Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3207. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica - Pesnica, stran 8740.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V 1. členu Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98 in 72/00) se črta pika in doda naslednje besedilo: »in Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica na območju Nove Zrkovske ceste med Cesto XIV. divizije (km 0+860) in Ulico Veljka Vlahoviča (km 1+485), ki ga je izdelal URBIS-urbanizem, arhitektura, projektiranje, d.o.o., Maribor, v aprilu 2004, pod številko projekta 061-LN/2003.«.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
2. člen
V 3. členu se pri »k.o. Pobrežje« črtajo parcele številka:
1825/1, 1828/1, 1828/2, 1830, 1829, 1253/1, 2099/1, 2099/2, 2101/1, 2101/2, 972/3, 972/2, 2102/2, 2102/1, 2100/1, 2109/1, 968/12, 2122/1, 2118, 2119, 2121, 3007, 2142, 2141, 2131/2, 2129/1, 2132, 2133, 2138, 807/1, 806/1, 807/2, 805/1, 805/2, 806/2, 779/10, 779/11, 797/2, 792/4, 798/5, 799/2, 799/1, 792/8, 798/2, 786/3, 782/2, 779/2, 779/8, 779/1, 782/1, 786/5, 798/1, 786/4, 798/4, 797/3;
in dodajo pri »k.o. Pobrežje« parcele številka:
1830, 2132, 1253/3, 1270/2, 1825/1, 1828/2, 1837/2, 2099/3, 2099/5, 2100/1, 2100/2, 2101/2, 2101/3, 2101/4, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2119/1, 2121/1, 2121/2, 2122/1, 2122/5, 2129/3, 2131/3, 2133/1, 2133/2, 2138/1, 2141/2, 2142/2, 3007/2, 779/15, 779/16, 779/8, 779/17, 782/3, 786/10, 786/8, 792/10, 792/11, 792/13, 792/14, 792/3, 792/8, 797/3, 797/6, 798/1, 798/2, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 799/3, 799/4, 805/1, 805/2, 806/3, 806/4, 806/5, 807/3, 807/4, 968/12, 968/13, 968/17, 968/9, 969/4, 972/10, 972/3, 972/6, 972/9.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
3. člen
V 8. členu se pri podnaslovu »Priključne ceste – Nova Zrkovska cesta« na koncu doda alinea, ki se glasi:
»– deviacija Tolstojeve ulice zaradi dostopa do parcele št. 2098 in 1253/4, k.o. Pobrežje, v dolžini 60 m in širini 4 m, ter enostranskim pločnikom, širine 1.60 m, utrditev je asfaltna.«.
4. člen
V 9. členu se pri podnaslovu »Objekti; Priključne ceste – Nova Zrkovska cesta« besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– V km 0+960 podhod NZC-1,1-5 pri OŠ Draga Kobala, dolžine 18.70 m in širine 6.60 m.«.
IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Zaradi gradnje ceste je potrebno prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne in energetske objekte. Projektiranje in gradnje komunalnih oziroma energetskih naprav in objektov mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav. Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso ceste, ki niso določena s to uredbo.
K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste.«.
V. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
V 22. členu se pri podnaslovu »Varovanje objektov in območij kulturne dediščine« na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: »Investitor mora zagotoviti stalen arheološki nadzor pri izvajanju zemeljskih del na celotnem območju posega.«.
Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»10 dni pred začetkom del je o tem potrebno obvestiti ZVKDS OE Maribor.«.
7. člen
V 26. členu se pri podnaslovu »Na odseku Nove Zrkovske ceste je potrebno zgraditi naslednje protihrupne bariere« 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Od km 0+940 do km 1+180 (jug), protihrupna in varovalna ograja, višine 2 m in dolžine 235 m. Ograja ima tudi varovalno funkcijo. V ograji je v km 1+160 potrebno predvideti prehod v območje osnovne šole.«.
4. točka se črta.
Za 5. točko se doda 6. točka, ki glasi:
»6. Zagotoviti je potrebno preveritev potrebnosti pasivne zaščite za objekte Železnikova 22, Vrazova 24, Vrazova 25, Istrska 50 in Istrska 54.«.
VI. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-06/2001-4
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2511-0085
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina