Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1967. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika, stran 4858.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03), 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04), Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) sta Občinski svet občine Vrhnika na 21. redni seji dne 10. 3. 2005 in Občinski svet občine Borovnica na 20. redni seji dne 14. 4. 2005 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Vrhnika s sedežem na Vrhniki, Tržaška cesta 1, in Občina Borovnica s sedežem v Borovnici, Paplerjeva ulica 22 (v nadaljevanju: ustanoviteljici), ustanavljata javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin Vrhnika in Borovnica.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, registrski vložek št. 1/12759/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda. Zavod je dolžan vse spremembe registracije uskladiti na pristojnem okrožnem sodišču v Ljubljani.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Vrhnika.
Sedež zavoda je: Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika
Skrajšano ime zavoda je: ZD Vrhnika.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.
4. člen
Zavod je samostojna pravna oseba in je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
Zavod ima organizirano Zdravstveno postajo v Borovnici, Mejačeva ulica 3.
6. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizirano izvaja dejavnosti, določa zavod s statutom.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo ogroženih skupin in drugih prebivalcev, v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– zdravstvene preglede športnikov,
– medicina dela, prometa in športa,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve,
Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:
– programi za zdravo življenje,
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
– nenujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
– izvajanje mrliške pregledne službe,
– koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
– pedagoške naloge,
– diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike.
Zavod lahko izven zdravstvene opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike, kamor spada:
– izobraževanje in organizacija seminarjev,
– opravljanje finančno-računovodskih, administrativnih del,
– čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala,
– prevoz krvi in drugega materiala,
– gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– druge športne dejavnost.
Zavod opravlja za ustanoviteljici tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko oddaja v najem.
8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
N/85.121 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.122 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.130 zobozdravstvena dejavnost
N/85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
N/85.143 druge zdravstvene dejavnosti
K/70.320 upravljanje z nepremičninami, za plačilo ali po pogodbi
K/72.300 obdelava podatkov
K/72.400 omrežne podatkovne storitve
K/74.120 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.700 čiščenje objektov in opreme
K/74.853 druga splošna tajniška opravila
M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
O/92.623 druge športne dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda
– direktor zavoda
– strokovni svet zavoda
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov in ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Tri predstavnike ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Vrhnika izmed članov občinskega sveta ter predstavnikov občinskih delovnih teles.
Enega predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet občine Borovnica v skladu s svojim statutom.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
11. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika, z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Svet odloča z absolutno večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
12. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema strateški načrt v soglasju z ustanoviteljicama,
– sprejema program dela in razvoja zavoda v soglasju z ustanoviteljicama ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
– sprejema finančni in zaključni račun,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljicama spremembe in razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, kot to natančneje določa statut zavoda,
– daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev v soglasju z ustanoviteljicama,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
13. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
b) Direktor
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira, vodi in načrtuje delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter odgovarja za zakonitost dela zavoda.
15. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem ustanoviteljic,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona in statuta.
16. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega natečaja. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Če soglasja niso dana v roku 60 dni od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje dano.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih uslužbencih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjuje druge pogoje, določene v sistemizaciji.
Kadar poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, mora imeti direktor univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri.
Podrobnejše pogoje ureja statut zavoda.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 4 leta.
18. člen
Direktorja med odsotnostjo nadomešča njegov pomočnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
19. člen
Za zavod podpisujejo listine direktor in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
Finančne listine za zavod podpisujejo direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih za to določi in pooblasti direktor.
Direktor s pooblastilom določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod tudi ostale listine.
20. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor huje krši ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motne pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja. Svet zavoda si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljic. Svet mora direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjasni.
21. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od na javni natečaj prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 17. člena tega odloka.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda za čas imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti direktorja več kot enkrat.
c) Strokovni svet
22. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali akti zavoda določene naloge.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta ter morebitne druge naloge določa statut zavoda.
d) Strokovni vodja
23. člen
Kadar sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja. Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v zdravstveni stroki.
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda. Pred imenovanjem mora pridobiti mnenje strokovnega sveta, ki pa za svet zavoda ni obvezujoče.
V. DELOVNA RAZMERJA
24. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se urejajo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZAVODA
25. člen
Premoženje in sredstva, s katerimi upravlja zavod, so v lasti tiste občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
Zavodu sta dani v upravljanje naslednji nepremičnini:
Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, Vrhnika,
Zdravstvena postaja v Borovnici, Mejačeva ulica 3, Borovnica.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja. Gospodarjenje z nepremičninami nadzirata ustanoviteljici, glede na območje nepremičnine.
26. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– s plačili za opravljene storitve na trgu,
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi delavci koncesionarji,
– po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
– s poslovnimi pogodbami, z dotacijami, darili in iz drugih virov, določenih z zakonom.
Zavod mora sredstva, ki so namenjena za amortizacijo, porabiti v enoti, v kateri so pridobljena preko cen zdravstvenih storitev po pogodbah z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sredstva za amortizacijo so določena z letnimi dogovori.
Zavod mora za potrebe spremljanja in poročanja voditi ločeno knjigovodsko evidenco neposrednih prihodkov in odhodkov za enoto v Borovnici.
27. člen
Ustanoviteljici zagotavljata svoje z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine ustanoviteljice.
Sredstva za investicije za objekt na Cesti 6. maja 11 zagotavlja Občina Vrhnika v skladu s sprejetim programom dela ter načrtom razvojnih programov Občine Vrhnika za posamezno koledarsko leto.
Sredstva za investicije za objekt na Mejačevi ulici 3 zagotavlja Občina Borovnica v skladu s sprejetim programom dela ter načrtom razvojnih programov Občine Borovnica za posamezno koledarsko leto.
28. člen
Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi posebnosti teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov obeh občin, zagotavljata ustanoviteljici potrebna sredstva v razmerju, sprejetem s Sklepom o delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Vrhnika na dan 31. 12. 1994, ki sta ga sprejela Občinski svet občine Vrhnika dne 9. 10. 1997 in Občinski svet občine Vrhnika dne 23. 10. 1997: 81.50% Občina Vrhnika ter 18.50% Občina Borovnica, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanoviteljici nesporno ugotovita skupen interes.
29. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo posebne ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni Občine Vrhnika ali Občine Borovnica, ali če se tako občini dogovorita, na ravni obeh občin skupaj.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
30. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ter investicije v objekte, ki so mu dani v upravljanje.
Del presežkov prihodkov zavoda, ki niso predmet javne službe oziroma so rezultat racionalizacije dela zavoda, lahko s soglasjem ustanoviteljic uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev zavoda.
31. člen
Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj sredstev, mora zavod izdelati predlog pokritja primanjkljaja, o katerem odloči svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
32. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežke prihodkov nad odhodki in te presežke nameni za stimulacijo k plačam, kasneje pa se izkaže primanjkljaj, krije ne glede na razloge primanjkljaja le-tega sam v breme sredstev za plače, najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da ustanoviteljici nista izpolnili svojih obveznosti v celoti.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
33. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, na podlagi programa dela zavoda, h kateremu je bilo dano predhodno soglasje s strani ustanoviteljic.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama nuditi ter najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so neobhodno potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.
34. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– statutu zavoda,
– statutarnim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– strateškemu načrtu zavoda,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ter tem odlokom.
IX.SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
a) Splošne določbe
35. člen
Občini ustanoviteljici s tem odlokom ustanavljata skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda (v nadaljevanju: organ) po tem odloku.
36. člen
Skupni organ sestavljata župana Občine Vrhnika in Občine Borovnica.
Organ zastopa in predstavlja župan Občine Vrhnika.
37. člen
Sedež organa je na Vrhniki, Tržaška cesta 1.
38. člen
Organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k statutarnim spremembam,
– daje soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k izvajanju in financiranju nadstandardnih storitev,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– daje soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– daje soglasje k pokritju primanjkljaja sredstev v letnem poslovanju zavoda,
– obravnava pobude za spremembo imena in sedeža zavoda ter za spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti,
– odloča o drugih zadevah, določenih v zakonu in s tem odlokom.
39. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in na račun občin ustanoviteljic.
40. člen
Organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Občine Vrhnika. Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Vrhnika,
– župan Občine Borovnica
– člani Komisije za osnovno zdravstvo
– direktor Zdravstvenega doma Vrhnika.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se posreduje županu Občine Vrhnika, ki o pobudi obvesti župana Občine Borovnica v treh dneh po sprejemu pobude.
Župan Občine Vrhnika mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo, in o svoji odločitvi obvestiti župana Občine Borovnica in pobudnika. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.
41. člen
Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje sedem dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko pa se povabijo tudi drugi pobudniki za sklic seje.
Skliče se lahko tudi korespodenčna seja.
42. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in ga pošlje v podpis obema županoma.
43. člen
Strokovne in administrativne naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja Občinska uprava občine Vrhnika.
44. člen
Organ mora prenesti izvrševanje naslednjih ustanoviteljskih pravic na občinski svet:
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
– soglasje k strateškemu načrtu zavoda
– soglasje k programu dela zavoda.
Organ lahko kadarkoli odloči, da bo tudi odločitev o katerekoli drugi zadevi prenesel na občinska sveta obeh občin ali bo v posamezni zadevi zaprosil občinska sveta za mnenje.
O preneseni zadevi odločita Občinska sveta občine Vrhnika in Občine Borovnica z navadno skupno večino opredeljenih navzočih svetnikov obeh občinskih svetov.
Občinska sveta o zadevi odločita v roku osmih dni od dneva zahteve oziroma zaprosila organa.
b) Odločanje organa
45. člen
Organ sprejema odločitve soglasno.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita Občinska sveta občine Vrhnika in Občine Borovnica z navadno skupno večino opredeljenih navzočih svetnikov obeh občinskih svetov.
46. člen
Organ praviloma odloča samostojno, lahko pa za mnenje o posameznem vprašanju zaprosi zunanje izvedence.
47. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje župan Občine Vrhnika.
48. člen
Sredstva za delovanje organ, ki obsegajo materialne stroške ter stroške strokovnih delavcev občinske uprave Občine Vrhnika, ki bodo skrbeli za izvajanje nalog zagotavljata ustanoviteljici v skladu z razmerjem določenim v delitveni bilanci (81.50% Vrhnika, 18.50% Borovnica).
Sredstva z delovanje organa vnaprej zagotavlja Občina Vrhnika. Občina Vrhnika dvakrat letno, in sicer do 30. 3. in do 30. 9. izstavlja račune za nastale stroške v zvezi z delovanjem organa Občini Borovnica. Občina Borovnica je izstavljene račune dolžna plačati v zakonitem roku na transakcijski račun Občine Vrhnika.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
49. člen
Zavod ima statut, ki ureja predvsem:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut zavoda sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se urejajo s posebno pogodbo.
51. člen
Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
52. člen
Zavod mora sprejeti svoj statut ter oblikovati organe zavoda v skladu z določbami tega odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
Do sprejema statuta iz prejšnjega odstavka zavod v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega odloka nadaljuje delo zavoda, katerega pravni naslednik je, in pri tem uporablja njegov statut ter druge akte, kolikor niso v nasprotju z zakonom ali tem odlokom.
Do uskladitve statuta z določbami tega odloka zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
Do uskladitve statuta se uporabljajo do sedaj veljavni statut in drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom oziroma tem odlokom.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika (Uradni list RS, št. 3/93).
54. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici, in sicer naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu občine Vrhnika Naš časopis.
Št. 3/1-002-10/2004
Vrhnika, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.
 
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti