Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1753. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Luče, stran 4382.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na 4. seji dne 19. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Luče
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za dodelitev proračunskih sredstev Občine Luče za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Luče na podlagi letnega programa Odbora za kmetijstvo. Sredstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Luče za tekoče leto.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Luče se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti (ekološko kmetovanje),
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja,
– druge ukrepe, potrebne za razvoj kmetijstva.
3. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Luče, in sicer za naslednje namene:
– podpore za neizenačene pogoje gospodarjenja,
– podpora investicijam, tehnološkim posodobitvam in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah,
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj in kobil iz kmečke reje,
– podpora strokovno-izobraževalnim nalogam s področja kmetijstva,
– podpora programom razvoja v obliki svetovalne dejavnosti, pospeševanja delovanje strokovnih društev, aktivov, krožkov s področja kmetijstva,
– pridelovanje neoporečne hrane v skladu z varovanjem okolja,
– sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč,
– sofinanciranje analiz krme in zemlje,
– za druge namene po sklepu Občinskega sveta občine Luče.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za finančne intervencije v kmetijstvu predlaga Odbor za kmetijstvo, potrdi pa ga Občinski svet občine Luče.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev tega pravilnika so:
pravne in fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Luče. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kmetije, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja oziroma so na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja. Upravičenci za sredstva so lahko tudi aktivi, društva, krožki ter strokovne službe, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Luče.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva. Višina sredstev se določi vsako leto glede na sprejet proračun Občine Luče.
6. člen
Razrez razdelitve sredstev za finančne intervencije pripravi Odbor za kmetijstvo, sklep o razdelitvi sredstev pa sprejme Občinski svet občine Luče.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi in pod pogoji, določenimi z javnimi razpisi Občine Luče, ki morajo vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo intervencijska sredstva za vsako proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno in predlog za odobritev pripravita Občinska uprava občine Luče in Odbor za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja občinska uprava ali od nje pooblaščena druga institucija ali organ.
10. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se med prijavo in izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni urad.
11. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
12. člen
Občina Luče izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne višine proračunske postavke, določene za posamezni namen.
13. člen
Naloge, ki niso zajete v predhodnih členih in so potrebne za razvoj kmetijske politike v občini, se zajemajo v letnem razpisu. O višini intervencijskih sredstev v primeru elementarnih nesreč v kmetijstvu odloča občinski svet.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-2003
Luče, dne 19. marca 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.