Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1068. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006, stran 2842.

Na podlagi 135. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) v zvezi s 106. členom Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva
za leta 2004–2006
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa financiranje in sofinanciranje ukrepov na področju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva, upravičence, pogoje in postopke pridobivanja sredstev za izvajanje teh ukrepov ter nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva po tej uredbi se lahko pridobi na podlagi pisnih vlog upravičencev ali na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(program razreševanja za kmete – morske ribiče)
(1) Predmet programa je sofinanciranje ukrepov za razreševanje položaja morskih ribičev, ki so izgubili status ribiča – kmeta po 109. členu Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02).
(2) Upravičenci iz programa so fizične osebe s statusom ribiča – kmeta, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti ribištva v skladu s predpisi in imajo sedež na območju Republike Slovenije.
(3) Za razreševanje položaja oseb iz prvega odstavka tega člena se iz proračunske postavke 2557 – podpora za odpravo strukturnih neskladij v morskem ribištvu kot finančni prispevek nameni znesek v višini 18,700.000 tolarjev. Ta sredstva se s pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje prenesejo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot prispevek k razpoložljivim sredstvom za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.
(4) Pod pogojem vrnitve ribolovnega dovoljenja in izbrisa plovila iz registra ribiških plovil bodo upravičenci pri Območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Koper v okviru odstopljenih sredstev uveljavljali pravice do vključitve v ustrezne programe aktivne politike zaposlovanja iz Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2004.
(5) Do podpore so upravičeni tisti ribiči, ki do sedaj še niso prejeli sredstev za preusmeritev dejavnosti ribištva v druge dejavnosti.
4. člen
(letni programi ministrstva)
(1) Na podlagi letnih programov, ki jih predloži upravičenec in jih potrdi minister, pristojen za ribištvo, se dodelijo sredstva za vzpostavitev informacijskega sistema ribištva, varstvo naravnih virov v ribištvu in vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil.
(2) Za vzpostavitev informacijskega sistema se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 2082 v višini 12,000.000 tolarjev. Program je potreben za izvajanje skupne ribiške politike Evropske unije. Program mora temeljiti na predpisih Evropske unije, ki urejajo obveznost uvedbe in izvedbo informacijskega sistema na področju ribištva.
(3) Za varstvo naravnih virov v ribištvu se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 2553 v višini 15,000.000 tolarjev. Program pomeni razvoj tehnologije in vzrejo avtohtonih ciprinidnih vrst rib za potrebe revitalizacije in vzdrževanja njihovih optimalnih populacij v odprtih vodah Republike Slovenije.
(4) Za vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 2059 v višini 12,000.000 tolarjev. Program je potreben za izvajanje skupne ribiške politike Evropske unije. S programom se vzpostavlja obveza po spremljanju in evidentiranju vseh sprememb na registru ribiških plovil in poročanje pristojnim službam.
(5) Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s potrebnimi strokovnimi znanji.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena sta:
– predložitev predloga letnega programa strokovnih del, ki ga potrdi minister, pristojen za ribištvo;
– upravičenec mora za izvajanje programa iz prejšnje alinee razpolagati s potrebnim objektom, opremo in kadri za izvajanje del po programu.
(7) Za namene iz tega člena se financirajo:
– materialni stroški in stroški dela,
– stroški izvedbe aktivnosti, planiranih v letnem programu dela.
(8) Višina podpore za namen iz prvega odstavka tega člena znaša do 100% sprejetega programa del.
5. člen
(organizacije proizvajalcev)
(1) Za sofinanciranje vzpostavitve organizacije proizvajalcev v ribištvu se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 2084 – organizacija proizvajalcev v ribištvu za leto 2004, sredstva v višini 6,000.000 tolarjev.
(2) Upravičenci do sredstev so organizacije proizvajalcev, organizirane v skladu Zakonom o morskem ribištvu in Pravilnikom o delovanju organizacij v ribištvu (Uradni list RS, št. 9/04).
(3) Za namene iz tega člena se financirajo:
– stroški dela in administrativni stroški,
– izdatki v zvezi s pripravami za vzpostavitev organizacije in oblikovanjem in spremembo ustanovnega akta,
– izdatki za korespondenco in telekomunikacijski stroški,
– izdatki za pisarniško opremo in amortizacijo ali izdatki za najem opreme,
– izdatki za sredstva prevoza, ki so na voljo osebju organizacije,
– najem ali nakup, drugi izdatki in stroški za uporabo prostorov, ki služijo za upravne namene organizacije proizvajalcev.
(4) Stroški iz prejšnjega odstavka se sofinancirajo do višine 60%.
(5) Pogoj za pridobitev sredstev iz tega člena je predložitev zahtevka, s katerim se dokazujejo stroški, ki so jih imeli pri vzpostavitvi organizacije proizvajalcev v ribištvu.
6. člen
(pospeševanje prodaje rib in ribiških izdelkov)
(1) Za sofinanciranje pospeševanja informiranja in promocije rib in ribiških izdelkov se namenijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 1473 – pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil sredstva v višini 15,000.000 tolarjev.
(2) Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe, nevladne, neprofitne organizacije, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva in gospodarska interesna združenja s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
(3) Za namene iz tega člena se financira pokritje stroškov, ki nastanejo pri izdelavi oziroma pripravi različnih aktivnosti informiranja in promocije rib in ribjih proizvodov v Republiki Sloveniji, z distribucijo in predvajanjem sklopov informiranja in oglaševanja (priprava oglaševalskih akcij, izdelava celostne podobe, vključno s promocijskim materialom, spletne strani, medijske aktivnosti, družabne in družbeno-informativne dejavnosti idr.).
(4) Cilj navedenih aktivnosti je informiranje in promoviranje zdravega načina prehranjevanja, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano in povečanje potrošnje rib in ribjih izdelkov.
(5) Komisija iz 8. člena te uredbe ocenjuje prispele vloge za pridobitev sredstev iz tega člena na podlagi naslednjih meril:
– povezan nastop gospodarskih subjektov s področja morskega in sladkovodnega ribištva ter predelave rib,
– celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah posameznih vrst rib in izdelkov,
– akcije informiranja in promocije morajo pokrivati čim večji spekter ciljnih javnosti,
– sporočila promocijskih aktivnosti morajo odražati potrebo po zdravi prehrani z zdravstvenega in prehranskega vidika.
(6) Stroški programa promocije se sofinancirajo do višine 50%.
(7) V skladu s tretjim odstavkom tega člena se sredstva pridobijo na podlagi predloženega programa, ki ga potrdi minister, pristojen za ribištvo.
7. člen
(vloga)
(1) K vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4., 5. in 6. člena te uredbe in jo posredovati ministrstvu.
(2) K vlogi za pridobitev sredstev za namen iz 3. člena je potrebno priložiti pisno izjavo o vstopu v sklad in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev najkasneje do konca meseca septembra 2004.
(3) K vlogi za pridobitev sredstev za namen iz 4. člena te uredbe morajo upravičenci poslati programe do konca meseca maja 2004.
(4) Vloge oziroma programe za pridobitev sredstev za namene iz 5. in 6. člena te uredbe morajo upravičenci poslati priporočeno do konca meseca septembra 2004.
(5) Kopije vlog z vsemi prilogami morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
8. člen
(komisija ministrstva)
Komisijo za odločanje o programih in vlogah iz te uredbe imenuje minister, pristojen za ribištvo. Komisija pregleda prispele programe in vloge in jih oceni. O pregledu in oceni programov in vlog sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
9. člen
(pogodbe)
Ministrstvo z upravičenci iz 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe sklene pogodbe, s katerimi se natančneje določijo način in pogoji koriščenja pridobljenih sredstev.
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
(2) Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli, oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena in nenamensko uporabljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila upravičencu, do dneva vračila.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti intervencijskih sredstev ministrstva v obdobju dveh let, o čemer odloči minister, pristojen za ribištvo, z odločbo. Ta rok prične teči z dnem dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, ki jo ta izda pri ugotovitvi nepravilnosti iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(uveljavitev in veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 31. 12. 2006.
Št. 403-37/2004-1
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0025
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik