Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004

Kazalo

3316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2003, stran 9011.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št, 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 12. seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Markovci.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2003 izkazuje:
-----------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I   PRIHODKI                714.266.321,52
II.  ODHODKI                502.579.999,56
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK          211.686.321,96
-----------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITAL. DEL.
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
-----------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE                    –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  211.686.321,96
-----------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev na računu proračuna Občine Markovci za leto 2003 v višini 211.686.321,96 SIT se uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Markovci za leto 2004.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/04-1
Markovci, dne 17. junija 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost