Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2609. Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 6061.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS 18/99, 71/01 in 81/02) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 4. redni seji dne 8. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v predhodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah šteje ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah oziroma v dolgoročnem planu Občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Destrnik – Trnovska vas, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Občine Destrnik – Trnovska vas, št. 2/97) ter v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah oziroma v družbenem planu Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Destrnik – Trnovska vas, št. 2/97, 4/97 – popravek), kakor tudi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 97/02).
3. člen
Območje predkupne pravice je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je meja določena v natančnosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1: 5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del strokovnih podlag.
4. člen
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka zlasti za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;
2. gradnjo objektov in naprav za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz prvih dveh točk tega člena.
5. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Skupni občinski upravi Ptuj, lokacijske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Ptuj.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 062-02/05-4/8
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 8. maja 2003.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost