Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1871. Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj, stran 4544.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 41. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 59/99 – odl. US) in v skladu s sprejetimi kriteriji za delitev premoženja Občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj in župani občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale sklenejo
S P O R A Z U M
o razdelitvi premoženja Občine Ptuj
I
Podpisniki tega sporazuma ugotavljajo:
– da so Mestni svet mestne občine Ptuj in občinski sveti občin Destrnik-Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in Zavrč sprejeli premoženjsko bilanco Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994 in kriterije delitve premoženja Občine Ptuj, ki so sestavni del tega sporazuma,
– da je s premoženjsko bilanco Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994 določeno premoženje, ki je predmet delitve, kriteriji za delitev premoženja Občine Ptuj pa določajo način delitve tega premoženja,
– da so na podlagi zakona o lokalni samoupravi in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) v letu 1998 na območju občine Destrnik-Trnovska vas, nastale občine Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na območju občine Videm občini Podlehnik in Videm, na območju občine Majšperk občini Majšperk in Žetale in na območju Mestne občine Ptuj občini Hajdina, Markovci in Mestna občina Ptuj, zato župani novonastalih občin v letu 1998 (kot pravnih naslednic občin iz leta 1994) pristopijo k podpisu tega sporazuma.
II
Ugotavlja se, da so bile v lasti prejšnje Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994: nepremičnine, premično premoženje, ustanoviteljske pravice, kapitalski upravljalski deleži, denar, terjatve in obveznosti.
1. Nepremičnine, ki so sestavni del te delitvene bilance, so razvidne iz popisa opravljenega po posameznih občinah. Nepremičnine, s katerimi upravljajo zavodi so zajete v poglavju o delitvi ustanoviteljskih pravic. Nepremičnine se delijo po kriteriju lege nepremičnine in po namenu:
1.1. Nepremičnine, ki se delijo po kriteriju lege nepremičnine so: stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi, stavbe, stanovanja, poslovni prostori in garaže, objekti individualne komunalne rabe na področju kanalizacije, toplifikacije, plinovodov; objekti kolektivne komunalne rabe: ceste (lokalne, krajevne in gozdne) z vsemi pripadajočimi objekti, zaklonišča, športni objekti in kulturni spomeniki.
1.2. Nepremičnine, ki se delijo po namenu so: vodovodno omrežje in deponija komunalnih odpadkov v Brstju.
2. Premičnine po tej delitveni bilanci obsegajo premičnine, s katerimi so upravljali organi prejšnje Občine Ptuj, razen premičnega premoženja sodnika za prekrške in javnega pravobranilstva.
3. Ustanoviteljske pravice na dan 31. 12. 1994 so v prejšnji Občini Ptuj obstajali naslednji javni zavodi: osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom, glasbena šola, ljudska univerza, center interesnih dejavnosti, vzgojno-varstveni zavod, zdravstveni dom, lekarna, knjižnica, zgodovinski arhiv, pokrajinski muzej in športni zavod.
4. Kapitalski upravljalski deleži, ki jih je imela prejšnja občina Ptuj na dan 31. 12. 1994 v gospodarskih javnih službah so naslednji:
1. Komunalno podjetje Ptuj     61%,
2. Cestno podjetje Ptuj      11,6%,
3. Mariborska plinarna Maribor  7,96%.
5. Denarna sredstva, terjatve in obveznosti na dan 31. 12. 1994 so bile naslednje:
– 183.271.054 SIT dolgoročni krediti in posojila – 50.061.576 SIT sredstva kreditov za potrebe proračuna (od EKO-sklada RS)
– 109.000.000,00 SIT kredit neprofitni stanovanjski organizac.
– 8.466.813,60 SIT sredstva vložena v banke in druge finančne organizacije
– 43.225,00 SIT 10 delnic
– 6.013.954,30 SIT sporne terjatve.
III
Premoženje, ki je predmet te delitvene bilance se deli:
1. Nepremičnine
1.1. Stavbna zemljišča
Stavbna zemljišča ležijo le na območju Mestne občine Ptuj, Občine Majšperk in Občine Kidričevo. Na dan 31. 12. 1994 so izkazovala vrednost v višini 3.121.544.472 SIT. Stavbna zemljišča se delijo po legi nepremičnine, in sicer na Mestno občino Ptuj, Občino Majšperk in Kidričevo na podlagi seznama stavbnih zemljišč, ki je sestavni del te delitvene bilance (priloga št. 2).
1.2. Kmetijska zemljišča
Kmetijska in gozdna zemljišča so popisana po posameznih katastrskih občinah (v prilogi številka 3) in preidejo v skladu z določbami zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
1.3. Stavbe se delijo po kriteriju lege nepremičnine med posamezne občine. Stavbe so navedene v posebni prilogi, ki je sestavni del delitvene bilance (priloga št. 4).
1.4. Stanovanja, poslovni prostori in garaže
Knjižna vrednost stanovanj v lasti prejšnje Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994 je znašala 2.694.270.248 SIT in obsega 1.043 stanovanj, knjižna vrednost poslovnih prostorov in garaž pa je znašala 1.472.190.113 SIT in obsega 293 poslovnih prostorov in garaž. Stanovanja, poslovni prostori in garaže se po legi nepremičnine delijo med vse občine, kar je razvidno iz priloge št. 5.
Iz priloge 5.1. so razvidne stanovanjske hiše, za katere je vložen zahtevek za denacionalizacijo.
1.5. Objekti komunalne infrastrukture
1.5.1. Delitev objektov komunalne infastrukture po kriteriju lege nepremičnine je razvidna iz priloge 6. V navedeni prilogi so tudi zaklonišča in zaklonilniki, ki pa po legi objektov pripadajo Mestni občini Ptuj.
Občina Kidričevo prevzame tudi kredit, ki ga je najela prejšnja Občina Ptuj za izgradnjo vročevodnega razvoda I. in II. v Kidričevem v višini 9.000.000,00 SIT. Občina Kidričevo povrne Mestni občini Ptuj plačane anuitete od 1. 1. 1995 pa do sprejetja te delitvene bilance. Stanje dolga, ki se prenaša Občini Kidričevo je bilo na dan 31. 12. 1994 4.462.162,10 SIT.
1.5.2. Delitev objektov komunalne infrastrukture po namenu je sledeča: na področju vodovodov bodo imele občine solastniške deleže na infrastrukturi (osnova za delitev je povprečna poraba vode po občinah). Pri deponiji v Brstju je možen solastniški delež samo na fleksibilnem delu in trajnem delu investicije (ključ za delitev solastniškega deleža je količina prepeljanih odpadkov po posameznih občinah). Delitev po občinah je razvidna iz priloge št. 7.
1.6. Športne površine in objekti
Površine, ki so namenjene športni dejavnosti in rekreaciji ter športni objekti se delijo po legi nepremičnine. Popis objektov po posameznih občinah je razviden iz priloge št. 8. V popisu so zajete le površine,ki so bile v upravljanju prejšnje občine Ptuj.
1.7. Kulturni spomeniki
Pod kulturne spomenike so zajeti objekti, ki ne služijo poslovni ali stanovanjski dejavnosti. Kuturni spomeniki se delijo po legi objekta in so razvidni iz priloženega seznama, ki je sestavni del delitvene bilance (priloga št. 9).
2. Premično premoženje
Premično premoženje je na dan 31. 12. 1994 izkazovalo knjižno vrednost v višini 48.725.207,40 SIT. Premičnine uporabljajo Upravna enota Ptuj, Mestna občina Ptuj ter posamezna ministrstva.
Mestna občina Ptuj in navedeni organi uporabljajo premičnine še naprej, v primeru prodaje pa se kupnina deli po osnovnem delitvenem kriteriju.
3. Ustanoviteljske pravice
Ustanoviteljske pravice izvršuje za OŠ Breg, OŠ Hajdina, OŠ Ljudski vrt, OŠ Markovci, OŠ Olga Meglič, OŠ Mladika Mestna občina Ptuj. Za OŠ Bratje Reš Destrnik – Občina Destrnik-Trnovska vas, za OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava – Občina Dornava, za OŠ Gorišnica in OŠ Cirkulane – občina Gorišnica, za OŠ Juršinci – Občina Juršinci, za OŠ Boris Kidrič Kidričevo in OŠ Cirkovce – Občina Kidričevo, za OŠ Majšperk in OŠ Žetale – Občina Majšperk, za OŠ Martin Kores Podlehnik in OŠ Videm – občina Videm.
Na področju OŠ se delijo nepremičnine po legi kot je razvidno iz priloge 10.
Za zavode: Osnovna šola dr. Ludevita Pivka, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, Ljudska univerza Ptuj in Center interesnih dejavnosti Ptuj predlagamo, da so ustanoviteljice vse občine.
Športni zavod Ptuj je bil ustanovljen za pokrivanje športne dejavnosti za področje celotne bivše Občine Ptuj. Ustanoviteljske pravice prevzame Mestna občina Ptuj. Medsebojne pravice, obveznosti, odgovornosti se opredelijo in določijo v ustreznih pogodbah med posamezno občino in zavodom. Mestna občina Ptuj je sooblikovalec in podpisnik pogodb na strani izvajalca.
Enoti vrtcev Javnega vzgojno-varstvenega zavoda v občini Gorišnica preideta v last Občine Gorišnica. Ostale občine postanejo soustanoviteljice novo organiziranega JVVZ Ptuj.Premoženje vrtcev(premičnine in nepremičnine) pa se delijo po legi kot je razvidno iz priloge št.11.
Zdravstveni dom – ustanoviteljstvo ostane v Mestni občini Ptuj, nepremičnine in oprema se delijo po legi kot je razvidno iz priloge 12. Zdravstveni dom sklene pogodbe za izvajanje dejavnosti s posamezno občino, pri čemer je Mestna občina Ptuj sopodpisnik pogodb.
Lekarne Ptuj – ustanoviteljstvo prevzamejo vse novonastale občine po kriteriju števila prebivalcev, premoženje zavoda (nominirani kapital) se deli po kriteriju števila prebivalcev po posameznih občinah (priloga št. 13).
Zavodi na področju kulture so naslednji: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Zgodovinski arhiv in Pokrajinski muzej. Soustanoviteljice knjižnice so vse občine. Knjižna zbirka je nedeljiva, vendar na razpolago občanom vseh občin. Pri Pokrajinskem muzeju in Zgodovinskem arhivu postanejo soustanoviteljice vse občine na območju prejšnje Občine Ptuj po kriteriju števila prebivalcev. Pri Pokrajinskem muzeju nastopa kot soustanoviteljica tudi Občina Ormož.
4. Kapitalski upravljalski deleži v gospodarskih javnih službah t.j.v Komunalnem podjetju, Cestnem podjetju in Mariborski plinarni ter njihova delitev je razvidna iz priloge št. 14.
Delež prejšnje Občine Ptuj v Komunalnem podjetju Ptuj (61,0%) se deli med vse občine po kriteriju ustvarjenega prihodka na podlagi količinske porabe.
Delež v Cestnem podjetju Ptuj (11,6%) se deli med novo nastale občine v razmerju točkovanja rednih vzdrževalnih del na km lokalnih cest.
Točkovanje ter določitev kriterijev za oceno vrednosti odsekov cest je bila ovrednotena na osnovi kriterijev in vrednosti izdelanih v Republiški upravi za ceste. Vsi podatki so na osnovi vloženih vrednosti posameznega odseka lokalne ceste. Vsi podatki se vodijo v banki cestnih podatkov Ministrstva za promet in zveze, Direkcija za ceste, Dunajska 48 Ljubljana.
Delež Občine Ptuj v Mariborski plinarni Maribor znaša 7,96% in je bil ugotovljen v skladu s 73. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93), ki določa, da se delež izračuna tako,da se za obdobje desetih let (od leta 1983 do leta 1992) ugotovi, koliko prihodkov je Mariborska plinarna ustvarila s prodajo omrežnih plinov na območju Občine Ptuj v primerjavi s celotnimi prihodki podjetja. Ugotovljeni delež 7,96% ni deljiv med ostale novo nastale občine na območju prejšnje Občine Ptuj, ker je Mariborska plinarna prodajala plin samo na območju Mestne občine Ptuj.
5. Denarna sredstva, terjatve in obveznosti na dan 31. 12. 1994 se delijo na sledeči način:
5.1. Dolgoročni krediti in posojila iz naslova razvojnih sredstev, ki so na dan 31. 12. 1994 izkazovali vrednost v višini 183.271.054 SIT se delijo po kriteriju osnovnega delitvenega razmerja z dnem zapadlosti depozita, in sicer:
-----------------------------------------
Občina             Struktura
-----------------------------------------
– Občina Destrnik-Trnovska vas    6,9%
– Občina Dornava           3,7%
– Občina Gorišnica          8,0%
– Občina Juršinci          2,9%
– Občina Kidričevo         10,1%
– Občina Majšperk          9,4%
– Občina Videm           12,0%
– Občina Zavrč            1,9%
– Mestna občina Ptuj        45,1%
-----------------------------------------
Navedena sredstva so vezana kot depoziti, ki zapadejo v letih 1997, 1998 in 1999. V skladu s pogodbami se sredstva valorizirajo, tako da so že konec leta 1995 izkazovala višjo vrednost.
Zraven depozitnih sredstev so bili dani krediti iz naslo- va razvojnih sredstev, ki se vračajo tromesečno preko KBM d.d. Podružnice Ptuj. Stanje terjatev iz tega naslova na dan 31. 12. 1994 je znašalo 65.419.192,60 SIT (priloga št. 15). Sredstva, ki so bila vrnjena s strani posameznih dolžnikov v letu 1995 znašajo po stanju 31. 12. 1995 24.297.238 SIT in se delijo na sledeči način:
--------------------------------------------------------
Občina        Osnovni delitveni ključ   v SIT
--------------------------------------------------------
Destrnik-Trnovska vas     6,9%      1.676.509
Dornava            3,7%       898.998
Gorišnica           8,0%      1.943.779
Juršinci            2,9%       704.620
Kidričevo           10,1%      2.454.021
Majšperk            9,4%      2.283.940
Videm             12,0%      2.915.669
Zavrč             1,9%       461.648
Mestna občina Ptuj      45,1%      10.958.054
--------------------------------------------------------
               100,0%      24.297.238
--------------------------------------------------------
Sredstva, ki so bila vrnjena v letu 1995 se bodo razdelila po sprejetju delitvene bilance. Dospela sredstva v letu 1996 se bodo razdelila tako, kot bo dogovorjeno, vendar po sprejetju delitvene bilance.
5.2. Prejšnja Občina Ptuj je najela za področje gospodarske infrastrukture kredite pri EKO-Skladu RS v višini 50.061.576 SIT (stanje 31. 12. 1994). Eden od kreditov je bil najet za sofinanciranje vodovoda Štuki-Grajena, Formin-Zavrč in sicer v višini 6.200.000 SIT. Iz priložene posojilne pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor (pril. št. 16) je razviden namen najetega kredita. Iz končnih situacij obeh investicij izhaja vrednost opravljenih del, in sicer:
--------------------------------------------------------
                  Vrednost  Struktura
--------------------------------------------------------
Vodovod Formin-Zavrč    18.763.332,00 SIT     56%
Vodovod Štuki-Grajena   14.987.905,50 SIT     44%
--------------------------------------------------------
              33.751.237,50 SIT    100%
--------------------------------------------------------
V enakem strukturnem deležu kot je znašala celotna investicija se razdeli prejeti kredit, in sicer:
--------------------------------------------------------
Vodovod Formin-Zavrč    3.472.000,00 SIT     56%
Vodovod Štuki-Grajena    2.728.000,00 SIT     44%
--------------------------------------------------------
              6.200.000,00 SIT    100%
--------------------------------------------------------
Kredit za vodovod Formin-Zavrč v višini 3.472.000,00 SIT se prenese Občini Zavrč.
Glede na solastništvo vseh občin na deponiji v Brstju se kredit v višini 37.692.000,00 SIT deli po istih kriterijih kot solastništvo na deponiji.
5.3. Kredit 109.000.000 SIT je bil dan Podjetju za stanovanjske storitve d.o.o., Jadranska 12, Ptuj za izgradnjo neprofitnih stanovanj. Vir kreditiranja so bila sredstva kupnin od prodanih stanovanj.
Delitev po osnovnih delitvenih kriterijih vsem občinam je sledeča:
---------------------------------------------------------------
Občina         Osnovni delitveni ključ  Znesek v SIT
---------------------------------------------------------------
Destrnik-Trnovska vas        6,9%       7.521.000
Dornava               3,7%       4.033.000
Gorišnica              8,0%       8.720.000
Juršinci               2,9%       3.161.000
Kidričevo              10,1%      11.009.000
Majšperk               9,4%      10.246.000
Videm                12,0%      13.080.000
Zavrč                1,9%       2.071.000
Mestna občina Ptuj         45,1%      49.159.000
---------------------------------------------------------------
                          109.000.000
---------------------------------------------------------------
Kredit bo vrnjen v 25. letih.
5.4. Sredstva vložena v banke in druge finančne organizacije so izkazovala na dan 31. 12. 1994 vrednost v višini 8.466.813,60 SIT. Ob usklajevanju knjigovodskih evidenc z banko (Nova KBM d.d.-Podružnica Ptuj) je bilo ugotovljeno, da znašajo sredstva na dan 1. 1. 1995 (otvoritvena bilanca) 4.660.012,10 SIT (razknjižena so sredstva amortizacije za blok v Rabelčji vasi v višini 3.871.654,90 SIT).
To so deponirana sredstva, lastna udeležba in vzajemno združena sredstva in se pri banki samo vodijo v korist Občine Ptuj. Sredstva so na žiro računu banke in jih bo banka morala vrniti podjetjem.
V prilogi št.17 je tudi obrazložitev banke glede navedenih sredstev, ki niso predmet delitvene bilance.
5.5. Sredstva v višini 43.225,00 SIT je bila vrednost 10 delnic na dan 31. 12. 1994, ki jih je imela Občina Ptuj pri SKB banki d.d. in se delijo po kriteriju osnovnega delitvenega razmerja.
5.6. Sporne terjatve prejšnje Občine Ptuj v višini 6.013.954,30 SIT se delijo po sedežu dolžnika, kar pomeni, da se prenesejo Občini Majšperk v višini 4.000.892 SIT, Mestni občini Ptuj pa ostanejo dolžniki v višini 2.013.062,30 SIT.
6. Analiza sredstev kupnin po letih je razvidna iz priloge št. 18 (od leta 1991 do 1994). Presežki, ki so bili v posameznih letih so se prenesli v naslednje leto in porabili po namenih, ki so bili opredeljeni v odhodkih. Presežek na žiro računu sredstev kupnin na dan 31. 12. 1994 v višini 31.552.556,80 SIT se je po zaključnem računu za leto 1994 razporedil za pokritje nastale obveznosti v letu 1994 za sekundarni plinovod (priključki za občinska stanovanja).
V letu 1995 so prišla na račun 849 (žiro račun, ki je bil odprt pri SO Ptuj) sredstva za nakup stanovanj na območju Občine Gorišnica (10% polog za stanovanja) v višini 202.656 SIT. Sredstva bodo nakazana Občini Gorišnica po sprejetju delitvene bilance.
Občani prejšnje Občine Ptuj so kupili stanovanja tudi na obroke in jih odplačujejo Novi KBM d.d. – Podružnici Ptuj. Občine na območju katerih ležijo nepremičnine sklenejo z banko anekse k pogodbam za opravljanje poslov.
Sredstva anuitet od prodanih stanovanj se bodo vrnila občinam po legi stanovanja, ki je bilo odkupljeno. V navedenem primeru se uporablja kriterij po legi nepremičnine, ki se uporabi tudi v primeru, ko se občan odloči za nakup stanovanja v enkratnem znesku.
7. Sredstva skupne porabe predstavljajo nepremičnine – počitniški stanovanji v Maredi in Gajacu ter osem camp prikolic. Camp prikolice se odprodajo in se kupnina razdeli po kriteriju osnovnih delitvenih razmerij. Počitniško stanovanje v Maredi prevzamejo novonastale občine na območju prejšnje Občine Ptuj razen Mestne občine Ptuj, počitniško stanovanje v Gajacu prevzame Mestna občina Ptuj.
IV
Objekti zgrajeni iz sredstev samoprispevka, ki so ga prispevali občani prejšnje Občine Ptuj za izgradnjo porodnišnice in dvorane Center pri SŠC Ptuj bodo stvar posebnega dogovora med občinami. Za porodnišnico in športno dvorano je potrebno najprej urediti lastniška razmerja z državo.
V
Sklad za financiranje obrambnih potreb je izkazoval po stanju 31. 12. 1994 vrednost v višini 17.877.256,42 SIT. Od navedenih sredstev pripada prejšnji Občini Ptuj 8.616.635,01 SIT. Delitev teh sredstev bo predmet posebnega dogovora med občinami.
VI
Ostala zemljišča, ki so zemljiškoknjižno opredeljena kot zemljišča družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe prejšnje Občine Ptuj, zemljišča družbene lastnine brez navedenega imetnika pravice uporabe in vsa zemljišča, ki so vknjižena kot javno dobro se delijo po kriteriju lege nepremičnine, evidence teh zemljišč pa si bodo občine vzpostavile same.
VII
Sporazum o premoženjski delitveni bilanci prejšnje Občine Ptuj je pripravljen na dan 31. 12. 1994.
VIII
Mestna občina Ptuj zagotovi v petih letih 200.000.000,00 SIT sredstev za osem občin, ki so nastale s 1. 1. 1995. Sredstva se razdelijo po kriteriju števila prebivalcev, kot sledi:
                          v mio SIT
------------------------------------------------------------
Občina         Štev. prebiv.     %    Znesek
------------------------------------------------------------
Videm              7.727   20,5     41,0
Kidričevo            6.677   17,7     35,4
Gorišnica            6.111   16,2     32,4
Majšperk            5.645   15,0     30,0
Destrnik-Trnovska vas      5.049   13,4     26,8
Dornava             2.654    7,0     14,0
Juršinci            2.389    6,4     12,8
Zavrč              1.442    3,8     7,6
------------------------------------------------------------
Skupaj             37.694   100,0    200,0
------------------------------------------------------------
IX
Prehodna določba
Kolikor bo v roku dveh let katera od občin, ki je udeleženka te delitvene bilance ugotovila, da v njej manjka kakšen pomemben del premoženja ali pa, da je z opravljeno delitvijo bistveno oškodovana, bo sprožila zahtevek za ponovno presojo že sprejetih odločitev. Osnova za delitev premoženja, ki bi bilo naknadno ugotovljeno so kriteriji delitve premoženja Občine Ptuj, ki so bili potrjeni s strani občinskih svetov vseh občin na območju prejšnje Občine Ptuj.
X
Ta sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi udeleženci. Objavi se v uradnih glasilih občin.
Ptuj, dne 19. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Ptuj
Miroslav Luci, dr. med. l. r.
Destrnik, dne 30. decembra 1999.
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l. r.
Dornava, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l. r.
Gorišnica, dne 30. decembra 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
Hajdina, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Hajdina
Radovan Simonič l. r.
Juršinci, dne 6. januarja 2000.
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l. r.
Kidričevo, dne 6. oktobra 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
Majšperk, dne 17. februarja 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
Markovci, dne 30. decembra 1999.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
Podlehnik, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, dne 4. aprila 2003.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah Franci Krepša l. r.
Trnovska vas, dne 1. februarja 2000.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
Videm, dne 26. oktobra 1999.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.
Zavrč, dne 10. januarja 2000.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
Žetale, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti