Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5207. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 14946.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02 in 108/03), je Občinski svet občine Dravograd na 21. redni seji dne 12. 10. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Dravograd
1. člen
V Statutu Občine Dravograd (MUV, št. 17/95) se 7. člen dopolni tako, da se za 11. točko doda 12. točka, ki se glasi:
»Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:
– določa organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,
– načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v vojni, ki jih vlada in ministrstva prenesejo na občino,
– zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni.«
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
2. člen
V 13. členu se drugi odstavek dopolni s stavkom, ki se glasi:
»Uradno glasilo Občine Dravograd je Uradni list Republike Slovenije.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 29. člena tako, da se glasi: »Župana/jo volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena tako, da se glasi:
»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so v občini, kot ožji deli občine, ustanovljene krajevne skupnosti, ki imajo status pravnih oseb.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-02-1/2004-15
Dravograd, dne 12. oktobra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost