Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2543. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2003, stran 7213.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 120. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik št. 3/99, 1/03) je Občinski svet občine Bohinj na 12. redni seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2003
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Bohinj, katerega sestavni deli so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada, ter zaključni računi krajevnih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Koprivnik – Gorjuše, Srednja vas, Stara Fužina.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2003 obsega:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.  Skupaj prihodki                 855,693.854,64 SIT
II.  Skupaj odhodki                 817,241.522,28 SIT
III. Proračunski presežek               38,452.332,36 SIT
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  Prejeta vrač. danih posojil            3,720.291,76 SIT
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev, razpor.
   kupnin v javne sklade in ag.           3,905.493,00 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila
   Primanjkljaj                    –185.201,24 SIT
C)  RAČUN FINANCIRANJA:
VIII. Zadolževanje proračuna                  0,00 SIT
IX.  Odplačilo dolga                  5,866.680,04 SIT
X.  Neto zadolževanje proračuna
   Presežek                     –5,866.680,04 SIT
XI.  Povečanje sredstev na računih          32,400.451,08 SIT
Presežek proračuna Občine Bohinj za leto 2003 izhaja iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2002 in presežka sredstev proračuna leta 2003.
   Zaključni račun rezervnega sklada za leto 2003 izkazuje:
 
I.  Skupaj prihodki s prenosom sredstev
   preteklega leta      21,470.079,57 SIT
II. Skupaj odhodki       2,928.601,80 SIT
III. Sredstva za prenos    18,541.477,77 SIT
3. člen
Konsolidacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2003 obsega:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.  Skupaj prihodki            4,542.223,27 SIT
II. Skupaj odhodki            3,975.808,65 SIT
III. Proračunski presežek (I.–II.)      566.414,62 SIT
Presežek sredstev je iz naslova prihodkov v letu 2003.
4. člen
Konsolidacija zaključnega računa proračuna Občine Bohinj in krajevnih skupnosti za leto 2003 obsega naslednje:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   Skupaj prihodki             860,236.077,91 SIT
II.  Skupaj odhodki              821,217.330,93 SIT
III.  Proračunski presežek           39,018.746,98 SIT
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  Prejeta vrač. danih posojil        3,720.291,76 SIT
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev, razpor.
    kupnin v javne sklade in ag.        3,905.493,00 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev
    Primanjkljaj                –185,201,24 SIT
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
VIII. Zadolževanje proračuna               0,00 SIT
IX.  Odplačilo dolga              5,866.680,04 SIT
X.   Neto zadolževanje proračuna
    Primanjkljaj               –5,866.680,00 SIT
XI.  Povečanje sredstev na računih
    Presežek                 32,966.865,70 SIT
Presežek, ki ga izkazuje Konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2003 je iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2002 in sredstev proračuna tekočega leta.
5. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Bohinj so:
– pregled prihodkov in odhodkov proračuna z računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja,
– poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada,
– bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti,
– bilanca stanja občine Bohinj na dan 31. 12. 2003 s pojasnili,
– bilance stanja krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2003 s pojasnili.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 403-03-8/2004
Bohinjska Bistrica, dne 22. aprila 2004.
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina