Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2134. Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ), stran 5749.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ)
Razglašam Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
Št. 001-22-73/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POSLOVNI SANACIJI HOLDINGA SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O. (ZPSHSZ)
1. člen
(Namen zakona)
(1) Ta zakon ureja določena vprašanja glede pogojev za finančno in kadrovsko sanacijo Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Holding SŽ), in sicer:
– višino in pogoje poroštva, ki ga daje Republika Slovenija za restrukturiranje obveznosti Holdinga SŽ;
– prevzem dela dolga Holdinga SŽ v zvezi z nakupom potniških vlakov in s tem povezano dokapitalizacijo;
– dokapitalizacijo Holdinga SŽ z denarnim vložkom 5.000,000.000 tolarjev (pet milijard tolarjev);
– višino sredstev, ki jih v okviru poslovne sanacije Republika Slovenija zagotavlja za kadrovsko sanacijo Holdinga SŽ.
(2) Restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov po tem zakonu pomeni najemanje novih kreditov pri istih ali drugih upnikih (refinanciranje) ali spremembo pogojev obstoječih kreditov (reprogramiranje).
2. člen
(poroštva in krediti, ki so predmet restrukturiranja)
Republika Slovenija daje poroštva za restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov, ki so navedeni v Prilogi 1 tega zakona, ki je njegov sestavni del, do skupne višine glavnic 35.000,000.000 tolarjev (petintrideset milijard tolarjev) oziroma v protivrednosti evra po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najema posameznega kredita.
3. člen
(Splošni pogoji restrukturiranja obveznosti iz naslova kreditov)
Posli restrukturiranja obveznosti iz naslova kreditov po prejšnjem členu morajo biti izvedeni tako, da bodo pogoji novih kreditov in spremenjeni pogoji obstoječih kreditov ugodnejši od pogojev kreditov, ki se restrukturirajo.
4. člen
(Pogoji poroštva)
(1) Republika Slovenija daje poroštva za kredite iz 2. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera posameznega kredita mora biti nižja od obrestne mere kredita, ki je predmet restrukturiranja,
– moratorij na odplačilo glavnice mora biti najmanj 2 leti,
– doba odplačevanja je najmanj 5 let,
– skupni stroški (obresti in vsi drugi stroški) posameznega kredita ne smejo presegati skupnih stroškov kredita, ki se restrukturira,
– da kreditodajalec soglaša s prenosom kredita na odvisno družbo skladno z delitvenim načrtom, ki ga sprejme vlada skladno s šestim odstavkom 6. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni list RS, št. 26/03),
– pred sklenitvijo poroštvenih pogodb s posameznimi kreditodajalci sklene ministrica oziroma minister pristojen za finance (v nadaljnjem besedilu: minister), s kreditojemalci pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov v primeru izpolnitve poroštvene obveznosti.
(2) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
5. člen
(Izpolnitev poroštvene obveze)
Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost iz 2. člena tega zakona, ko prejme pisni poziv kreditodajalca, iz katerega je razvidno, da kreditojemalec navkljub njegovemu pozivu v dogovorjenem roku ni izpolnil zapadle obveznosti.
6. člen
(Regresna pravica)
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost v zvezi s krediti iz 2. člena tega zakona, pridobi pravico, da od posameznega kreditojemalca zahteva povračilo izplačanih zneskov in stroškov, ki so ji v zvezi s tem nastali.
7. člen
(Način poplačila obveznosti)
Sredstva kreditov, najetih za refinanciranje kreditov, se nakazujejo neposredno na račun kreditodajalcev, katerih krediti se refinancirajo. O vsakem izvršenem nakazilu morajo kreditodajalci obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, v roku treh dni od nakazila.
8. člen
(Sklepanje poroštvenih pogodb)
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister.
9. člen
(Finančne obveznosti države v zvezi z nakupom potniških vlakov)
(1) Republika Slovenija v letu 2004 prevzame obveznosti Holdinga SŽ, ki izhajajo iz naslova kredita, najetega pri Novi Ljubljanski banki dne 1. 12. 1998, po pogodbi št. 04/98 – SIN, skladno z Zakonom o poroštvu RS za najetje posojil za nakup potniških vlakov (Uradni list RS, št. 20/98), do višine 5.000,000.000 tolarjev (pet milijard tolarjev).
(2) Z dnem prevzema obveznosti iz prejšnjega odstavka pridobi Republika Slovenija v enakem znesku terjatev do Holdinga SŽ.
(3) Terjatev iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija spremeni v kapitalski delež v Holdingu SŽ.
10. člen
(Dokapitalizacija Holdinga SŽ z denarnim vložkom)
(1) Republika Slovenija v letu 2004 dokapitalizira Holding SŽ z denarnim vložkom v višini 5.000,000.000 tolarjev (pet milijard tolarjev). Denarni vložek se zagotovi iz proračunskih sredstev v okviru finančnega načrta (računa finančnih terjatev in naložb) ministrstva, pristojnega za promet.
(2) Denarna sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabijo za odplačilo zapadlih obveznosti oziroma za predčasno odplačilo še nezapadlih obveznosti iz naslova kreditov, najetih v zvezi s premoženjem, ki je namenjeno opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa.
(3) Obveznosti iz prejšnjega odstavka za katerih odplačilo so namenjena sredstva dokapitalizacije iz prvega odstavka tega člena izhajajo iz pogodb navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.
11. člen
(sredstva za kadrovsko sanacijo Holdinga SŽ)
(1) Finančna sredstva za aktivno reševanje problematike presežnih delavcev in za pokrivanje plač in drugih stroškov, povezanih z delom in usposabljanjem na podlagi programa kadrovskega prestrukturiranja, ki ga je sprejela vlada, se zagotovijo v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za promet, in to:
– za leto 2004 v višini 1.211,000.000 tolarjev (ena milijarda dvestoenajst milijonov tolarjev);
– za leto 2005 v višini 789,000.000 tolarjev (sedemstodevetinosemdeset milijonov tolarjev).
(2) Druga potrebna finančna sredstva za realizacijo programa kadrovskega prestrukturiranja zagotovijo Holding SŽ in odvisne družbe v poslovnem sistemu železniških družb.
(3) Za učinkovito reševanje problematike kadrovskega prestrukturiranja zagotovi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ustrezno strokovno pomoč.
12. člen
(Prenos obveznosti Holdinga SŽ na odvisne družbe)
Pri realizaciji delitvenega načrta se glede obveznosti iz kreditov, ki se restrukturirajo po določbah tega zakona, upoštevajo tudi naslednja izhodišča:
– krediti iz Priloge 1 tega zakona do dokončne izvedbe restrukturiranja ostanejo v premoženjski bilanci Holdinga SŽ, zato v delitvenem načrtu Holding SŽ vzpostavi terjatve do odvisnih družb največ v višini kreditov, ki so predmet restrukturiranja in izvirajo iz naslova premoženja, ki ga v svojo last prevzema posamezna odvisna družba;
– višina terjatev do posamezne odvisne družbe se določi ob smiselni uporabi načel in pravil, določenih v šestem odstavku 6. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni list RS, št. 26/03);
– po opravljenem restrukturiranju se krediti ali del teh kreditov skupaj z državnimi poroštvi, izdanimi na podlagi tega zakona, prenesejo na odvisne družbe,
– z dnem prenosa kreditov prenehajo terjatve Holdinga SŽ do odvisnih družb iz naslova prenesenih kreditov.
13. člen
(Končna določba)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati določbi drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni list RS, št. 26/03) za obveznosti iz kreditov, ki so predmet restrukturiranja po tem zakonu.
Št. 431-01/04-11/1
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1145-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.