Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1915. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003, stran 4617.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 105. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2003
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003 (v nadaljnem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Gornja Radgona.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Gornja Radgona so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih.
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina kontov           Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           1,575.064
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  863.947
70  DAVČNI PRIHODKI                   631.429
   700 Davki na dohodek in dobiček           439.024
   703 Davki na premoženje               106.184
   704 Domači davki na blago in storitve         86.221
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  232.518
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja                104.289
   711 Takse in pristojbine                5.244
   712 Denarne kazni                    247
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       6.653
   714 Drugi nedavčni prihodki             116.085
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  35.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       35.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 676.117
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij           676.117
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            1.613.239
40  TEKOČI ODHODKI                    465.989
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        157.576
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                   25.808
   402 Izdatki za blago in storitve           257.755
   403 Plačila domačih obresti              8.300
   409 Rezerve                      16.350
41  TEKOČI TRANSFERI                   585.219
   410 Subvencije                    17.600
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    76.100
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                       91.694
   413 Drugi tekoči domači transferi          399.825
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                480.614
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        480.614
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                82.617
   430 Investicijski transferi              82.617
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            –39.175
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           22.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             22.000
   750 Prejeta vračila danih posojil           22.000
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 7.500
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPIT. DELEŽA                     7.500
   440 Dana posojila                   7.500
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             14.500
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              17.857
55  ODPLAČILA DOLGA                    17.857
   550 Odplačila domačega dolga             17.857
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –42.532
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           24.675
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               39.175
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračunu v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki investitorjev, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti, prihodki režijskega obrata za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki sveta KS. Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 500.000 SIT mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana.
8. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
11. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 7,704.000 SIT.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega ostavka tega člena do višine 2,000.000 SIT župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 200.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
16. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilu ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
17. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
18. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2003.
2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto 2003.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
19. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
21. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
22. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
23. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 9. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
24. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40405/00001/2002/10-01
Gornja Radgona, dne 11. aprila 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost