Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2168. Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov, stran 5135.

Na podlagi tretjega odstavka 29. in četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02-ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo dodatni ukrepi, ki jih morajo poleg ukrepov, določenih s predpisi o gozdovih in predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, izvajati lastniki in upravljavci gozdov ter dreves iglavcev, ki rastejo zunaj gozda (v nadaljnjem besedilu: lastniki in upravljavci), da bi se preprečila škodljiva namnožitev podlubnikov.
2. člen
(1) Lastniki oziroma upravljavci morajo:
– najpozneje do 20. marca v tekočem letu posekati s podlubniki napadeno drevje (v nadaljnjem besedilu: lubadarke) in opraviti zatiralne ukrepe ter posekati podrto ali polomljeno drevje iglavcev;
– do 15. aprila v tekočem letu urediti sečišča iglavcev kot to določa predpis, ki ureja izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov.
(2) Šteje se, da je v primerih, ko gre za aktivno žarišče lubadarja, sečišče urejeno, ko so izvedeni vsi določeni zatiralni ukrepi in gozdni lesni sortimenti spravljeni in odpeljani iz gozda.
3. člen
(1) Za žarišča lubadarja, ugotovljena po preteku rokov, določenih v prejšnjem členu, Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) lastniku oziroma upravljavcu z odločbo, izdano v upravnem postopku, določi, da mora najpozneje v 10 dneh posekati in izdelati lubadarke in pri tem izvesti vse z odločbo določene zatiralne ukrepe.
(2) Če lastnik oziroma upravljavec ne more opraviti z odločbo predpisanih del v predpisanem roku, mora o tem najpozneje 5 dni pred iztekom roka obvestiti Zavod.
4. člen
(1) Določbe 2. in 3. člena tega pravilnika ne veljajo za drevesa, ki so načrtno puščena in se obravnavajo kot lovna oziroma kontrolna drevesa (v nadaljnjem besedilu: lovne nastave). Ta drevesa mora Zavod vidno označiti z veliko črko L.
(2) V žariščih lubadarja, kjer je evidentirano več kot 100 m3 s podlubniki napadenega drevja, se lahko največ 5% dreves, v obdobju od 15. marca do 30. septembra, obravnava kot lovne nastave.
5. člen
Če lastnik ali upravljavec ne izvede ukrepov do rokov, določenih v 2. in 3. členu tega pravilnika, njihovo izvedbo z izvršbo odločbe dosledno zagotovi Zavod na njegov račun.
6. člen
Izbira drevja za možni posek je za lastnika ali upravljavca, ki v svojih gozdovih ni opravil sečnje vseh lubadark v aktivnih žariščih podlubnikov ali ni izvedel z odločbo Zavoda določenih zatiralnih ukrepov, prepovedana do njihove izvedbe v celoti.
7. člen
Lastniku ali upravljavcu, ki ni opravil določene sečnje in zatiralnih ukrepov v aktivnih žariščih podlubnikov, je nadaljnje izvajanje redne sečnje do njihove izvedbe prepovedano.
8. člen
(1) Zavod mora z izdajo dovoljenj za prevoz lubadark v lubju omogočiti izvoz od podlubnikov napadenih neobeljenih gozdnih lesnih sortimentov iz gozda na skladišča, kjer bo zagotovljeno beljenje ali predelava ali škropljenje ali zatiranje in kontrola podlubnikov z lovnimi pastmi.
(2) V dovoljenju mora biti navedeno izvorno sečišče (GGO, GE, ODD/ODS, ŠT. PARC.), količina, za katero velja dovoljenje, in lesno skladišče ali žaga, na katerem se bodo lesni sortimenti obelili, predelali ali škropili. Kopija dovoljenja se arhivira na Zavodu skupaj z odločbo, izdano za to sečišče.
(3) Za skladišča, za katera Zavod izda dovoljenje za prevoz, mora Zavod zagotoviti zadostno število lovnih pasti in feromonskih vab.
(4) Lastniki skladišč iz tega člena morajo lovne pasti postaviti, jih vzdrževati in ulovljene podlubnike sproti uničevati po navodilih Zavoda.
(5) Nadzor nad podlubniki s pomočjo feromonskih vab, skladno s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, morajo izvajati tudi lastniki ali upravljavci žag in lesnih skladišč, na katerih se skladišči več kot 100 m3 neobeljenih sortimentov iglavcev.
9. člen
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz sredstev proračuna Republike Slovenije, določenih na proračunski postavki 6326 – Preventivno varstvo gozdov, zagotovi financiranje izobraževanja in usposabljanja interventnih skupin za izvajanje preprečevalno zatiralnih ukrepov v skupni vrednosti 6,000.000 SIT.
(2) Namen ukrepa je usposobiti interventne skupine za primere, ko mora Zavod zagotoviti izvedbo preprečevalno zatiralnih ukrepov na določenem območju, kjer ni ustreznih izvajalcev, s katerimi bi se zagotovilo učinkovito ukrepanje.
(3) Pogoj za pridobitev sredstev je program organiziranja in usposabljanja interventnih skupin, ki ga na predlog Zavoda odobri ministrstvo. Sestavni del programa je lahko tudi nabava osebnih zaščitnih sredstev, največ do bruto vrednosti 30.000 SIT na delavca, opreme, največ do bruto vrednosti 20.000 SIT na delavca in izplačilo plače za čas usposabljanja največ 8 delovnih ur po bruto vrednosti 2.000 SIT na uro.
(4) Za obračun dela v interventnih skupinah se za posameznika prizna strošek v bruto vrednosti 21.800 SIT na delovni dan.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-59/2005
Ljubljana, dne 9. maja 2005.
EVA 2005-2311-0165
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost