Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2744. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk, stran 6426.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet občine Žuežmberk na 4. seji dne 16. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet šteje pet članov, ki jih imenuje občinski svet na predlog organov in zavoda, katerih predstavniki sestavljajo svet. Svet sestavljajo:
– predstavnik Osnovne šole Prevole,
– predstavnik Osnovne šole Žužemberk,
– predstavnik policijske postaje Novo mesto, oddelek Dolenjske Toplice,
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnik občanov.
Mandat članov sveta traja pravilnoma štiri leta in se konča hkrati s potekom mandata članov občinskega sveta, ki je svet imenoval.
Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta na podlagi predlogov izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
3. člen
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanitarnih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
4. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost v cestnem prometu;
– pospešuje in spodbuja aktivnosti prometne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli;
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe;
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja;
– sodeluje s sveti drugih občin in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije;
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
5. člen
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Svet naloge, ki jih namerava opraviti, opredeli v letnem programu dela. Letni program dela za prihodnje leto posreduje svet županu do konca oktobra tekočega leta.
O opravljenih nalogah v preteklem letu je svet dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih do konca februarja tekočega leta in ga posredovati občinskemu svetu.
6. člen
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet. Administrativno-tehnična opravila za svet zagotovi občinska uprava.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se, na podlagi vsakoletnega programa dela sveta, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi sredstva tudi iz drugih virov.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-428
Žužemberk, dne 16. maja 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost