Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2204. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2003, stran 5217.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 16/02 – sklep US; v nadaljevanju: ZLS), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 14. in 88. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 4. seji dne 29. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljutomer za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ljutomer za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                       1,713.012
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     828.269
   70 DAVČNI PRIHODKI                       709.461
     700 Davki na dohodek in dobiček               469.006
     703 Davki na premoženje                   153.506
     704 Domači davki na blago
     in storitve                          86.949
     706 Drugi davki                          –
   71 NEDAVČNI PRIHODKI                      118.808
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                         64.276
     711 Takse in pristojbine                    8.612
     712 Denarne kazni                         46
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           17.124
     714 Drugi nedavčni prihodki                  28.750
   72 KAPITALSKI PRIHODKI                      70.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
     721 Prihodki od prodaje zalog                   –
     722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                 70.000
   73 PREJETE DONACIJE                          –
     730 Prejete donacije iz domačih virov               –
     731 Prejete donacije iz tujine                   –
   74 TRANSFERNI PRIHODKI                     814.743
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                  814.743
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1,764.212
   40 TEKOČI ODHODKI                        370.094
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            133.606
     401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost                       18.577
     402 Izdatki za blago in storitve               202.684
     403 Plačila domačih obresti                  5.567
     409 Rezerve                          9.660
   41 TEKOČI TRANSFERI                       647.740
     410 Subvencije                        22.475
     411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      107.872
     412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         53.061
     413 Drugi tekoči domači transferi              464.332
     414 Tekoči transferi v tujino                   –
   42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    556.855
     420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev                      556.855
   43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   189.523
     430 Investicijski transferi                 189.523
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   – 51.200
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leto 2003
-----------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
   50 ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje                    60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
     550 Odplačila domačega dolga                  8.800
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                51.200
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    51.200
Splošni del občinskega proračuna-odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna Občine Ljutomer so prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode in okolja, turistična taksa, požarna taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, krajevni samoprispevki in drugi prihodki KS, prispevki donatorjev in namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
5. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti. O prerazporeditvah sredstev med postavkami finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti med letom odločajo sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle, o katerih odloča svet krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost si mora za sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost presega 50% zneska, ki ga določa zakon o javnih naročilih za obvezno izvedbo javnega razpisa, predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta. Sopodpisnik takšnega pravnega posla je tudi župan.
6. člen
Za delovanje proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa. Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem proračunskem letu je 31. 10. 2003.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v proračunu.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma ob zaključnem računu.
8. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. pri tekočih odhodkih konta – 40 in tekočih transferih konta – 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% pravic porabe v proračunu za leto 2003,
2. pri investicijskih odhodkih konta – 42 in investicijskih transferih konta – 43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 70% pravic porabe v proračunu za leto 2003.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
9. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višini terjatve.
10. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezervacija, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
11. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine. Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z investicijskim programom.
12. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti in dodatkov po kolektivni pogodbi dejavnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
13. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Ljutomer v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
14. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
15. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča 0,5% sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 8,400.000 tolarjev.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom zakona o javnih financah do višine 1,000.000 SIT za posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.
16. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.
17. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
18. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
TER JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun 2003 lahko zadolži do višine 60,000.000 tolarjev.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Ljutomer. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je sestavni del pogodbe.
21. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
22. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto do 31. 3. 2003. Pristojni občinski upravni organ pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do 31. 3. 2003 in jo posreduje Ministrstvu za finance do 30. 4. 2003.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2004, kolikor bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje in sofinanciranje nalog proračunskih uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2003.
Št. 403-02-7/2003-1235
Ljutomer, dne 30. aprila 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost