Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3026. Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature, stran 8332.

Za izvrševanje drugega odstavka 4. člena in četrtega odstavka 8. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) ter na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pogoje izvajanja priprav na mednarodno maturo po programu mednarodne mature, ki ga izvaja šola, ki si je pridobila dovoljenje International Baccaleureate Office v Ženevi (International Baccalaureate Europe, Route des Morillons 15, CH – 1218 Grand Saconnex, Geneve) (v nadaljnjem besedilu: IBO) za izvajanje tega programa in pravila pretvorbe ocen mednarodne mature v ocene splošne mature po Zakonu o maturi (Uradni list RS, št. 15/03) ter določa obrazce listin, s katerimi se priznava dosežen uspeh pri mednarodni maturi.
2. člen
(veljavnost programa mednarodne mature)
(1) Priprava na mednarodno maturo poteka po programu mednarodne mature, ki ga je sprejel IBO in je objavljen na elektronskem naslovu http://www.ibo.org (v nadaljnjem besedilu: program mednarodne mature).
(2) Po uspešno končanem programu mednarodne mature, lahko dijak opravlja mednarodno maturo IBO, ki je po Zakonu o gimnazijah enakovredna splošni maturi po Zakonu o maturi.
3. člen
(izvajanje programa)
(1) Program mednarodne mature se izvaja enakovredno v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Pri predmetih in dejavnostih, pri katerih je izpit oziroma izdelek esejskega tipa, izvedba lahko poteka pretežno v angleškem jeziku, vendar mora biti zagotovljeno tudi poznavanje slovenske strokovne terminologije.
II. POGOJI FINANCIRANJA IZVAJANJA PROGRAMA MEDNARODNE MATURE
4. člen
(soglasje)
Šola, ki si je pridobila dovoljenje iz 1. člena tega pravilnika, si mora za izvajanje programa mednarodne mature, pridobiti še soglasje ministra, pristojnega za srednješolsko izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s katerim se določi obseg in merila za financiranje tega programa.
5. člen
(obseg financiranja)
(1) Po izdanem soglasju iz 4. člena tega pravilnika ministrstvo s šolo sklene pogodbo o financiranju mednarodne mature, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z njenim financiranjem v skladu s tem pravilnikom.
(2) Šoli, ki izpolni pogoje iz 4. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: šola), zagotavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sredstva za izvajanje mednarodne mature na podlagi letnega finančnega načrta šole v skladu z merili, določenimi v soglasju in sicer za kritje stroškov za:
– plače zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju tega programa,
– materialne stroške za izvajanje tega programa,
– nabavo strokovne literature,
– usposabljanje oziroma izpopolnjevanje učiteljev,
– članarino v mednarodni organizaciji IBO in
– opravljanje maturitetnih izpitov dijakov.
III. POGOJI VKLJUČITVE IN PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA
6. člen
(pogoji za vključitev)
(1) Šola določi v skladu s programom mednarodne mature pogoje in merila za izbiro dijakov, kandidatov za vključitev v oddelke, v katerih se ta program izvaja.
(2) K sklepu o pogojih in merilih iz prejšnjega odstavka si mora šola pridobiti soglasje ministra.
(3) Šola objavi skupaj z razpisom za vpis v program gimnazije tudi pogoje in prosta mesta za vključitev dijakov – kandidatov v program mednarodne mature.
(4) Šola izbere kandidate za vpis v program mednarodne mature po postopku, ki ga določa 25. člen Zakona o gimnazijah, za prestop.
7. člen
(prestop v drug program)
Dijak lahko prestopi iz programa mednarodne mature v program gimnazije; pri prestopu se mu upoštevajo vse dosežene ocene oziroma opravljene obveznosti, ki so primerljive po predmetniku programa gimnazije.
8. člen
(priznavanje uspeha pri mednarodni maturi)
(1) Diploma o opravljeni mednarodni maturi, ki jo dijakom, ki so uspešno opravili mednarodno maturo, izda IBO, je enakovredna spričevalu o splošni maturi.
(2) Za vpis v visokošolski študij oziroma uveljavljanje drugih zakonskih pravic, šola na zahtevo dijaka na podlagi potrdila (certifikata) o uspehu pri mednarodni maturi, ki ga izda IBO, izda obvestilo o uspehu pri mednarodni maturi, v katerem so ocene iz maturitetnih predmetov pretvorjene v slovensko ocenjevalno lestvico ter določen splošni uspeh v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcu, ki je velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata, natisnjen na posebnem papirju v 5/2 barvah, in je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(pretvarjanje ocen)
(1) Ocene, dosežene pri mednarodni maturi, se pretvorijo v slovensko ocenjevalno lestvico, in sicer: oceni 7 (excellent) in 6 (very good) sta enakovredni oceni odlično (5), ocena 5 (good) je enakovredna oceni prav dobro (4), ocena 4 (satisfactory) je enakovredna oceni dobro (3), ocena 3 (mediocre) in ocena 2 (poor) sta enakovredni oceni zadostno (2), ocena 1 (very poor) je enakovredna oceni nezadostno (1).
(2) Kot splošni uspeh, ki se določi v točkah, se upošteva vsota pretvorjenih ocen pri petih predmetih, pri čemer se upoštevajo ocene iz treh predmetov, ki ustrezajo splošnim predmetom splošne mature in sicer prvi in drugi jezik ter matematika, od drugih treh predmetov pa dva najbolje ocenjena predmeta.
(3) Pri največ treh predmetih, opravljenih na višji ravni zahtevnosti, se dosežene ocene zvišajo tako, da se ocenam, pretvorjenim v slovensko ocenjevalno lestvico, dodajo točke, in sicer:
– če je kandidat opravljal prvi jezik na višji ravni, se k oceni odlično (5), pretvorjeni iz ocene 7 (excellent), dodajo tri točke; k oceni odlično (5), pretvorjeni iz ocene 6 (very good), dve točki; k oceni prav dobro (4), pretvorjeni iz ocene 5 (good), dve točki in k oceni dobro (3), pretvorjeni iz ocene 4 (satisfactory), pa ena točka;
– pri ostalih dveh predmetih, pri katerih je kandidat opravil izpit na višji ravni zahtevnosti, se k oceni odlično (5), pretvorjeni iz ocene 7 (excellent) ali ocene 6 (very good), dodajo tri točke; k oceni prav dobro (4), pretvorjeni iz ocene 5 (good), dve točki; k oceni dobro (3), pretvorjeni iz ocene 4 (satisfactory), oceni zadostno (2), pretvorjeni iz ocene 3 (mediocre), in oceni zadostno (2), pretvorjeni iz ocene 2 (poor), pa po ena točka.
(4) Če se za vpis v študijski program upošteva ocena iz posameznega maturitetnega predmeta, se šesti predmet obravnava, kot velja za splošno maturo.
10. člen
(pohvala za izjemen uspeh)
(1) Kot izjemen splošni uspeh pri mednarodni maturi se upošteva uspeh, ki je enakovreden izjemnemu splošnemu uspehu pri splošni maturi, določenemu v skladu z določbo tretjega odstavka 44. člena Zakona o maturi, in ga določi ravnatelj šole.
(2) Dijaku, ki je pri mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh izreče minister pohvalo za izjemen uspeh pri mednarodni maturi.
(3) Pohvala iz prejšnjega odstavka se dijakom izreče tudi pisno na obrazcu pohvale, ki je velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata, natisnjen na posebnem papirju v 5/2 barvah, in je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek uporabe obrazcev)
Obvestilo o uspehu pri mednarodni maturi in pohvala za dosežen izjemen uspeh pri mednarodni maturi se izdajata na obrazcih, določenim s tem pravilnikom, dijakom, ki opravljajo mednarodno maturo od leta 2004 dalje.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-166/03
Ljubljana, 4. junija 2004.
EVA 2003-3311-0184
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo znanost in šport

AAA Zlata odličnost