Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3376. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kočevje (2001-2010), stran 10801.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kočevje
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Kočevje (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Kočevje) št. 06/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Kočevje, ki meri 117.958 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Velike Lašče, Dobrepolje, Sveti Gregor – Ortnek, Mala gora, Struge, Grintovec, Stojna, Vrbovec, Željne – Laze, Mozelj, Obori Smuka in Stari Log, Rog, Poljanska dolina, Kolpska dolina, Banja Loka, Draga, Grčarice, Velika gora, Loški potok, Sodražica, Gotenica, Koče, Kolpa, Ravne in Briga, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 91.572,24 ha, od katere je:
– 85.999,72 ha večnamenskih gozdov, 456,06 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 2.039,02 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam, ter 3.077,44 ha varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Kočevje 1991–2000,
– 37.655,44 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 189,56 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 53.701,64 ha državnih gozdov ter 25,60 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 272,3 m3/ha, od tega 127,1 m3/ha iglavcev in 145,3 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,85 m3/ha, od tega 2,97 m3/ha iglavcev in 3,89 m3/ha listavcev.
GGN GGO Kočevje prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove na površini 745,14 ha in gozdni rezervat, na površini 689,38 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Kočevje je v GGN GGO Kočevje določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 72.055,45 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita biotopska, na površini 20.320,66 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj izrazita raziskovalna, na površini 4.245,38 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– biološko pestri, zdravi in stabilni gozdovi, ki uspešno zagotavljajo ekološke, socialne in proizvodne funkcije,
– ohranitev obstoječih gozdnih površin,
– rastišču ustrezna zgradba gozdov,
– večji delež listavcev v sestojih smreke v nižinskih predelih,
– usklajenost populacij rastlinojede divjadi s prehranskimi sposobnostmi okolja,
– okrepljen proizvodni potencial gozdov,
– večja odprtost gozdov s prometnicami in sicer gozdnih cest 21 m/ha ter gozdnih vlak 109 m/ha, ter skrajšanje povprečne spravilne razdalje na 352 m in povprečne razdalje zbiranja na 27 m;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– vzdrževanje negozdnih površin v gozdni krajini,
– preprečiti drobljenje ostankov gozda v kmetijski krajini,
– varovanje posebnih biotopov kot so izviri, kaluže, brlogi, brezna, vodne kotanje, potoki, mokrišča, skalovja,
– ohranjanje in vzpostavljanje malopovršinsko raznomerne in prebiralne zgradbe jelovo-bukovih gozdov,
– skupinsko postopno in oplodno gospodarjenje z bukovimi, hrastovimi in smrekovimi gozdovi,
– indirektna premena pionirskih gozdov in grmišč, kjer je razlika med rastnostjo in rastiščno sposobnostjo največja,
– kjer se pojavlja že druga generacija smreke pri obnovi zagotoviti vsaj 20% delež listavcev,
– preprečiti vnos neavtohtonih vrst divjadi v naravo,
– omejevanje aktivnosti v gozdovih s posebnim namenom, kjer gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, na raziskovalno in v manjšem obsegu izobraževalno delo,
– spravilo lesa s traktorji,
– dopuščanje novih tehnologij strojne sečnje v nižinskih velikopovršinskih sestojih smreke,
– gradnja gozdnih prometnic z bagersko tehnologijo,
– intenzivnost vzdrževanja gozdnih cest največja v gozdnogospodarskih enotah Stojna, Draga, Velika Gora in Loški Potok;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 4.130.000 m3, od tega 1.950.000 m3 iglavcev in 2.180.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 15.140 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2.965 ha,
– dela varstva gozdov pred divjadjo na površini 1.787 ha ter ostala dela varstva gozdov v obsegu 5.795 delovnih dni,
– dela zaščite živine in drobnice pred zavarovanimi zvermi v obsegu 500 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč, pasišč in vodnih virov v gozdu, sajenjem sadik plodonosnega drevja, postavljanjem gnezdnic ter ostalih del za izboljšanje biotskega ravnovesja v obsegu 8.000 delovnih dni,
– dela za krepitev socialnih funkcij v obsegu 1.500 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 549,63 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 98,24 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Kočevje določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Velike Lašče, Dobrepolje, Grintovec, Stojna, Željne – Laze, Mozelj, Smuka – Stari Log, Rog, Poljanska dolina, Kolpska dolina – Banja Loka, Grčarice, Velika gora, Loški potok, Sodražica, Koče, Kolpa, Ravne in Briga v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Draga in Vrbovec z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Struge, Mala gora – Ortnek in Gotenica z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Kočevje je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Kočevje.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-7
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0179
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina