Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

791. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2004, stran 2521.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99) je Občinski svet občine Nazarje na 3. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Nazarje za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Nazarje za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                  300.430
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 182.830
70  DAVČNI PRIHODKI                   167.272
   700 Davki na dohodek in dobiček           103.144
   703 Davki na premoženje               42.035
   704 Domači davki na blago in storitve        22.093
   706 Drugi davki 
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  15.558
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                   7.488
   711 Takse in pristojbine               2.300
   712 Denarne kazni                    50
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki              5.720
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  1.560
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       1.560
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja 
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 116.040
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij            116.040
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            284.310
40  TEKOČI ODHODKI                    94.214
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        17.700
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    2.800
   402 Izdatki za blago in storitve           60.580
   403 Plačila domačih obresti             10.400
   409 Rezerve                      2.734
41  TEKOČI TRANSFERI                  127.264
   410 Subvencije                    2.912
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                  25.969
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                   12.313
   413 Drugi tekoči domači transferi          86.070
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                60.960
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        60.960
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                1.872
   430 Investicijski transferi              1.872
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              16.120
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
IV. PREJETA VRAČILA
   DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752) 
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA 
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                     3.120
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  3.120
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      3.120
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)                   -3.120
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                13.000
55  ODPLAČILA DOLGA                   13.000
   550 Odplačila domačega dolga            13.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         -13.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             -16.120
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere (skupina kontov 42 in 43) ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 20,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 25,000.000 tolarjev.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2004 zadolžijo do skupne višine 15,000.000 tolarjev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-3/2003-3
Nazarje, dne 6. februarja 2003.
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l. r.

AAA Zlata odličnost