Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003

Kazalo

4676. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 14661.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 16/02 – sklep US in 51/02) so: Občinski svet občine Bled na 5. seji, dne 11. junija 2003, Občinski svet občine Bohinj na 7. seji, dne 10. julija 2003, Občinski svet občine Cerklje na 5. seji, dne 5. junija 2003, Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 6. seji, dne 1. julija 2003, Občinski svet občine Jesenice na 5. seji, dne 24. aprila 2003, Občinski svet občine Jezersko na 5. seji, dne 4. septembra 2003, Občinski svet občine Kranjska Gora na 6. seji, dne 19. maja 2003, Svet mestne občine Kranj na 5. seji, dne 23. aprila 2003, Občinski svet občine Naklo na 5. seji, dne 6. maja 2003, Občinski svet občine Preddvor na 5. seji, dne 21. maja 2003, Občinski svet občine Radovljica na 3. seji, dne 12. februarja 2003, Občinski svet občine Šenčur na 5. seji, dne 16. aprila 2003, Občinski svet občine Škofja Loka na 3. seji, dne 24. aprila 2003, Občinski svet občine Tržič na 3. seji, dne 26. marca 2003, Občinski svet občine Železniki na 5. seji, dne 16. aprila 2003, Občinski svet občine Žiri na 4. seji, dne 27. marca 2003, Občinski svet občine Žirovnica na 6. seji, dne 15. maja 2003, sprejeli
S P O R A Z U M
o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske
1. člen
Podpisnice sporazuma uvodoma ugotavljajo, da so na podlagi določb zakona o lokalni samoupravi pravne naslednice bivših občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, ki so bile ustanoviteljice Osnovnega zdravstva Gorenjske, s sedežem v Kranju, Gosposvetska ulica 9 (v nadaljevanju: OZG) in da premoženje, s katerim upravlja OZG še ni bilo razdeljeno med prvotne ustanoviteljice in njihove pravne naslednice, tj. Občino Bled, Občino Bohinj, Občino Cerklje, Občino Gorenja vas – Poljane, Občino Jesenice, Občino Jezersko, Občino Kranjska Gora, Mestno občino Kranj, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Radovljica, Občino Šenčur, Občino Škofja Loka, Občino Tržič, Občino Železniki, Občino Žiri in Občino Žirovnica.
Podpisnice sporazuma uvodoma ugotavljajo,
– da so na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in spremembe) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 72/93 in spremembe) pravne naslednice bivših občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Jesenice, Občina Jezersko, Občina Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Občina Škofja Loka, Občina Tržič, Občina Železniki, Občina Žiri in Občina Žirovnica (v nadaljevanju: podpisnice),
– da so bile občine Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič soustanoviteljice Osnovnega zdravstva Gorenjske, s sedežem v Kranju, Gosposvetska ulica 9,
– da premoženje, s katerim upravlja OZG, ni bilo razdeljeno med občine soustanoviteljice,
– da premoženje, s katerim upravlja OZG, ni bilo razdeljeno med pravne naslednice občin soustanoviteljic.
2. člen
S sklenitvijo tega sporazuma podpisnice kot soustanoviteljice OZG, sporazumno uredijo medsebojna premoženjskopravna razmerja pri razdelitvi premoženja OZG.
3. člen
Predmet delitve je premoženje, ki obsega nepremičnine, premičnine ter skupna denarna sredstva od kupnine zalog zdravil za obrambne namene, s katerimi upravlja OZG in ustanoviteljske pravice.
4. člen
Izhodišče za ureditev premoženjskopravnih razmerij in delitve premoženja (zgradbe, zemljišča, oprema) je bilanca stanja na dan 1. 1. 2000.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena se deli po legi, kar pomeni, da pripada občini, na katerem območju nepremičnina leži.
V skladu z delitveno bilanco občin Bled, Bohinj in Radovljica, se s tem sporazumom določi, da se premoženje Reševalne postaje razporedi po legi, tako kot ostalo premoženje iz drugega odstavka tega člena.
Seznam nepremičnin je priloga I. tega sporazuma.
5. člen
Ta sporazum velja pogojno za upravno stavbo v Kranju, na Gosposvetski ulici 9, s pripadajočim zemljiščem in parkiriščem (parc. št. 887/1, 887/48 in 887/49, k.o. Kranj), ki je na podlagi določb zakona o zavodih na dan sklenitve tega sporazuma v lasti Republike Slovenije, vendar je sedanji upravljalec in lastnik, tj. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska 12, Kranj, pri Ministrstvu za zdravje že vložil zahtevek za brezplačni prenos na Mestno občino Kranj, ki bo po prenosu lastnica nepremičnine.
6. člen
Pri delitvi premoženja iz 3. člena tega sporazuma so občine skladno z določbami zakona o lokalni samoupravi upoštevale tudi sklenjene medsebojne dogovore o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivših občin Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka.
7. člen
Kupnina od prodanih skupnih zalog zdravil za obrambne namene v višini 24,628.923 SIT se razdeli na podpisnice sporazuma ob upoštevanju kriterija števila prebivalcev občine.
Podpisnice sporazuma soglašajo, da denarna sredstva po prvem odstavku tega člena ostanejo na žiro računu OZG, ki jih na osnovi deležev občin razdeli po zdravstvenih domovih v občinah. Sredstva se namensko porabijo za vzdrževanje zgradb in opreme.
Število prebivalcev in deleži podpisnic sporazuma po kriteriju iz prvega in drugega odstavka tega člena, so razvidni iz priloge II. k temu sporazumu.
8. člen
Dosedanje ustanoviteljske pravice se prenesejo na podpisnice sporazuma, pri čemer se upošteva kot kriterij za določitev obsega teh pravic, število prebivalcev na območju vsake podpisnice sporazuma (priloga III. tega sporazuma). Obseg ustanoviteljskih pravic bo določen z odlokom o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske.
9. člen
Podpisnice sporazuma soglašajo, da je ta sporazum skladno z določbo 51.b člena zakona o lokalni samoupravi, podlaga za vknjižbo razdeljenih nepremičnin v zemljiško knjigo pristojnega sodišča. Vsaka podpisnica bo na podlagi sporazuma na svoje stroške zagotovila in izvršila potrebne vpise lastninske pravice v zemljiško knjigo pristojnega sodišča. Nepremičnine in premičnine, ki so predmet razdelitve po tem sporazumu, ostanejo v upravljanju in uporabi OZG, o čemer bo vsaka od podpisnic sporazuma sklenila z OZG posebno pogodbo o upravljanju premoženja.
10. člen
Podpisnice sporazuma soglašajo, da so s sklenitvijo tega sporazuma urejena vsa njihova medsebojna premoženjskopravna razmerja glede premoženja, ki je na dan sklenitve sporazuma v uporabi in upravljanju OZG in se odpovedujejo naknadnemu uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov.
11. člen
Ta sporazum stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh podpisnic sporazuma in po objavi v Uradnem listu RS.
12. člen
Ta sporazum je podpisan v šestintridesetih izvodih, od katerih vsaka občina, podpisnica sporazuma, prejme po dva izvoda, dva izvoda pa prejme OZG. Vsi izvodi sporazuma imajo status izvirnika.
Podpisnice sporazuma:
 
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.
 
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Župan
Občine Cerklje
Franc Čebulj l. r.
 
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
 
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
 
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
 
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.
 
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
 
Župan
Občine Naklo
Ivan Štular l. r.
 
Župan
Občine Preddvor
mag. Franc Ekar l. r.
 
Župan
Občine Radovljica
Janko S. Stušek l. r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l. r.
 
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler, univ. dipl. inž. grad. l. r.
 
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
 
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
 
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman, univ. dipl. ek. l. r.
 
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost