Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2623. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velika Polana, stran 6079.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine Velika Polana na 4. seji dne 24. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Velika Polana
1. člen
V statutu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) se 11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi občine, ki delajo na sejah, veljavno odločajo, če je na sejah navzoča večina njegovih članov. Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
2. člen
Dopolni se tretji odstavek 13. člena in se glasi:
»Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta oziroma kot to določa zakon«.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
4. člen
Doda se nova, osma alinea 35. člena in se glasi:
»Županu po zakonu preneha mandat, če je imenovan na funkcijo ali delo, ki ga določa zakon«.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 37. člena in se glasi:
»Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno – računovodskega ali pravnega področja«.
6. člen
V celoti se spremeni 48. člen in se glasi:
»Upravni postopek za posamične akte iz izvirne pristojnosti občine lahko vodi in v njem odloča le oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada«.
7. člen
50. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za odločanje v ostalih upravnih stvareh iz občinske pristojnosti, ki niso zajete v prvem odstavku tega člena, se uporabljajo določbe uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka«.
8. člen
Na začetek tretjega odstavka 71. člena se doda naslednji stavek: »Na referendumu imajo pravico glasovati tisti občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel«.
9. člen
V 78., 80. in 81. členu se črta beseda »lahko«.
10. člen
V 84. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da bi brezplačna pridobitev premoženja občini povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi ji lahko povzročali obveznosti, je treba pridobiti predhodno soglasje organa, pristojnega za finance«.
11. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in izdatki za posamezne namene so zajeti v proračunu občine, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo enoletni izseki razvojnih programov neposrednih uporabnikov za leto, na katero se nanaša proračun.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za proračunsko leto. Občinski svet sprejema samo načrt prejemkov in izdatkov«.
12. člen
V celoti se spremeni 89. člen in se glasi:
»Proračun občine na predlog župana sprejme občinski svet z odlokom. K predlogu proračuna župan priloži tudi:
– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna (z obrazložitvami);
– predlog finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina;
– predlog občinskih predpisov, ki so potrebni za izvršitev predlaganega občinskega proračuna.
Sestavni del predloga proračuna je tudi načrt delovnih mest, načrt nabav z obrazložitvijo, navedba poroštev in drugih vprašanj v zvezi z izvrševanjem proračuna in posebna pooblastila župana pri izvrševanju proračuna«.
13. člen
Doda se nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
Župan v juliju občinskemu svetu poda poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju, ki vsebuje:
1. Podatke o prejemkih, izdatkih, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju ter oceno realizacije do konca leta.
2. Podatke o novih obveznostih v proračunu, prenosih namenskih sredstev iz preteklega leta, plačilih neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, unovčenih izdanih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev.
3. Razlago glavnih odstopanj realiziranega od planiranega proračuna in predlog potrebnih ukrepov.
Če je zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ogroženo izvajanje proračuna, lahko občina najame posojilo do višine 5% letnih izdatkov proračuna, vendar mora to posojilo vrniti do konca leta«.
14. člen
V celoti se spremeni 96. člen in se glasi:
»Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se lahko nameni največ 1,5% prihodkov proračuna. Začasno se sredstva v rezerve izločajo mesečno, dokončno pa z zaključnim računom proračuna. Izločanje sredstev v rezervo preneha, ko ta doseže 2% lanskoletnih prihodkov občine«.
15. člen
97. člen se črta v celoti.
16. člen
V celoti se spremeni 98. člen in se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski in snežni plaz, močan veter, toča žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih bolezni (človeških, živalskih ali rastlinskih) ter druge naravne oz. ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine, o čemer obvešča občinski svet s pisnimi poročili«.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-02/03
Velika Polana, dne 24. marca 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost