Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3790. Odlok o ustanovitvi in izdajanju Uradnega glasila Občine Ljutomer, stran 11814.

Na podlagi 29. in 66. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, in 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 16/02 – sklep US; v nadaljevanju: ZLS), zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02), zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 14. in 121. člen statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 6. seji dne 17. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju Uradnega glasila Občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje Uradnega glasila Občine Ljutomer (v nadaljevanju uradno glasilo).
2. člen
Sedež uradnega glasila je Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
3. člen
V uradnem glasilu se objavljajo občinski predpisi in drugi splošni ter posamični akti, če je v njih tako določeno.
V uradnem glasilu se lahko objavljajo tudi objave zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, in krajevnih skupnosti.
Kadar je z zakonom ali statutom občine določeno, da se mora občinski predpis objaviti v Uradnem listu RS, se predpis objavi samo v njem.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, občinska uprava v uradnem glasilu objavi številko Uradnega lista RS, v katerem je predpis izšel, podatke o vsebini občinskega predpisa oziroma razpisa, čas trajanja razpisa ter druge pomembnejše podatke iz predpisa.
4. člen
Uradno glasilo izdaja Občina Ljutomer. Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so v skladu s tem odlokom predloženi v objavo.
Administrativno-tehnična opravila za uradno glasilo opravlja občinska uprava.
5. člen
Uradno glasilo izhaja praviloma po vsaki seji občinskega sveta, na dan, ki ga določi župan.
Na zahtevo občinskega sveta, krajevne skupnosti in zavodov, katerih predpisi se objavljajo v uradnem glasilu ali glede na potrebe, lahko le-ta izide tudi večkrat.
Dan izida uradnega glasila občine je dan, označen na uradnem glasilu.
6. člen
V času uradnih ur za poslovanje občinske uprave s strankami, morajo biti vse že izdane številke uradnega glasila občine na razpolago za vpogled.
II. VSEBINA OBJAVLJANJA
7. člen
V uradnem glasilu občine se objavljajo:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– občinski odloki,
– odredbe,
– pravilniki,
– navodila,
– občinski proračun,
– zaključni račun občine,
– prostorski in drugi načrti,
– akti in sklepi svetov krajevnih skupnosti,
– razpisi referendumov,
– drugi akti ali posamični sklepi, za katere tako odloči občinski organ, ki je tak akt ali sklep sprejel.
V uradnem glasilu občine se lahko objavijo tudi druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugih predpisih objaviti na krajevno običajen način.
8. člen
V uradnem glasilu občine se enkrat letno objavi register izdanih predpisov. Register izdanih predpisov se objavi praviloma ob izidu zadnje številke uradnega glasila občine za tekoče leto.
III. NAČIN OBJAVLJANJA
9. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem odloku objavljajo v uradnem glasilu, se objavijo po odredbi organa, ki je izdal takšen akt. Predpisi in drugi akti se objavijo v prvi naslednji številki uradnega glasila, če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno.
Za objavo občinskih predpisov skrbi župan.
10. člen
Predpis je predložen pravočasno v objavo, če je predložen v občinsko upravo vsaj sedem dni pred predvidenim dnevom izdaje uradnega glasila.
11. člen
Če direktor občinske uprave ugotovi, da je predpis, ki ga ni sprejel občinski svet ali župan, nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, o tem obvesti župana.
Župan mora v primeru iz prejšnjega odstavka nemudoma odpraviti nepravilnost ali zadržati objavo.
Župan zadrži objavo predpisa ali akta tudi v primerih, ki jih določa zakon in statut.
IV. SESTAVNI DELI URADNEGA GLASILA OBČINE
12. člen
Na vsakem izvodu uradnega glasila občine mora biti navedeno:
– ime uradnega glasila,
– navedba, da gre za Uradno glasilo Občine Ljutomer,
– naziv in sedež izdajatelja,
– ime in sedež tiskarne,
– kraj in datum ter letnik izdaje,
– zaporedna številka izdaje.
V naslovu uradnega glasila je lahko tudi grb občine.
V. TISKANJE IN RAZDELITEV URADNEGA GLASILA
13. člen
Tiskanje uradnega glasila občine opravlja izvajalec, ki ga v skladu z zakonom in pravilnikom izbere župan občine. Z izvajalcem se sklene pogodba za opravljanje tiskarskih storitev.
14. člen
Uradno glasilo se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom v Občini Ljutomer, ostali naročniki pa ga lahko kupijo po ceni, ki jo določi Občinski svet občine Ljutomer, na predlog župana.
VI. FINANCIRANJE URADNEGA GLASILA
15. člen
Za izdajanje uradnega glasila se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
VII. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Uradno glasilo začne izhajati v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-08/03
Ljutomer, dne 17. julija 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost