Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5882. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig, stran 16363.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 56/03) je Občinski svet občine Ig na 15. redni seji dne 9. 12. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Ig
1. člen
V Statutu Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03) se 107. člen spremeni tako, da se glasi:
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
2. člen
108. člen se spremeni tako, da se glasi:
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/04-01
Ig, dne 9. decembra 2004.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost