Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

781. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi, stran 2515.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 2. seji, dne 3. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za območje Industrijska cona v Lendavi, ki ga je pod št. LN – 51/2002 izdelal Atelje RPS d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta je določena z obodno parcelacijo (območje obdelave) s parcelami, ki so navedene v tekstualnem delu lokacijskega načrta. Vse parcele so v k.o. Lendava.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Znotraj območja lokacijskega načrta so predvidene naslednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja,
– obrtne dejavnosti,
– skladiščna dejavnost,
– trgovina,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– parkirišča za osebna in tovorna vozila.
5. člen
Gradnja objektov znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– tlorisne površine predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, ki so podani v grafičnih prilogah lokacijskega načrta,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov ne sme presegati etažnosti K+P+1,
– v primeru posebnih tehnoloških zahtev se lahko proizvodne etaže združujejo,
– strehe objektov so dvokapnice z naklonom do 10° ali ravne strehe z obveznimi atikami.
6. člen
Po posameznih conah v območju lokacijskega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji opredeljene cone.
Funkcija cone se lahko spremeni pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije.
V tem primeru je potrebno opraviti spremembo lokacijskega načrta v skladu z zakonodajo (v skrajšanem postopku).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Komunalno in prometno omrežje se mora izvajati pod pogoji opredeljenih v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.
Vsi komunalni vodi se izvajajo podzemno. Predvideni komunalni red je prikazan v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.
 
Promet
Osnovna prometnica je Industrijska ulica (obdelana v posebni dokumentaciji – izdano gradbeno dovoljenje).
 
Kanalizacija
Na območju lokacijskega načrta je predvidena gradnja ločenega kanalizacijskega omrežja.
Fekalna kanalizacija se priključi na predvideno kanalizacijsko omrežje.
Meteorna kanalizacija se priključi na ustrezno dimenzionirane ponikovalnice. Meteorne vode z asfaltiranih površin se morajo odvajati preko lovilcev olj.
Vodovodno in hidrantno omrežje
Vodovodno in hidrantno omrežje poteka v skladu z grafičnimi prilogami lokacijskega načrta.
 
Elektrika
Vsi predvideni objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapetostno omrežje priključeno na predvideno TP.
 
Javna razsvetljava
Ob predvidenih komunikacijah se uredi javna razsvetljava.
 
Telekomunikacijsko omrežje
Do vseh predvidenih objektov je predvideno telekomunikacijsko omrežje, ki zagotavlja povezavo s partnerji.
 
Energetsko omrežje
Za energetsko oskrbo objektov je možno uporabljati plin ali lahko kurilno olje iz lastnih kurilnic.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak objekt posebej.
Način odlaganja in odvoza odpadkov se uredi v skladu z ustreznim občinskim odlokom.
V primeru postavitve proizvodnje pri kateri nastajajo posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo določiti način deponiranja in odvoza takšnih odpadkov.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s IV. stopnjo zahtevnosti (70 db podnevi in 70 db ponoči). Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
9. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse vodnogospodarske pogoje in soglasja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
10. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dostop interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo je zagotovljena preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VI. FAZNOST IZVAJANJA
11. člen
Pred začetkom gradnje vseh predvidenih objektov v območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, je obvezno zagotoviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega prometno, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje, sicer pa je možno vse predvidene gradnje izvajati sočasno.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
12. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom niso dovoljeni.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju lokacijskega načrta si opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika, odvajanje odplak) zagotavljajo sami, kompleksno pa se izvaja v skladu s programom urejanja stavbnih zemljišč.
Poleg navedenega morajo investitorji upoštevati naslednje:
– plodno zemljo, ki nastaja pri izkopih, je obvezno deponirati in uporabiti za ureditev zelenih površin,
– sproti odpravljati škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje,
– pri gradnji ustrezno organizirati promet, da ne bo prihajalo do zastojev,
– pred začetkom gradnje ugotoviti obstoječe stanje komunalnih naprav,
– zagotoviti ustrezno varovanje gradbišča.
IX. TOLERANCE
14. člen
Tolerance pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov na območju lokacijskega načrta so možne v skladu z grafičnimi prilogami lokacijskega načrta v okviru maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva na sosednje objekte, naprave in površine.
15. člen
V primeru potreb po gradnji objektov druge vsebine ali gabaritov, kot je to določeno v lokacijskem načrtu, je obvezno sprejeti spremembe lokacijskega načrta (skrajšani postopek).
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Upravni enoti Lendava in upravi Občine Lendava.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0019/2002
Lendava, dne 3. februarja 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.