Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1847. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2002, stran 4528.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili v letu 2002 realizirani v naslednjih zneskih:
                               V SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupaj prihodki                  686,761.194
2. Skupaj odhodki                  902,583.555
3. Proračunski primanjkljaj (1.- 2.)        –215,822.361
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil           12,000.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   11,000.000
6. Prejeta minus dana posojila             1,000.000
7. Skupni primanjkljaj (1.+4.)-(2.+5.)       –214,822.361
 
                              V SIT
C) RAČUN FINANCIRANJA
8. Zadolževanje                        –
9. Odplačilo dolga                       –
10. Neto zadolževanje (8.-9.)                  –
  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          –214,822.361
3. člen
Za proračunski primanjkljaj v višini 214,822.361 SIT se po zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2002 zmanjšajo sredstva na računih.
4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 8,998.420 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2003.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03-03-1
Kidričevo, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost