Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2003, stran 5667.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet občine Kobilje na 10. redni seji dne 30. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2003, ki obsega:
-----------------------------------------------------------------------------
                             Plan   Realizacija
-----------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj                124,189.000   118,649.627
II. Odhodki skupaj                119,629.000   114,656.123
III. Proračunski presežek/primanjkljaj       4,560.000    3,993.504
-----------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                     -        -
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      -        -
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                     –        –
-----------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                     -        -
IX. Odplačilo dolga skupaj             2,536.000    2,568.210
X. Neto zadolževanje                    -        -
XI. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih    2,024.000    1,425.294
-----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Proračunski presežek 3,993.504 SIT se prenese v prihodke Občine Kobilje za leto 2004.
3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega dela računa financiranja proračuna Občine Kobilje za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-290
Kobilje, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost