Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

742. Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, stran 2468.

Za izvrševanje 53. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja določanje stroškov splošnih knjižnic (dalje: knjižnice), in sicer tako, da opredeljuje stroške knjižnic v posameznih občinah (krajevne knjižnice) in skupne stroške knjižnic, ki izvajajo knjižnično dejavnost v več občinah (osrednje knjižnice).
2. člen
Podlaga za določanje skupnih stroškov je predlog programa dela in finančnega načrta knjižnice za posamezno proračunsko obdobje. Ta je pripravljen v skladu s pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za tiste knjižnice, ki izvajajo javno službo v minimalnem obsegu. Pri ostalih mora biti predlog programa dela in finančnega načrta v skladu z doseženim obsegom javne službe, ki jo izvaja knjižnica.
3. člen
Vsaka občina soustanoviteljica in/ali pogodbena partnerica knjižnice prispeva sredstva za pokrivanje skupnih stroškov iz 7. člena tega pravilnika skladno s prvim odstavkom 53. člena zakona.
4. člen
Deleži občin soustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric pri financiranju dejavnosti knjižnice se določijo v ustanovitvenem aktu in/ali v pogodbah o izvajanju dejavnosti za daljše obdobje, tako da se deleži financiranja skupnih stroškov, ki so bili določeni na podlagi tega pravilnika, spremenijo v ustrezne odstotne deleže glede na celotni finančni načrt knjižnice.
STROŠKI KRAJEVNE KNJIŽNICE
5. člen
Stroški krajevne knjižnice obsegajo stroške za:
– plače s prispevki in davki za izvedbo postavitve in izposoje gradiva ter dela z uporabniki (informacijske storitve, prireditve ipd.) in s tem povezane,
– programske stroške (materialni stroški za delo – strokovni priročniki in pripomočki za delo, računalniški programi, izobraževanje, prevozi ipd.),
– splošne neprogramske stroške (materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju – komunalne storitve, telekomunikacijske povezave, čiščenje in vzdrževanje, zavarovanja ipd.) ter
– stroške nakupa prostorov in opreme.
6. člen
Stroški bibliobusa in premičnih zbirk obsegajo stroške za:
– plače s prispevki in davki za vožnjo bibliobusa, izvedbo postavitve in izposoje gradiva ter dela z uporabniki (informacijske storitve, prireditve ipd.) in s tem povezane,
– programske stroške (materialni stroški za delo – strokovni priročniki in pripomočki za delo, računalniški programi, izobraževanje, prevozi ipd.) ter
– splošne neprogramske stroške (materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju – gorivo, servisiranje, registracija, zavarovanje, telekomunikacijske povezave, čiščenje in vzdrževanje, najemnine idr.).
Obseg stroškov bibliobusa in premičnih zbirk se določi v skladu s številom prebivalcev tistih občin v mreži knjižnice, kjer bibliobus ali premična zbirka obratuje.
Če bibliobus obratuje tudi na območjih občin izven mreže knjižnice, določi direktor knjižnice stroške njegovega delovanja v teh občinah na podlagi deleža obratovalnega časa bibliobusa v posamezni občini, in sicer glede na letni obseg postankov bibliobusa ter obseg izposojenega gradiva.
SKUPNI STROŠKI
7. člen
V okviru vseh stroškov osrednje knjižnice obsegajo skupni stroški tiste stroške, ki nastanejo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno mrežo knjižnice.
Skupni stroški obsegajo:
– stroške za plače strokovnih delavcev za izvajanje dejavnosti:
– izbor, nabavo in odpis gradiva,
– obdelavo gradiva,
– delovanje referenčne zbirke,
– delovanje domoznanske zbirke,
– stroške za plače vodstvenih, administrativnih in tehničnih delavcev za izvajanje dejavnosti:
– vodenje knjižnice,
– računovodsko delo,
– tajniško oziroma administratvno delo,
– oprema in distribucija gradiva,
– vzdrževanje računalniške in programske opreme (če se zagotavlja iz osrednje knjižnice za celotno mrežo),
– vzdrževanje prostorov in opreme (če se zagotavlja iz osrednje knjižnice za celotno mrežo),
– programske stroške osrednje knjižnice za izvajanje dejavnosti iz prve in druge alinee (strokovni priročniki in pripomočki za delo, folije, etikete, mape, škatle, vezava, zaščitne nitke, tisk izkaznic in publikacij, obrazci, poštnine, informativne publikacije knjižnice, avtorske pravice, amortizacija opreme, izobraževanje, bančne storitve ipd.),
– splošne neprogramske stroške osrednje knjižnice za del prostora osrednje knjižnice, kjer se izvajajo skupne dejavnosti (komunalne storitve, telekomunikacijske povezave, zavarovanja, čiščenje in vzdrževanje ipd.).
Pri stroških vzdrževanja prostora osrednje knjižnice se štejejo kot skupni stroški samo stroški tistega dela prostora, kjer se izvajajo skupne dejavnosti.
Število delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice na lokaciji osrednje knjižnice, in obseg prostora v m2, kjer se izvajajo skupne dejavnosti, določi direktor knjižnice.
8. člen
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva prispevajo občine v skladu z drugim odstavkom 53. člena zakona. Nakup gradiva se izvaja za celotno mrežo knjižnice v osrednji knjižnici. Direktor odloči, katero gradivo se v skladu s potrebami uporabnikov namesti v osrednji in krajevnih knjižnicah, bibliobusu in premičnih zbirkah.
9. člen
Kadar v knjižnici nastanejo nenačrtovani nujni stroški, ki niso bili zajeti v program dela in finančni načrt za tekoče proračunsko obdobje, o tem, ali so to stroški posamezne krajevne knjižnice v mreži ali skupni stroški, odloči direktor ob analogni uporabi določb tega pravilnika.
PREHODNA DOLOČBA
10. člen
Do sprejema pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe se za pripravo programa dela in finančnega načrta knjižnice smiselno uporabljajo določila normativov in standardov za splošne knjižnice (Poročevalec Kulturne skupnosti Slovenije, št. 28/87).
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-6/2003-3
Ljubljana, dne 19. februarja 2003.
Ministrica za kulturo
Andreja Rihter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti