Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2962. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Vesti iz vasi", stran 7086.

Na podlagi 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na 4. redni seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o izdajateljstvu javnega glasila
»Vesti iz vasi«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo »Vesti iz vasi« in ureja izdajateljstvo javnega glasila.
2. člen
Občinski svet občine Gorišnica je izdajatelj javnega glasila Vesti iz vasi.
3. člen
Sedež uredništva glasila je v Gorišnici 54.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma trikrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo izhaja v Gorišnici in je namenjeno občanom Občine Gorišnica.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo gospodinjstva v Občini Gorišnica, po odločitvi občinskega sveta pa tudi obratovalnice in pravne osebe.
6. člen
Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov Občine Gorišnica, občinske uprave, vaških odborov ter življenja in dela v Občini Gorišnica.
II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA
UREDNIKA IN UREDNIŠTVA
7. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki pa za obdobje občinskega sveta imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Urednik mora izpolnjevati pogoje, ki jih predvideva zakon o medijih ter imeti najmanj višje šolsko izobrazbo.
Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke ter opravlja druge naloge določene z zakonom o medijih.
8. člen
Glasilo ima uredništvo, ki ga za mandatno obdobje občinskega sveta imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj treh članov občinskega sveta.
Uredništvo v skladu s programsko zasnovo glasila, ki jo sprejme občinski svet določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela.
Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredništvo mora občinskemu svetu predložiti razčlenjeno finančno poročilo in o svojem delu enkrat pisno poročati.
Uredništvo sestavlja šest članov.
9. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Gorišnica, občinska uprava, vaški odbori, društva in občani.
Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši kodeks novinarske etike.
III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG
10. člen
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.
11. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Gorišnica,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Občinski svet mora imenovati odgovornega urednika in uredništvo v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje v.d. odgovornega urednika, funkcijo uredništva pa opravljajo člani, ki jih imenuje občinski svet.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-110/2003
Gorišnica, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti