Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

952. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 2878.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji, ki je bila 18. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V 10. členu statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) se v zadnjem odstavku beseda “podžupana” nadomesti z besedo “podžupani”, tako, da se zadnji odstavek 10. člena glasi:
“Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski funkcionarji.”
2. člen
V 16. členu se v deseti alinei beseda “podžupana” nadomesti z besedo “podžupane”, tako, da se deseta alinea 16. člena glasi:
“– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,”.
3. člen
V šestem odstavku 20. člena se beseda “podžupanoma” nadomesti z besedo “podžupanom”, tako, da se šesti odstavek 20. člena glasi:
“Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.”
4. člen
V 34. členu se v prvem stavku prvega odstavka dodata besedi “lahko do”, besede “dva podžupana” pa se nadomestijo z besedama “tri podžupane”. V drugem stavku prvega odstavka 34. člena se beseda “podžupana” nadomesti z besedo “podžupane”, tako, da se prvi odstavek 34. člena glasi:
“Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko do tri podžupane. Podžupane imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju podžupanov določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502/00001/99
Slovenj Gradec, dne 24. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost