Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2227. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič, stran 5236.

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podelijo koncesije za gojenje školjk – mediteranske klapavice (Mytilus galloprovincialis) na delih vodnega telesa morja v gojitvenem območju Debeli rtič, iz naslednje tabele:
+---------+---+----------+----------+-----------+
|Gojitveno|  |Koordinate|Koordinate| Površina |
|območje |  |  Y   |  X   |  dela  |
| Debeli |  |     |     | vodnega |
| rtič  |  |     |     | telesa  |
|     |  |     |     |  morja  |
|     |  |     |     |(gojitvena |
|     |  |     |     | parcela) |
|     |  |     |     |  (m2)  |
+---------+---+----------+----------+-----------+
|I.    |1. |399955.25 |51046.66 | 30221.22 |
|parcela |2. |400027.63 |51169.14 |      |
|     |3. |399844.75 |51277.21 |      |
|     |4. |399772.37 |51154.72 |      |
+---------+---+----------+----------+-----------+
|II.   |1. |399772.37 |51154.72 | 30223.04 |
|parcela |2. |399844.75 |51277.21 |      |
|     |3. |399589.50 |51262.78 |      |
|     |4. |399661.87 |51385.28 |      |
+---------+---+----------+----------+-----------+
|III.   |1. |399589.50 |51262.78 | 30227.32 |
|parcela |2. |399661.87 |51385.28 |      |
|     |3. |399406.60 |51370.78 |      |
|     |4. |399478.99 |51493.32 |      |
+---------+---+----------+----------+-----------+
(2) Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali fizični osebi, ki rabi morsko dobro za gojenje školjk in je vložila pobudo za izdajo koncesije znotraj zakonsko določenega roka.
(3) Parcele gojitvenega območja školjk iz tabele v prvem odstavku tega člena so določene s koordinatami na površini dela vodnega telesa morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1 : 5000.
II. PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
Na delu vodnega telesa morja iz tabele iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi koncesionar koncesijo za gojenje školjk za namen dajanja na trg.
3. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2015.
(2) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter razlogi in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, skladno z zakonom.
(2) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo tudi ukrepi, ki se nanašajo na obveznost prilagoditve pravic iz 112. člena Zakona o vodah.
(3) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
5. člen
(1) Koncesionarja določi vlada z odločbo.
(2) Odločba preneha veljati, če koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v šestih mesecih od njene izdaje iz razlogov na njegovi strani.
6. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami izvajanja gojenja školjk in drugih spremljajočih dejavnosti,
– omogočanje splošne rabe morja na območju koncesije,
– omogočanje drugim obstoječim koncesionarjem nemoteno izvajanje pravice do rabe morskega dobra,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanje naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije,
– varstvo prebivalcev in njihovega premoženja, ki bi nastala zaradi posledic rabe morja,
– izvajati redno kontrolo stanja objektov in redno vzdrževanje celotne konstrukcije, zaradi zagotavljanja potrebne stabilnosti celotnega objekta in opreme za primere intenzivnega delovanja morja ali ostalih izrednih dogodkov na morju,
– takojšnje odstranjevanje poškodovanih ali odtrganih delov ali opreme,
– vidno označiti napravo in opremo (napis, identifikacijska številka), posredovati popis naprav in opreme za gojitev Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
– skleniti pogodbo o odvozu odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet te koncesije, z lokalnim javnim komunalnim podjetjem,
– odstranitev vseh objektov in naprav za gojenje školjk po prenehanju izvajanja koncesije.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncesionar ima pravico, da školjke, ki jih vzgoji, daje na trg sam ali preko dajanja v promet.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
8. člen
(1) Koncesionar mora plačevati za koncesijo za vsako leto gojenja posebej, ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitve obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi gojenja školjk, ki je predmet koncesije.
9. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Koper.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občino razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Koper je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah, v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
10. člen
(1) Plačilo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele v prvem odstavku 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 50 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(4) Prodajno vrednost za 1 tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Koncesionar mora Agenciji do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
12. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe morja za gojenje školjk.
13. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in s strani Agencije odmerjenim plačilom za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je Agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
14. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
15. člen
Če Agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo, v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
16. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-36/2005/7
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2511-0161
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost