Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4591. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kidričevo, stran 14339.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) 3. in 15. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/39 in 66/93) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 89/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok predpisuje vrsto in višino komunalnih taks v Občini Kidričevo.
V Občini Kidričevo se določijo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
2. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
3. za uporabo vsakega igralnega sredstva v javnih lokalih (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.),
4. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
5. za uporabo javnega prostora za druge začasne namene, razen pločnikov (postavitev kioskov, stojnic, opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov),
6. za uporabo prostorov za parkiranje avtomobilov na mestih, za katere to določi Občinski svet občine Kidričevo,
7. za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanja razstav za gospodarske namene ipd.,
8. za uporabo javnega prostora za zabavne prireditve (cirkusi, lunaparki itd.),
9. za vitrine v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
10. za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva za vsako posamezno točilno mesto,
11. za jumbo panoje ne glede na lokacijo,
12. za poslovanje nočnih lokalov.
2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo na dan uveljavitve odloka znaša 50 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme s sklepom Občinski svet občine Kidričevo do konca tekočega leta za naslednje leto, usklajeno z gibanjem drobno prodajnih cen.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Kidričevo, izterjuje pa za pravne in fizične osebe Ministrstvo za finance, Davčna uprava Maribor, Davčni urad Ptuj.
Župan Občine Kidričevo lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes, oprosti taksnega zavezanca plačila takse.
4. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Kidričevo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabno taksnega predmeta o tem obvestiti Občinsko upravo občine Kidričevo in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi določeno drugače.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občinski upravi občine Kidričevo pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma prenehanja uporabe. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.
Taksni zavezanec je dolžan Občinski upravi občine Kidričevo prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki izda dovoljenje.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci za vnaprej, če ni v tem odloku določeno drugače. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. Če je taksni zavezanec oproščen plačila takse, se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana, pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse pa v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
9. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Kidričevo in se namensko uporabljajo za vzdrževanje javnih površin.
10. člen
Komunalne takse odmerja Občinska uprava občine Kidričevo na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijav službe komunalnega nadzora.
Pristojne inšpekcijske službe in službe, ki jih določi Občina Kidričevo za izvajanje nadzora na terenu, ugotavljajo ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverjajo resničnost podatkov na podlagi podatkov, ki jih pridobi služba komunalnega nadzora.
II. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 SIT do 1,000.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vsak taksni zavezanec je dolžan pristojnemu organu vsako leto najkasneje do 1. decembra sam prijaviti letno taksno obveznost za naslednje leto.
Če taksna obveznost nastane med letom, jo mora taksni zavezanec v 15 dneh Občinski upravi občine Kidričevo pisno prijaviti, prav tako prenehanje taksne obveznosti oziroma vsako spremembo in druge podatke, ki vplivajo na odmero ali izterjavo komunalne takse.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. POSEBNI DEL
Tarifa komunalnih taks
Tarifna številka 1
Za uporabo javnega pločnika se plača taksa dnevno od površine za vsak m2:
10 točk X 50 SIT = 500 SIT/m2
1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali fizična oseba, ki uporablja javni pločnik. Taksa se ne plača za takšno uporabo pločnika, ki drugih uporabnikov trajno ne ovira (npr. dohod v lokal, prinašanje in odnašanje blaga in drugih običajnih tovorov, dovoz kuriva ipd.).
2. Taksa po tej tarifi se ne plača v primerih uporabe pločnika za izvajanje fasadnih del.
Tarifna številka 2
Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se plača taksa letno po avtomatu:
400 točk X 50 SIT = 20.000 SIT/na glasbeni avtomat
1. Taksa se plača le od uporabe zabavno glasbenih avtomatov, ki proti vplačilu avtomatično predvajajo glasbo.
2. Javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, bifeji ipd…), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori v katerih se zadržujejo gosti.
3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
4. Taksni zavezanec je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima v lokalu glasbeni avtomat, ne glede na to ali je lastnik avtomata.
Tarifna številka 3
Za uporabo vsakega igralnega sredstva v javnih lokalih se plača taksa letno po igralnem sredstvu:
400 točk X 50 SIT = 20.000 SIT/po igralnem sredstvu
1. Za igralna sredstva se štejejo naprave, kot so biljardi, razni stenski aparati, namizni nogomet, košarka, pikado, poker, video igre in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe teh sredstev.
2. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
3. Glede opredelitve javnega lokala in taksnega zavezanca, se smiselno uporabljajo določila 2. in 4. točke tarifne številke 2.
Tarifna številka 4
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih se plača taksa:
– če so trajnega značaja letno glede na velikost:
do 2 m2 300 točk X 50 SIT = 15.000 SIT/kom
nad 2 m2 400 točk X 50 SIT = 20.000 SIT/kom
– za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja se plača dnevna taksa glede na velikost:
do 2 m2 15 točk X 50 SIT = 750 SIT/kom
nad 2 m2 30 točk X 50 SIT = 1.050 SIT/kom
– za plakate od vsakega izobešenega izvoda:
3 točke X 50 SIT = 150 SIT/na izvod
1. Takse po tej tarifi so oproščeni reklamni napisi za kulturne in športne prireditve organizatorja iz Občine Kidričevo, objave lokalne skupnosti, humanitarnih organizacij in občasne reklame v izložbah in reklamnih mestih.
2. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, za katerega se objavlja reklamni napis, objava ali oglas.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene razen pločnikov (postavitev kioskov, stojnic, opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov) se plača dnevna taksa:
do 5 m2 zavzete površine 30 točk X 50 SIT = 1.500 SIT
od 5 do 10 m2 zavzete površine 60 točk X 50 SIT = 3.000 SIT
Tarifna številka 6
Za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov na mestih, za katera to določi Občinski svet občine Kidričevo se plača taksa:
za osebna vozila, za vsako začeto uro parkiranja 2 točke X 50 SIT = 100 SIT/po vozilu
za tovorna vozila, za vsak dan 30 točk X 50 SIT = 1.500 SIT/ po vozilu
za avtobuse, za vsak dan 30 točk X 50 SIT = 1.500 SIT/po vozilu
1. Taksa se plača za parkiranje na prostorih, ki jih določi Občinski svet občine Kidričevo.
2. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je uporabnik vozila, ki parkira.
3. Takse po tej številki ne plačajo reševalna, gasilska in vojaška vozila, ter vozila policije v času intervencije.
4. Takse po tej številki ne plačajo uporabniki vozil, ki so opremljena z invalidskim znakom.
5. Taksa se plača ob začetku parkiranja osebi, ki ji je poverjeno pobiranje takse za parkiranje.
6. Takso lahko pobira in odvaja v proračun Občine Kidričevo pooblaščena oseba ali podjetje, ki ga pooblasti Občinski svet občine Kidričevo.
Tarifna številka 7
Za uporabo trgov in drugih prostorov razen pločnikov za razstavljanje predmetov in prirejanja razstav za gospodarske namene se plača dnevna taksa:
do 10 m2 zavzete površine 30 točk X 50 SIT = 1.500 SIT
nad 10 m2 zavzete površine 60 točk X 50 SIT = 3.000 SIT
Tarifna številka 8
Za uporabo javnega prostora za zabavne prireditve (cirkusu, lunaparki itd…) se plača dnevna taksa od 1 m2 zasedene površine:
10 točk x 50 SIT = 500 SIT/m2
Tarifna številka 9
Za vitrine v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe se plača taksa letno od velikosti:
do 2 m2 200 točk X 50 SIT = 10.000 SIT
nad 2 m2 400 točk X 50 SIT = 20.000 SIT
1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je lastnik vitrine.
2. Javni zavodi takse po tej tarifni številki ne plačajo, javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Kidričevo, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.
3. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo organu občinske uprave, ki je pristojen za komunalne zadeve, sporočiti najkasneje do 1. marca v letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, ki so potrebni za odmero komunalne takse.
4. Če se zavezanec ne ravna po določilu iz prejšnje točke, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini za čas od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Tarifna številka 10
Za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva za vsako posamezno točilno mesto se plača letna taksa:
1000 točk X 50 SIT = 50.000 /po točilnem mestu
Tarifna številka 11
Za jumbo panoje ne glede na lokacijo se plača letna taksa:
enostranski pano je 1.000 točk X 50 SIT = 50.000 SIT
dvostranski pano je 2.000 točk X 50 SIT = 100.000 SIT
rolo pano je 3.000 točk X 50 SIT = 150.000 SIT
Tarifna številka 12
Za lokale, ki redno poslujejo v nočnem času po 23. uri, plačujejo zavezanci letno komunalno takso:
za lokal v velikosti do 100 m2 koristne poslovne površine 2000 točk X 50 SIT = 100.000 SIT
za lokal v velikosti nad 100 m2 koristne poslovne površine 4000 točk X 50 SIT = 200.000 SIT
Za nočne lokale se štejejo vsi gostinski lokali, diskoteke in zabavišča, trgovine in prodajalne, ki imajo ustrezno dovoljenje za poslovanje v nočnem času in obratujejo po 23. uri.
Št. 015-03-30/03
Kidričevo, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost