Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4104. Odlok o predkupni pravici Občine Kungota na nepremičninah, stran 13062.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji dne 4. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Kungota
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih naselij:
Zg. Kungota, Gradiška I in II, Morski jarek, Svečina, Jurij in Mejni prehod Jurij.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno in so veljavnem prostorskem aktu: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990, za območje občine Kungota, sprejete leta 1997 in objavljene v Uradnem listu RS, št. 72/97.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/18-2003
Kungota, dne 5. septembra 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost