Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

409. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, stran 1040.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 29., 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica dne 22. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih in drugih standardov in normativov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Kadar standardi in normativi iz prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Ivančna Gorica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje, odvoz in predelava odpadkov,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, javnih parkirišč, zelenih površin, peš poti in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so v lasti občine,
10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
12. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
13. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
14. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
15. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
16. varstvo pred požari,
17. plakatiranje,
18. javni prevoz osnovnošolskih otrok.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka, za posamezno javno službo ni drugače določeno.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok ne določata drugače.
5. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini so:
– poslovni prostori, stanovanja in stanovanjske hiše, ki so v lasti občine,
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– plakatna mesta,
– pokopališčni objekti in naprave,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, vaški trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov ali javnih podjetij.
8. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, ni pa tudi pogojev za podelitev koncesije ali te ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali več občin ali kot podjetje v mešani lastnini, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice obveznosti in odgovornosti med občino ali občinami kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina opravlja v lastni režiji, ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
11. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere upravni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina kapitalsko udeležena.
Postopek javnega razpisa se opravi v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
12. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.)
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora, ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje upravni organ občine predlog za izbor in ga posreduje občinskemu svetu, ki odloči o izboru koncesionarja. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda pristojni organ občine upravno odločbo o izboru zasebnopravnega subjekta.
13. člen
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, ima v skladu z zakonom o upravnem postopku pravico do pritožbe.
O pritožbi odloča župan.
14. člen
Z izbranim koncesionarjem oziroma zasebnopravnim subjektom sklene pogodbo župan v imenu in za račun občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Dejavnost iz 1., 2., 3., 4., 9., 12., 14. in 15. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje na celotnem območju občine, dejavnosti iz 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka, pa opravlja koncesionar ali zasebnopravni subjekt izbran kot določata 11. in 12. člen tega odloka prav tako na celotnem področju občine.
Javno podjetje lahko s soglasjem ustanovitelja za posamezna dela dejavnosti izbere enega ali več podizvajalcev, ki so za tako dejavnost registrirani in usposobljeni.
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
16. člen
Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko občina posamezne dejavnosti oziroma proizvode in storitve iz 4. člena tega odloka zagotavlja z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno pravne subjekte za celotno območje občine ali za del območja občine.
17. člen
Občina lahko prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovno tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin ustanovi občina svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet).
19. člen
Svet je sestavljen iz porabnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta določi odlok o ustanovitvi sveta.
20. člen
Občinski svet in župan občine sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba oziroma predlog.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
21. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu upravnemu organu občine.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih sredstev.
22. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
VIII. NADZOR
23. člen
V odloku, ki ga sprejme občinski svet za posamezno gospodarsko javno službo se določi tudi organ občinske uprave, ki je pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem dejavnosti posamezne gospodarske javne službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
25. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino, se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
26. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94), in sicer na območju Občine Ivančna Gorica, ki je pred uvedbo novih občin spadalo pod Občino Grosuplje.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0001/2004
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti