Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2063. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kobilje, stran 5669.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02) 4. in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet občine Kobilje na 10. seji dne 30. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o uporabi grba in zastave Občine Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba in zastave Občine Kobilje.
2. člen
Grb in zastava Občine Kobilje se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije v skladu z zakonom.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Kobilje, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin, tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena v skladu z zakonom, če ni s tem odlokom drugače določeno.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo. Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Kobilje.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev grba in zastave.
6. člen
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
7. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Kobilje;
3. na registrskih tablicah motornih vozil;
4. na svečanih sejah občinskega sveta;
5. ob sprejemu uradnih delegacij v občini;
6. na prireditvah, ki predstavljajo občino;
7. na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki;
8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listinah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi;
9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Kobilje predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih prireditev in shodov;
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Kobilje;
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov krajevnih skupnosti;
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
9. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Kobilje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih ali prostorih, in sicer:
– njihovi firmi, štampiljki ali imenu;
– na njihovih proizvodih kot nezaščitena označba proizvoda;
– ob propagiranju svojih proizvodov, v sredstvih javnega obveščanja;
– v priznanjih, ki jih podeljujejo najboljšim proizvodom na sejmih, razstavah in podobno;
– v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih oblekah in uniformah;
– na svečanih listinah ali priznanjih;
– v obliki spominkov ali značk.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.
Idejno, vsebinsko in tehnično dokumentacijo prosilec z ustreznimi opisi in predlogami predloži uradu župana Občine Kobilje.
11. člen
Uporabo vsebinskih prvin simbolov dovoljuje urad župana Občine Kobilje z odločbo. Zoper to odločbo je dopustna pritožba na župana občine, ki o zadevi dokončno odloči.
Urad župana Občine Kobilje lahko že izdano dovoljenje vsak čas prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva z odločbo določenih pogojev.
12. člen
Za pravilno uporabo vsebinskih prvin simbolov skrbi urad župana Občine Kobilje, ki daje potrebna pojasnila glede njihove uporabe, sprejema vloge iz 10. člena odloka in opravlja tudi vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Kobilje.
Ob prazniku Občine Kobilje se izobesi zastava na javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
14. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina Kobilje predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. v počastitev občinskega praznika; ob jubilejih, komemoracijah, javnih prireditvah in obisku delegacij prijateljskih občin;
3. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
4. v drugih primerih če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
15. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur za tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
16. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije. Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način njune uporabe določila zakona.
V. NADZORSTVO
17. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Kobilje (drugi odstavek 5. člena);
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grba ali zastavo ali njune sestavne dele (6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 292
Kobilje, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti