Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4592. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kidričevo, stran 14341.

Na podlagi 143. člena in tretjega odstavka 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) v zvezi s 190. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Kidričevo ter za priznanje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt tako, da je za tak objekt potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in se pri tem povečuje priključna moč obstoječih priključkov;
– opraviti na objektu investicijska vzdrževalna dela in se pri tem povečuje priključna moč obstoječih priključkov;
– z investicijskimi vzdrževalnimi deli spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost objekta oziroma njegovo povečanje priključnih moči obstoječih priključkov.
Zavezanec plačila komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi ter se zavezanec priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče tako, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljenja gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu. Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v prehodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po standardu SIST ISO 9836) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količnikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (četrti odstavek 5. člena).
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Kidričevo v predhodnem letu, ki se uporablja za izračun komunalnega prispevka v tekočem letu, ugotovi in določi Občinski svet občine Kidričevo z odlokom, do 31. 3. v tekočem letu.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Kidričevo v predhodnem letu, je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
Individualna raba (50%):
– kanalizacijsko omrežje     16%
– vodovodno omrežje        11%
– električno omrežje       11%
– telefonsko omrežje        5%
– plinovodno omrežje        5%
– KTV omrežje           2%
Kolektivna raba (50%)
– cesta              17%
– zelene in rekreac.površine   18%
– javna parkirišča         6%
– meteorna kanalizacija      5%
– javna razsvetljava        2%
– hidrantno omrežje        2%.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
8. člen
Izračunani komunalni prispevek se korigira glede na namembnost na podlagi korekcijskega faktorja, in sicer:
Kf = 1,0 za stanovanjske hiše,
Kf = 2,0 za počitniške objekte in bivalne površine zidanic,
Kf = 1,0 za poslovne neproizvodne objekte,
Kf = 1,5 za kioske
Kf = 0,5 za poslovne proizvodne objekte in objekte obrtne dejavnosti,
Kf = 0,8 za zaprte rekreacijske in športne površine,
Kf = 0,3 za parkirišča, bazene in odprte rekreacijske površine,
Kf = 0,3 za garaže in kmetijske zidane gospodarske objekte,
Kf = 0,3 za pomožne kmetijsko gospodarske objekte.
Občinski svet občine Kidričevo lahko navedene korekcijske faktorje spremeni hkrati z določitvijo povprečja stroškov komunalnega opremljanja na m2 stavbnih zemljišč v predhodnem letu.
9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača. Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
VI. POSTOPEK ODMERE IN PORABA SREDSTEV
10. člen
Komunalni prispevek zavezancu, na njegovo zahtevo, odmeri občinska uprava oziroma s strani občine Kidričevo pooblaščena organizacija.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4. člena, točka b), občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog oziroma zahtevo zavezanca se lahko sklene med Občino Kidričevo in zavezancem pogodba o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Pogodba mora vsebovati rok za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo, tehnične pogoje priključevanja, lahko pa vsebuje tudi druge pogoje, kot je npr. način plačila komunalnega prispevka ipd. O pogojih obročnega oziroma akontativnega plačevanja za zneska nad 1 milijon SIT odloča občinski svet.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Do dne, ko še ne bo znano povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Kidričevo se določi povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v znesku 300 SIT na m2 stavbnega zemljišča.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 015-03-29/03
Kidričevo, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost