Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1), stran 14871.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 25. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03) se 1. člen spremeni tako, da se namesto pike na koncu besedila postavi vejica in doda naslednje besedilo:
»ter spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1), ki jih je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora pod št. projekta 3025 v februarju 2004. Sestavni del sprememb in dopolnitev odloka sta regulacijski karti, merilo 1:500.«
2. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja BS 1/5-1
V delu območja urejanja BS 1/5-1 med Dunajsko cesto ter Posavskega, Herbersteinovo in Triglavsko ulico so dovoljene odstranitve objektov, vzdrževalna dela in rekonstrukcije objektov.
V preostalem delu območja urejanja BS 1/5-1 so dovoljene odstranitve objektov. Veljajo skupna merila in pogoji ter posebna merila in pogoji:
 
Morfološke enote 1A/1-5:
Dovoljeni so posegi na fasadah objektov, na osnovi enotnega projekta.
Novogradnje, prizidave in nadzidave objektov niso dovoljene.
Spremembe namembnosti obstoječih objektov in postavitev pomožnih ter začasnih objektov niso dovoljeni.
 
Morfološka enota 1B/1:
Dovoljeni so posegi na fasadah objektov, na osnovi idejne rešitve za celoten objekt.
Novogradnje, prizidave in nadzidave objektov niso dovoljene.
Spremembe namembnosti obstoječih objektov in postavitev pomožnih ter začasnih objektov niso dovoljeni.
 
Morfološka enota 1C/3:
Dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov pod pogoji, da se predhodno porušijo vsi obstoječi objekti v morfološki enoti, da izraba gradbene parcele (FSI) ne presega 2.0 in da so upoštevane omejitve, določene v regulacijskih kartah. Posegi, ki spreminjajo fasade stanovanjskih objektov, po zaključeni gradnji, niso dovoljeni. Medsebojna oddaljenost med objekti praviloma ne sme biti manjša, kot je višina višjega objekta. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, je treba izdelati študijo osončenja, iz katere mora biti razvidno, da imajo vsi obstoječi in predvideni objekti zagotovljene minimalne pogoje naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov.
Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti minimalno 15 m2 otroških igrišč, tlakovanih in zelenih površin. Vsaj 10% površine gradbene parcele mora zavzemati raščen teren (za zasaditev visokega drevja). Zagotovljena morajo biti zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke. Skladno z določili Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) je treba v območju zagotaviti II. stopnjo varovanja pred hrupom (dovoljena raven hrupa je 55 dB(A) v dnevnem in 45 dB(A) v nočnem času).
 
Morfološke enote 2A/1-8:
Maksimalna etažnost novogradenj je K + P + 1 + M.
Morfološke enote 2B/1-8:
Dovoljene so prizidave objektov, ki morajo biti gabaritno enake obstoječim stavbam v nizu in nadzidave, pri čemer je max. višina objektov K+ P + 2.
Za navedene posege in posege na fasadah objektov mora biti izdelana idejna rešitev za celoten niz.
 
Prometno urejanje
Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti minimalno dve parkirni mesti, od teh mora biti približno 8% parkirnih mest urejenih na nivoju terena.
Posegi v prometnih rezervatih Slovenčeve in Posavskega ulice se lahko izvajajo le v soglasju pristojne službe za promet.
 
Komunalno urejanje
– Kanalizacija
V območju morfološke enote 1C/3 je treba vso strešno vodo ponikati.
– Vodovodno omrežje
Na severnem robu območja je treba zgraditi nov napajalni vodovod po Ulici Mašera Spasiča. Za potrebe požarne vode je treba dopolniti sekundarno omrežje.
– Električno omrežje
Dopolnilno gradnjo je treba priključiti na obstoječo transformatorsko postajo. V ta namen je treba rekonstruirati transformatorsko postajo na Glavarjevi ulici. Za gradnjo v morfološki enoti 1C/3 je treba obstoječo transformatorsko postajo Merilni servis prestaviti ob Pegamovo ulico.
– Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo
Poslovni objekti in objekti z javnim programom morajo biti priključeni na plinsko ali vročevodno omrežje.
– Telekomunikacijsko omrežje
Za priključitev predvidenih objektov v morfološki enoti 1C/3 je treba povečati kapacitete obstoječe kabelske kanalizacije.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-14/04-6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost