Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3132. Obvezna razlaga petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99), stran 8551.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 122. člena Poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni listi RS, št. 84/02) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 31. 5. 2004 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševan
(Uradni list RS, št. 87/99)
1. člen
Peti odstavek 9. člena Odloka o oglaševanju, ki se glasi: »Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih« se razlaga tako, da mora Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) kot naročnik v postopku izvedbe javnega razpisa zaradi zagotovitve izbire ponudnikov za pridobitev odločbe za pridobitev lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost:
– zagotoviti spoštovanje temeljnih načel Zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN-1),
– zagotoviti javno objavo javnega razpisa,
– zagotoviti dostopnost razpisne dokumentacije ponudnikom,
– zagotoviti komisijsko izvedbo postopka javnega razpisa med prispelimi pravočasnimi in popolnimi ponudbami po kriterijih in merilih iz razpisne dokumentacije in vročiti odločbo pristojnega organa mestne uprave (v nadaljevanju: MU) MOL vsem,
– ponudnikom kot strankam v upravnem postopku, z obrazložitvijo in pravnim poukom.
O vseh morebitnih ugovorih strank, vloženih med postopkom javnega razpisa, se odloči z odločbo iz prejšnjega odstavka, katere vročitev skladno s Zakonom o upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) predstavlja zaključek tega postopka na prvi stopnji.
2. člen
Izrazi, ki se uporabljajo v 1. členu pomenijo:
– »naročnik« pomeni MOL, ki po pristojnem organu MU MOL odloča o posebni rabi javnih površin;
– »javni razpis« pomeni javno objavo podatkov o naročniku, predmetu in času naročila, pogojev za sodelovanje, meril in kriterijev, podatkov o času in kraju dviga razpisne dokumentacije, o času in kraju oddaje ponudb, okvirnega datuma odločbe in navedbo kontaktne osebe; če komisija oceni za potrebno lahko javni razpis vsebuje tudi druge podatke, pomembne za izvedbo konkretnega postopka;
– »zagotovitev izbire« pomeni komisijsko ocenjevanje ponudb v okviru meril in kriterijev, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in se zaključi s predlogom komisije direktorju MU MOL zaradi izdaje odločbe;
– »ponudnik« pomeni zainteresirano pravno ali fizično osebo, ki odda ponudbo in ima status stranke po ZUP, v konkretnem razpisnem postopku;
– »odločba« pomeni odločitev o izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja, ki jo po pooblastilu direktorja MU MOL izda pooblaščeni uslužbenec pristojnega oddelka MU MOL skladno z ZUP in pomeni zaključek razpisnega postopka na prvi stopnji;
– »spoštovanje temeljnih načel« pomeni zavezanost komisije k upoštevanju načel ZJN-1 (načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, načela transparentnosti in načela enakopravnosti ponudnikov) v definiranju meril in kriterijev javnega razpisa;
– »javna objava« pomeni objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, v enem od dnevnih časopisov in na spletni strani MOL;
– »dostopnost razpisne dokumentacije« pomeni implementacijo načela transparentnosti in načela enakopravnosti ponudnikov;
– »komisija« pomeni predsednika in štiri člane – strokovnjake z različnih področij, ki se po svojih specialnostih navezujejo na predmet razpisa, in jih imenuje direktor MU MOL izmed uslužbencev MU MOL, zaradi izvedbe postopka javnega razpisa;
– »ponudba« pomeni skupek vseh dokumentov, s katerimi ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, meril in kriterijev javnega razpisa za pridobitev lokacij za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost;
– »stranka« je skupen naziv za ponudnike, ki jih naročnik obravnava v postopku zaradi priznanja pravice posebne rabe javne površine in jih obravnava po pravilih ZUP;
– »zaključek postopka na prvi stopnji« pomeni vročitev odločbe pristojnega organa MU MOL.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne velja naslednji dan po objavi.
Št. 3481-2/04-6
Ljubljana, dne 31. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost