Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2106. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003, stran 5707.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 10. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov         tisoč SIT
I. Skupaj prihodki                 181.605
II. Skupaj odhodki                 190.020
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)       - 8.415
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+X.)              – 8.415
XII. Prenos sredstev na računih iz leta 2002     57.970
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna za leto 2003 v višini 8,415.686 tolarjev se poravna iz sredstev, prenesenih iz preteklega obdobja.
4. člen
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/04
Vitomarci, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost