Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2207. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, stran 5193.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) sta Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 4. 2005 in Občinski svet občine Vipava na seji dne 4. 5. 2005 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina in Občina Vipava (v nadaljevanju ustanoviteljici) uskladita delovanje javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (v nadaljevanju zavod) s Sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava z dne 16. 2. 1996 in Sporazumom o razdelitvi premoženja z dne 1. 4. 2004 ter Zakonom o lekarniški dejavnosti, uredita status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda.
Ustanoviteljici Lekarne Ajdovščina sta na podlagi dokumentov delitvene bilance iz prvega odstavka tega člena pravni naslednici dosedanje ustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Ajdovščina.
Javni zavod Lekarna Ajdovščina je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložkom št. 1/00016/00.
2. člen
Imeni in sedeža ustanoviteljic sta:
– Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina
– Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime zavoda je: Lekarna Ajdovščina.
Sedež zavoda je: Tovarniška cesta 3e, Ajdovščina.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda samo s soglasjem ustanoviteljic.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima pečat. Na njem sta izpisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba pečata se določita s statutom zavoda.
5. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost za območje občin Ajdovščina in Vipava.
Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod dve organizacijski enoti: lekarno v Ajdovščini in lekarno v Vipavi. Organizacijska enota ni pravna oseba.
Zavod lahko organizira lekarno ali podružnico lekarne za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju le s soglasjem ustanoviteljic.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost, ki je javna služba, s katero zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in obsega:
– izdajo zdravil na recept,
– izdajo zdravil brez recepta,
– magistralno pripravo zdravil,
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
– izdajanje veterinarskih zdravil na recept,
– izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije.
Poleg lekarniške dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah,
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
– oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini,
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil, pomožnih zdravilnih sredstev, galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja,
– oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki,
– prodajo strupov v izvirnem pakiranju,
– prodajo sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
– druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi zbornica.
7. člen
Dejavnost zavoda iz 6. člena se po standardni klasifikaciji uvršča v:
G/52.31 Dejavnost lekarn,
G/52.32 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
G/52.33 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi pripomočki,
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami in otroško opremo,
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
DG/24.42 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
DG/24.52 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
L/75.12 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja in kulture,
N/85.20 Veterinarstvo.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
9. člen
Svet zavoda šteje sedem članov in ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojim statutom. Občina Ajdovščina imenuje tri predstavnike, Občina Vipava imenuje enega predstavnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopki kandidiranja in volitev se določijo s statutom zavoda.
Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko še enkrat imenovani oziroma izvoljeni.
10. člen
Svet zavoda upravlja zavod in opravlja naslednje naloge:
1. sprejema statut in druge splošne akte,
2. predlaga ustanoviteljicama spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti,
3. sprejema program dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvrševanju,
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda in spremlja poslovanje zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicama,
6. daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
7. daje soglasje k sklepanju pogodb in odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
8. odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljicama,
9. sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
10. odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu, letni nagradi direktorju in delovni uspešnosti direktorja v skladu z veljavnimi predpisi,
11. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom zavoda in tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
11. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri,
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
3. predloži program razvoja zavoda.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Direktorju, ki je bil imenovan po splošnih aktih zavoda, veljavnih do uveljavitve tega odloka, je imel delovno razmerje sklenjeno za nedoločena čas in ni ponovno imenovan za direktorja, se v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
Če se na razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno poteče mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
13. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročil o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, disciplinski odgovornosti, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona, statuta zavoda in tega odloka.
14. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Za razrešitev direktorja se smiselno uporabi postopek za njegovo imenovanje. Podrobneje se razrešitev direktorja uredi v statutu zavoda.
15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Strokovni svet sklicuje in vodi direktor.
Sestava in pristojnosti strokovnega sveta se določita v statutu zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in tem odlokom.
17. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, z dvotretjinsko večino vseh članov sveta zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o soglasju v 60 dneh od prejema zahteve za soglasje, se šteje, da je soglasje dano.
18. člen
V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– po pogodbah z izvajalci obveznega in dodatnega zdravstveno zavarovanja,
– s prodajo blaga in storitev trgu,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva le za dogovorjene obveznosti in programe.
20. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
Zavod ima v upravljanju naslednje nepremičnine, ki jih uporablja za izvajanje javne službe in dejavnosti:
– zemljišče in objekt lekarne v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3e, ki je lastnina Občine Ajdovščina,
– zemljišče in prostore lekarne v Vipavi, Cesta 18. aprila 8, ki je lastnina Občine Vipava.
V primeru, da zavod ne potrebuje več posamezne nepremičnine ali dela nepremičnine za opravljanje javne službe ali druge dejavnosti v teritorialni organizaciji, določeni s tem odlokom, ustanoviteljica lastnica nepremičnine izvzame tako nepremičnino ali del nepremičnine iz upravljanja zavoda.
21. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način, kot to določata zakon in ta odlok.
Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
22. člen
Zavod pridobiva nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic.
23. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod dogovoren vsaki ustanoviteljici glede na delež premoženja.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti javne službe uporabi zavod za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti se uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z zakonom in za druge namene, ki jih določita ustanoviteljici. Del presežka za druge namene se lahko prenese v proračuna ustanoviteljic po ustanoviteljskih deležih in se uporabi za sofinanciranje investicij v objekte in opremo za izvajanje javnih služb na področju zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja in drugih negospodarskih javnih služb.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz javne službe in iz tržne dejavnosti odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
25. člen
Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj prihodkov, mora zavod izdelati predlog za pokritje primanjkljaja. O načinu kritja primanjkljaja odločita ustanoviteljici.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisna v sodni register.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
27. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
Zavod je dolžan tudi med letom obveščati ustanovitelja o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda.
Zavod je dolžan dajati podatke, potrebne za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti in v statistične namene, tudi drugim pooblaščenim institucijam.
28. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– spremembi imena in sedeža zavoda,
– statutu in njegovim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– teritorialni organizaciji dejavnosti,
– investicijam in investicijskemu vzdrževanju stavb in prostorov,
– prometu z nepremičninami,
– povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in enkratni letni nagradi direktorja,
– razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o posameznem soglasju oziroma mnenju iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni, od dneva prejema zahtevka, se šteje, da je soglasje dano.
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti vsaka na svojem območju. Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljici dogovorita o deležih obveznosti posamezne ustanoviteljice.
30. člen
Ustanoviteljici določita na predlog zavoda poslovni čas lekarn, glede na potrebe po preskrbi z zdravili.
31. člen
Ustanoviteljici uredita s pogodbo način uresničevanja ustanoviteljskih pravic, obveznosti in odgovornosti do zavoda. Pogodbo podpišeta župana.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Predstavnike delavcev v svetu zavoda izvolijo delavci na podlagi določil tega odloka in dosedanjih aktov zavoda, ki urejajo volitve in niso v neskladju s tem odlokom.
S konstituiranjem novega sveta zavoda preneha mandat sedanjemu svetu zavoda.
Strokovni svet nadaljuje z delom do izteka mandata.
33. člen
Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Ostali splošni akti zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom in statutom v roku treh mesecev od uveljavitve statuta.
Do sprejema statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem zavodu Lekarna Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 2/1993).
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občini ustanoviteljici, in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 026-2/2005
Ajdovščina, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Št. 14502-1/2005
Vipava, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti