Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3420. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini Kobilje na nepremičninah, stran 10872.

Občinski svet občine Kobilje je na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) na 4. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o določitvi predkupne pravice v Občini Kobilje na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Kobilje (v nadaljevanju občina) na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območje poselitve se štejejo ureditvena območja naselja in območje predvideno za njegovo širitev.
Območja naselja so vrisana v kartah v merilu 1: 5000 do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– potrebe prenove območij;
– druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 579
Kobilje, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost