Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2062. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2004, stran 5668.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet občine Kobilje na 10. seji dne 30. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobilje za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč SIT
Konto                    Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          121.892
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 33.131
70 DAVČNI PRIHODKI                   20.379
  700 Davki na dohodek in dobiček           16838
  703 Davki na premoženje               2.395
  704 Domači davki na blago in storitve         625
  706 Drugi davki                    521
71 NEDAVČNI PRIHODKI                  12.752
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                    2.035
  711 Takse in pristojbine                478
  712 Denarne kazni                    10
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
  714 Drugi nedavčni prihodki             10.707
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  3.600
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in neopredmetenih dolgoročnih sredstev        3.600
73 PREJETE DONACIJE                    300
  731 Prejete donacije iz tujine             300
74 TRANSFERNI PRIHODKI                 84.383
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij              84.383
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            118.670
40 TEKOČI ODHODKI                    31.991
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        8.228
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    1.400
  402 Izdatki za blago in storitve          20.440
  403 Plačila domačih obresti             1.256
  409 Rezerve                      609
41 TEKOČI TRANSFERI                   31.229
  410 Subvencije                      –
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     2.950
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                     4.250
  413 Drugi tekoči domači transferi          24.129
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                50.945
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       50.945
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                4.403
  430 Investicijski transferi             4.403
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            4.560
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                    –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                 –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               2.724
55 ODPLAČILA DOLGA                    2.724
  550 Odplačila domačega dolga             2.724
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 498
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)            –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                –
--------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 72/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnmi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 609.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 609.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobilje v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 291
Kobilje, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost