Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

358. Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji, stran 918.

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za skladišče pirotehničnih izdelkov (v nadaljevanju: UN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. 716/02 v obdobju julij-december 2003. UN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje občine Žalec (Uradni list RS, št, 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
I.   TEKSTUALNI DEL
II.   SMERNICE ZA NAČRTOVANJE
III.  PRILOGE
IV.   GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu ureditvenega načrta iz 1. člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Meja ureditvenega območja
Izhodiščna točka opisa meje je severno-zahodni vogal obravnavanega območja.
Opis meje topografsko
----------------------------------------------------------------------------------
na severu:  od izhodiščne točke poteka proti vzhodu, prečka jaso do gozdne poti,
na vzhodu:  poteka po zahodnem robu gozdne poti,
na jugu:   pri dovozni poti se obrne in poteka ob gozdnem robu,
na zahodu:  prečka gozd in travnik do izhodiščne točke opisa meje.
----------------------------------------------------------------------------------
Ureditveno območje ureditvenega načrta vključuje parcelo 330 v k.o. Železno
Ureditveno območje meri ca. 0,36 ha.
Posegi zunaj meje ureditvenega načrta
Trasa predvidenega NN električnega voda in TK voda bo potekala preko parcel št. 429, 430, 423, 426, 59, 824, 419/3, 419/2, 419/1, 328/1, 2098, 330 vse k.o. Železno.
Predvidena rekonstrukcija cest bo potekala preko parcel št. 321/1, 322/1, 322/1, 328/1, 2098 (cesta), 324, 325 vse k.o. Železno.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Celotno območje je skladno z usmeritvami programskih zasnov (Uradni list RS, št. 94/02) namenjeno izgradnji skladišča pirotehničnih izdelkov.
Vrste skladiščenih pirotehničnih izdelkov
-----------------------------------------------------------------------
opis                 letna količina     razred
-----------------------------------------------------------------------
pirotehnične igrače         6t           I razred
izdelki za male ognjemete      6t           II razred
izdelki za srednje ognjemete     5t           III razred
izdelki za velike ognjemete     5t           IV razred
skupaj                22t
-----------------------------------------------------------------------
Osnovni pogoj za izrabo območja je upoštevanje pogojev za varstvo okolja (požarno varstvo) iz VI. Poglavja tega odloka. Obvezna je rekonstrukcija in razširitev obstoječih cest z obračališčem, izvedba dveh dostopov do območja in rekonstrukcija obstoječe gozdne vleke vzhodno od ureditvenega območja, ter upoštevanje odmikov. Obvezno je upoštevanje geotehničnih pogojev za temeljenje predvidenih objektov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju UN so predvideni naslednji posegi:
– izgradnja dveh skladišč pirotehničnih izdelkov, poslovnega dela in vhodnega nadstreška,
– izgradnja pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture,
– pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– ureditev dveh dovoznih priključkov do območja,
– ureditev parkirišča za osebna vozila,
– izgradnja manipulacijskih površin,
– izgradnja bajerja za zbiranje požarne vode,
– postavitev varovalne ograje,
– ureditev zelenih površin.
Izven meje UN so predvideni naslednji posegi:
– izgradnja elektro, tk in vodnega priključka,
– rekonstrukcija cest z izgradnjo obračališča.
6. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati odmik gradbenih linij od gozdnega roba,
– dovoljena je členitev fasade,
– novi objekti morajo biti enotno oblikovani,
– strehe morajo biti dvokapnice z naklonom od 15° do 20°, smerjo slemena vzhod-zahod in enotno kritino v temnejšem barvnem tonu,
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah naj izhaja iz funkcije objekta,
– fasade vseh objektov morajo biti oblikovno usklajene; posebno pozorno morajo biti izbrane barve, ki naj bodo pastelne in v barvnih odtenkih (zelene), ki bodo zagotavljali ustrezno vključitev objektov v naravno okolje,
– parkirne površine je potrebno urejati na ali ob dovoznih priključkih v sklopu funkcionalnih zemljišč,
– za gradnjo je treba pridobiti geotehnične pogoje gradnje,
– obvezna je zasaditev z avtohtonim drevjem in grmičevjem ter ureditev zelenih površin na območju gradbene parcele.
Okvirni tlorisni gabariti in etažnost:
I. faza izvedbe zajema izvedbo:
– skladišče pirotehničnih snovi I., II., III., in IV. razreda velikosti 8 m x 15 m, etažnost P,
– garderobni objekt s pisarno velikosti 5 m x 7 m, etažnost P,
– vhodni nadstrešek velikosti 6 m x 7 m,
– delna zunanja ureditev kompleksa z ureditvijo bajerja za zajem meteornih vod, ki bodo služile za prvo gašenje požara.
II. faza izvedbe zajema izvedbo:
– skladišče pirotehničnih snovi III. in IV. razreda velikosti 8 m x 15 m, etažnost P.
7. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– gradbena parcela je določena v grafičnih prilogah, ohranjajo se parcelne meje,
– ureditev funkcionalnih zemljišč kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,
– dovoljena je postavitev žične ograje višine 2 m; gradnja zidanih ograj ni dovoljena.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone gozdne vrste. Ker se območje nahaja znotraj gozda, bodo zelene površine v večini travnate ploščadi,
– izvedbo nasipov je izvesti iz materiala, ki bo odvzet iz izkopov v brežini – zaradi utesnjenega prostora v naklonu brežin 1:1,5. Le te se zaščitijo pred erozijskim delovanjem z ustrezno zaščito in se zazelenijo.
8. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v ureditvenem načrtu iz 1. člena tega odloka.
Pred zakoličbo je potrebna preveritev vseh kot na terenu.
9. člen
Tolerance
Ureditveni načrt določa namembnost objektov, tlorisne in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije ureditvenega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanja okolja. Kot toleranca je dopustna povečava tlorisnih gabaritov za 10%.
Za vsako spremembo namembnosti je treba predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v prostor.
Dopustne so tudi tolerance pri komunalnem in energetskem omrežju na podlagi ustreznih projektno-tehničnih dokumentacij in ob pogoju bolj ekonomičnih in racionalnih rešitev.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje predvidene pozidave se nahaja na pobočni legi in ni poplavno ogroženo,
– iz geološkega mnenja izhaja, da območje ni erozijsko ogroženo in plazljivo,
– brezimeni površinski odvodnik poteka severozahodno od meje ureditvenega načrta,
– fekalne odpadne vode je odvajati v ČN,
– meteorne vode s strešin in utrjenih površin ob objektih je preko peskolovov in meteorne kanalizacije odvajati v bajer za zajem vode, viške pa prelivati v površinski odvodnik,
– za direktni iztok padavinskih voda v površinski odvodnik, je potrebno pridobiti vodno dovoljenje pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor oziroma izdajo vodnega soglasja.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– nad jaso severno od ureditvenega območja je potrebno obstoječo kolovozno pot podaljšati v obliki ustreznega obračališča za tovorna in gasilska vozila. Ustrezno je potrebno razširiti in utrditi kolovozno pot do domačije Bardelj (kmetija Dolar Franc, Zavrh pri Galiciji), preko parcel 321/1, 322/2, 328/1 in 322/1 k.o. Železno je potrebno urediti utrjeno obračališče za tovorna vozila. Ustrezno je razširiti in utrditi kolovozno pot južno od ureditvenega območja,
– za potrebe morebitnega gašenja požara je potrebno rekonstruirati vlako vzhodno od ureditvenega območja in izgraditi končno obračališče za tovorna vozila na parcelah 325 in 324 k.o. Železno ter jo utrditi za možnost prevoza z gasilskimi vozili.
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– na obravnavanem območju ni izgrajenega javnega komunalnega omrežja. Vodo bo potrebno zagotoviti iz lastnega zajetja, ki je locirano jugozahodno od obravnavanega območja (oddaljenost 50 m),
– pred načrtovanjem in izvedbo zajetja, je potrebno pridobiti analizo o ustreznosti vodnega vira za pitno vodo.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– meteorne vode s strešin predvidenih objektov je potrebno preko peskolovov odvajati v bajer za zajem vode, od tod pa se viški vode vodijo preko prelivnega objekta v potok,
– meteorne vode iz novo asfaltiranih površin je odvajati v meteorno kanalizacijo preko lovilca olj in od tu v bajer za zajem vode. Sanitarne vode iz garderobnega objekta je potrebno odvajati v hišno čistilno napravo, iz katere pa je prečiščeno vodo prav tako voditi v bajer,
– pri operativni izvedbi je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– na obravnavanem območju ni obstoječega električnega omrežja,
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela je treba izvajati v soglasju in pod nadzorom upravljalca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in varnostnih ukrepov.
15. člen
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– Na obravnavanem območju ni obstoječega TK omrežja.
– Predvidena je navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka jugovzhodno od ureditvenega območja.
– Za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.
16. člen
Ogrevanje objektov:
Ogrevanje pisarne bo občasno na električno energijo.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
17. člen
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je območje skladišča pirotehničnih izdelkov razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Organizacija v območju mora biti urejena tako, da hrup ne bo presegal dovoljenih ravni hrupa. Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
Zrak
Kot energetski vir je predvideno občasno ogrevanje na električno energijo.
Vode
Odpadne vode je potrebno odvajati v ČN in nato v bajer (zbirni bazen za požarno vodo). Padavinske vode pa je odvajati preko peskolovov, cestnih požiralnikov in lovilca olj v bajer in preko prelivnega objekta v površinski odvodnik.
Naravna in kulturna krajina
Na območju ureditvenega načrta ni objektov zavarovane naravne in kulturne dediščine. Gozdni rob ob meji ureditvenega območja se mora ohraniti v naravnem stanju.
Požarna varnost
Ureditveni načrt upošteva določila 22. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/03).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil iz dveh smeri in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko nadzemnega hidranta, oziroma črpalnega jaška ob bajerju za zbiranje požarne vode. Na hidrantu je potrebno zagotoviti pritisk najmanj 2,5 bara.
Za potrebe ureditvenega načrta je izdelana dokumentacija: predstavitev ukrepov varstva pred požarom pri projektiranju skladišča pirotehničnih izdelkov, ki jo je izdelala Kova d.o.o., v maju 2003, ki je sestavni del elaborata iz 1. člena odloka. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno izdelati požarnovarnostni elaborat v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
18. člen
Faznost izgradnje je možna ob predhodni skupni prometni in komunalni ureditvi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
19. člen
Investitor je dolžan z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Površine v mejah ureditvenega načrta se smejo uporabljati le za namene, ki so določene z ureditvenim načrtom.
Do pričetka gradnje predvidenih objektov ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
21. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, oddelku za okolje in prostor.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00005/2002 02/02
Žalec, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost