Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004

Kazalo

846. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material, stran 2122.

Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega odstavka 14. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02-popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material*
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– vsebino in obliko potrdila o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: potrdilo);
– podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: glavno spričevalo), pridobljenega iz posameznih tipov gozdnih semenskih objektov;
– postopek pridobitve glavnega spričevala;
– velikost in način odvzema vzorcev gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material), pridobljenega v gozdnem semenskem objektu;
– način vodenja zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk.
2. člen
(obrazec)
Obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se:
– šteje za vlogo za pridobitev potrdila;
– uporablja za vodenje zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk;
– šteje za potrdilo, ki se izda dobavitelju.
3. člen
(postopek pridobitve glavnega spričevala)
Postopek pridobitve glavnega spričevala se začne s pisno vlogo dobavitelja za pridobitev potrdila, ki jo vloži pri Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).
Če dobavitelj ni lastnik gozdnega semenskega objekta in mu lastnik ni odstopil pravice do pridobivanja za določen ali nedoločen čas z notarsko overjeno pisno izjavo, mora dobavitelj vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pisno izjavo lastnika, solastnikov oziroma njihovega pooblaščenca o odstopu pravice do enkratne pridobitve reprodukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu.
ZGS pred začetkom pridobivanja reprodukcijskega materiala preizkusi, ali:
– je vlogo vložila upravičena oseba,
– je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev,
– se semenski objekt nahaja na seznamu gozdnih semenskih objektov v Republiki Sloveniji.
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, ZGS s sklepom zavrže vlogo.
Postopek za pridobitev glavnega spričevala za partijo, pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu ali klonski mešanici vodi Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GIS), na način iz prvega, drugega, tretjega in prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
(vzorci)
Odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki spremlja pridobivanje reprodukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu, dnevno posreduje pooblaščeni osebi za nadzor vzorec semenskega materiala od vsakega drevesa, od katerega se je semenski material pridobil (nabral pod drevesom ali z njega). Če gre za klone ali mešanice klonov, se vzorec odvzame od vsakega klona.
Najmanjša velikost odvzetega vzorca iz prejšnjega odstavka je:
– 1 storž, če gre za vrste rodu Abies ali Picea,
– 3 storži, če gre za Pseudotsuga menziesii ali vrste rodov Cedrus, Larix, Pinus,
– 5 storžkov, če gre za vrste rodu Alnus,
– 20 žirov, če gre za Fagus silvatica,
– 20 plodov ali semen, če gre za Carpinus betulus, Robinia pseudoacacia, Ulmus glabra ali vrste rodov Acer, Betula, Fraxinus ali Tilia,
– 20 koščic, če gre za Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Prunus avium ali vrste rodu Sorbus,
– 10 kostanjev, želodov ali orehov, če gre za Castanea sativa, Juglans regia ali vrste rodu Quercus.
Takoj po odvzemu se vzorce zapakira v papirno embalažo, ki jo GIS v ta namen razdeli pooblaščenim osebam za nadzor.
5. člen
(potrdilo)
Po končanem pridobivanju reprodukcijskega materiala izda ZGS potrdilo. Kopijo potrdila skupaj z vlogo za njegovo pridobitev ter vzorci iz prejšnjega člena nemudoma pošlje GIS.
ZGS vodi evidenco o izdanih potrdilih ter izdela letno poročilo o izdanih potrdilih, ki ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
6. člen
(glavno spričevalo)
Za reprodukcijski material, pridobljen v skupini semenjakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za reprodukcijski material, pridobljen v semenski plantaži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za reprodukcijski material, pridobljen iz klonov ali klonske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(izdaja glavnih spričeval)
Glavna spričevala GIS izdaja na podlagi podatkov iz potrdila ter podatkov iz seznama gozdnih semenskih objektov.
GIS ob prejemu potrdila preveri, ali
– se podatki na potrdilu ujemajo s podatki iz seznama gozdnih semenskih objektov,
– so potrdilu priloženi odvzeti vzorci,
– so bila upoštevana določila predpisov o upravnih taksah,
– je obrazec vloge in potrdila pravilno in čitljivo izpolnjen.
GIS glavnega spričevala ne izda, dokler nepravilnosti iz prejšnjega odstavka niso odpravljene.
GIS izdajo glavnega spričevala z odločbo zavrne, če ugotovi, da:
– pri pridobivanju reprodukcijskega materiala, za katerega se vodi postopek izdaje glavnega spričevala, niso bile upoštevane z odločbo določene usmeritve za pridobivanje semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk, ali da niso bile upoštevane usmeritve za pridobivanje iz načrta gospodarjenja z gozdnim semenskim objektom,
– je ZGS izdal potrdilo o izvoru, čeprav bi moral vlogo v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika s sklepom zavreči,
– prejeti vzorci ne ustrezajo podatkom na potrdilu.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
Glavno spričevalo se izpolni v dveh izvodih, od katerih je prvi izvirnik, ki ga prejme dobavitelj, drugi pa kopija, ki jo obdrži GIS. Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo izda tudi ena ali več kopij izvirnika. Vsaka od izdanih kopij mora vsebovati navedbo, da gre za kopijo, ki je enaka izvirniku.
Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo na podlagi istega potrdila o izvoru izda tudi več glavnih spričeval, pod pogojem, da je količina pridobljenega reprodukcijskega materiala, navedena na potrdilu, enaka vsoti količin na posameznih glavnih spričevalih.
V že podpisanem glavnem spričevalu se ne sme ničesar brisati, dodajati ali spreminjati.
GIS vodi evidenco izdanih glavnih spričeval in izdela letno poročilo o izdanih glavnih spričevalih, ki ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
8. člen
(glavno spričevalo za mešano partijo)
Če želi dobavitelj pridobiti glavno spričevalo za mešano partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo gozdarskega inšpektorja o opravljenem nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala.
Potrdilo o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala se izda v obliki obrazca iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(glavno spričevalo za uvoženo partijo)
GIS izda glavno spričevalo tudi za reprodukcijski material, uvožen v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz reprodukcijskega materiala, na podlagi vloge dobavitelja, ki želi uvožen material tržiti ali uporabiti za pridelovanje na območju Republike Slovenije. Vlogi mora dobavitelj priložiti odločbo o uvozu, ki jo izda pristojna enota fitosanitarne inšpekcije, kopijo carinskega dokumenta, ki dokazuje kraj, datum in količino v uvoženi pošiljki, ter dokumente uradnih organov oziroma dobaviteljev države izvoznice, ki izkazujejo istovetnost reprodukcijskega materiala, za katerega se izdaja glavno spričevalo.
Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 11/03), priloge 2, 3 in 4 pa se prenehajo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
11. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge 2, 3, 4 in 6 pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 322-04-10/2002-3
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0081
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 1999/105/ES.

AAA Zlata odličnost