Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1653. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče", stran 4567.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I, 45/94-I, odl. US U-I-104/92, 8/96, 36/00) so: Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 16. seji 27. 1. 2004, Občinski svet občine Mislinja na 11. seji 22. 12. 2003, Občinski svet občine Črna na Koroškem na 10. seji 1. 3. 2004, Občinski svet občine Mežica na 12. seji 17. 2. 2004, Občinski svet občine Prevalje na 10. seji 4. 2. 2004, Občinski svet občine Podvelka na 11. seji 18. 12. 2003, Občinski svet občine Dravograd na 14. seji 29. 1. 2004, Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 12. seji 22. 1. 2004, Občinski svet občine Muta na 10. seji 2. 3. 2004, Občinski svet občine Vuzenica na 12. seji 17. 12. 2003, Občinski svet občine Radlje ob Dravi na 13. seji 23. 2. 2004 in Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, OZ Koroška na 2. seji 7. 11. 2003 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Koroško višje in visokošolsko središče«
1. člen
S tem odlokom ustanovitelji ustanavljajo za opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva javni zavod z imenom »Koroško višje in visokošolsko središče« (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
S pričetkom veljavnosti akta z vsebino enakemu temu odloku, ki ga v imenu Republike Slovenije sprejme Vlada RS, postane Republika Slovenija soustanovitelj tega zavoda. Kot soustanovitelji lahko pristopajo tudi lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča Svet javnega zavoda. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
3. člen
Ustanovitelji zavoda so: Mestna občina Slovenj Gradec, ki jo predstavlja Matjaž Zanoškar, Občina Mislinja, ki jo predstavlja Viktor Robnik, Občina Črna na Koroškem, ki jo predstavlja Janez Švab, Občina Mežica, ki jo predstavlja Janez Praper, Občina Prevalje, ki jo predstavlja Matic Tasič, Občina Podvelka, ki jo predstavlja Anton Kovše, Občina Dravograd, ki jo predstavlja Marijana Cigala, Občina Ribnica na Pohorju, ki jo predstavlja Marija Sgerm, Občina Muta, ki jo predstavlja Boris Kralj, Občina Vuzenica, ki jo predstavlja Miran Kus, Občina Radlje ob Dravi, ki jo predstavlja Alan Bukovnik, Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Koroška, ki jo predstavlja Tatjana Kupnik.
4. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče
Skrajšano ime zavoda je: KoViViS.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta določena s statutom. S statutom bo določena tudi štampiljka zavoda.
Sedež zavoda je: Glavni trg 1, Slovenj Gradec.
Zavod lahko spremeni ime in sedež ob soglasju z ustanovitelji.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda. Zavod se vpiše v sodni register.
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– spremlja temeljna vprašanja razvoja visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le-tega in daje pobude za razvoj novih študijskih (izobraževalnih) programov;
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih visokošolskih zavodov in novih študijskih programov;
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih višješolskih zavodov in novih izobraževalnih programov;
– vodi investicije na področju visokega šolstva;
– usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja skupnega pomena visokošolskih zavodov in znanstveno raziskovalnih institucij;
– opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v visokošolske zavode (informacijski center);
– sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente in reševanju drugih študijskih vprašanj ter razvija študentski standard in študentsko kulturo v prostoru;
– pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda;
– sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih razprav, posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih taborov, razstav, ekskurzij;
– sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju z drugimi višje in visokošolskimi ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami;
– spodbuja znanstveno raziskovalno dejavnost za svoje potrebe in potrebe splošnega regionalnega razvoja;
– sodeluje z evropskimi in drugimi visokošolskimi zavodi ter izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami in drugimi institucijami doma in v tujini;
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport pri vključevanju v nacionalni program visokega šolstva in v nacionalni raziskovalni program;
– sodeluje z ustanovitelji, gospodarstvom in drugimi institucijami ter zanje opravlja strokovne naloge, povezane z višjim in visokim šolstvom;
– opravlja druge dejavnosti skupnega pomena;
– skrbi za koordinacijo štipendijske politike.
Šifre dejavnosti:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.150 Drugo založništvo
– H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas d. n.
– K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
– M/80.230 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje višjega in visokega šolstva in druge naloge v skladu z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanovitelji.
Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi službami vseh ustanoviteljev, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Primorska univerza, Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zavodom RS za zaposlovanje, vzgojnoizobraževalnimi organizacijami, Gospodarsko zbornico Slovenije, OZ Koroška, Območna obrtna zbornica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Osrednja koroška knjižnica in drugi.
7. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor/-ica in strokovni svet. S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda. V svet zavoda imenujejo svoje člane/-ice ustanovitelji, in sicer:
Mestna občina Slovenj Gradec 3, Občina Dravograd 1, ostali ustanovitelji 3, predstavnik delavcev zavoda 1, Vlada RS v imenu Republike Slovenije imenuje v svet zavoda 1 člana/-ico.
Predsednika/-co sveta zavoda imenuje izmed svojih članov/-ic svet zavoda.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih večina članov/-ic sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov/-ic, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov/-ic sveta.
Podrobnejše določbe o volitvah sveta zavoda ter njegovi organizaciji in delovanju določa statut.
9. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter vodi v skladu z določbami statuta druge organe zavoda;
– predlaga ustanoviteljem spremembo imena in sedeža zavoda ter dejavnosti;
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema načrt razvoja zavoda (srednjeročni načrt) in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema letni delovni načrt dela in spremlja uresničevanje;
– določa finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo;
– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo;
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda;
– daje ustanoviteljem in direktorju/-ici zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje in razrešuje direktorja/-ico zavoda v soglasju z ustanovitelji;
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev/-avk;
– opravlja druge naloge v skladu za zakonom in statutom.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor/-ica. Direktor/-ica organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren/-na za zakonitost dela.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja/-ico delavec/-ka, ki ga za to pooblasti direktor/-ica.
11. člen
Direktorja/-ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev.
Za direktorja/-ico je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja,
– vidne strokovne in delovne dosežke na področju izobraževanja,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Direktor/-ica je imenovan/-a za 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan/-a.
12. člen
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja/-ice podrobneje določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način, postopek in pogoje za njegovo razrešitev pred potekom mandata. V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor/-ica zavod neomejeno.
O sklepanju pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin odločajo, na predlog sveta zavoda ustanovitelji.
13. člen
Za reševanje strokovnih vprašanj se oblikuje 5-članski programski svet. Podrobnejše določbe o oblikovanju in delovanju programskega sveta se določijo s statutom zavoda.
14. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Zavod lahko ima tudi druge splošne akte.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe iz sredstev ustanoviteljev,
– za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim načrtom,
– preko javnih razpisov,
– iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.
16. člen
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev uredile s pogodbo med zavodom in ustanovitelji.
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi in samostojno nastopa v pravnem prometu, razen v primerih iz drugega odstavka 12. člena, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev.
18. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
Ustanovitelji se zavežejo zagotavljati sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo iz 16. člena tega odloka ter v skladu s finančnimi načrti oziroma plani zavoda.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanovitelji.
20. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanoviteljem o uresničevanju letnega delovnega načrta in o zaključnem računu.
21. člen
Vršilca/-ko dolžnosti direktorja/-ico, ki opravlja svojo funkcijo do imenovanja direktorja/-ice na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi zavoda, imenujejo ustanovitelji.
Pooblaščen/-a je, da zagotovi vpis zavoda v sodni register in pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Za v. d. direktorja/-ico se imenuje mag. Silvo Roncelli Vaupot, Ronkova 34, Slovenj Gradec.
Sredstva in pogoje za začetek delovanja zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Svet zavoda in programski svet se konstituira najkasneje v 3 mesecih od dneva veljavnosti tega odloka. Šteje se, da sta organa zavoda konstituirana, ko je imenovanih večina članov/-ic. Svet zavoda sprejme statut najkasneje v štirih mesecih od dneva konstituiranja sveta.
22. člen
Morebitne spore rešujejo ustanovitelji in zavod sporazumno, če ne pride do sporazumne rešitve, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
23. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga na svojih organih odločanja sprejmejo ustanovitelji v enakem besedilu. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-03/1-04
Slovenj Gradec, marca 2004.
Člani/-ce:
 
1. Mestna občina Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar
 
2. Občina Črna na Koroškem
Janez Švab
 
3. Občina Dravograd
Marijana Cigala
 
4. Občina Mežica
Janez Praper
 
5. Občina Mislinja
Viktor Robnik
 
6. Občina Muta
Boris Kralj
 
7. Občina Podvelka
Anton Kovše
 
8. Občina Prevalje
dr. Matic Tasič
 
9. Občina Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik
 
10. Občina Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm
 
11. Občina Vuzenica
Miran Kus
 
12. Gospodarska zbornica Slovenije,
OZ Koroška
Tatjana Kupnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti