Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1496. Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2003, stran 4096.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odl. US 45/97 in 56/98) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Brda na seji dne 1. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brda za leto 2003
1. člen
S proračunom Občine Brda za leto 2003 se zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brda.
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del sestavljajo analitične tabele po področjih porabe v skladu z ekonomsko in funkcionalno klasifikacijo.
Proračun Občine Brda za leto 2003 se določa v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodkov in odhodkov v naslednjih zneskih:
– Bilanca prihodkov in odhodkov:
prihodki                     698,952.577 SIT
odhodki                     746,998.585 SIT
primanjkljaj                   48,046.008 SIT
– Račun finančnih terjatev in naložb
prejeta sredstva od vrnjenih posojil        5,000.000 SIT
povečanje kapitalskih deležev
rezultat fin. terjatev in naložb          5,000.000 SIT
– Račun financiranja:
zadolževanje                   40,000.000 SIT
odplačilo dolga                  10,000.000 SIT
neto zadolžitev                  30,000.000 SIT
– Stanje sredstev na računih iz leta 2003:    13,046.008 SIT
Vsi realizirani prihodki in odhodki finančne terjatve in naložbe ter račun financiranja v obdobju začasnega financiranja se vključujejo v bilanco proračuna za leto 2003.
3. člen
Z letošnjim proračunom se ne predvideva izločanje v sredstva rezerve.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog službe za finance samostojno odloča o porabi do 10% razpoložljivih sredstev proračunske rezerve. O tem pismeno obvesti občinski svet.
V primeru porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet občine Brda s posebnim odlokom.
4. člen
Neposredni in posredni porabniki sredstev občinskega poračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov ter analitičnih tabelah, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Porabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega porabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja s pismenimi sklepi. Županu se dovoli prerazporeditve proračunskih sredstev do 30% posamezne proračunske postavke v okviru proračunskega področja.
O realiziranih prerazporeditvah znotraj proračunskih področjih in realizaciji proračuna poroča župan občinskemu svetu v juliju tekočega leta in konec leta ob zaključnem računu.
6. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk. Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih le, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Obveznosti za plačilo v prihodnjih letih smejo proračunski porabniki sprejeti letno največ v višini 20% njihove letošnje pravice porabe v skupini (tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki, investicijski transferi), vendar ne več kot 50% letošnje pravice za vsa prihodnja leta.
7. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v skladu z določili zakona o javnih financah in zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003:
– za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situacijah, znaša rok plačila najmanj šestdeset dni,
– za plačilo vseh ostalih obveznosti znaša rok plačila najmanj trideset dni.
Plačilni roki ne smejo presegati 90 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik proračuna (uprava občine, krajevne skupnosti) prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni roki določeni v tem členu se ne uporabljajo za plačila:
– vseh dotacij,
– donacij, če donator tako zahteva,
– storitev, ki se izvajajo v pogojih javnih služb in za financiranje programov javnih služb,
– v drugih primerih, če je potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi in jih določi vodja službe za finance.
Iz proračuna se izplačujejo le že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
8. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa. Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se opravi na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba). Določbe prejšnjega stavka ne veljajo za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastnišvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanja stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku.
9. člen
O morebitni zadolžitvi, izdanih poroštvih in soglasjih Občine Brda v skladu z zakonskimi določili odloča občinski svet. Župan je pooblaščen za dogovarjanje, sprejemanje kreditnih pogojev in podpis pogodb.
10. člen
Posredni porabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se bodo lahko zadolževali in izdajali poroštva, ko bodo izpolnjeni pogoji za zadolževanje (določeni v zakonu o financiranju občin) in bodo predhodno pridobili soglasje Občinskega sveta občine Brda.
11. člen
Prihodke, ki jih proračunski porabniki ustvarjajo z lastno dejavnostjo, lahko uporabljajo le za svojo dejavnost in nabavo opreme.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen:
1. za podpis pogodbe o najetju posojila za začasno kritje odhodkov,
2. usklajevanje potrebnih sredstev za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo,
3. za upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna.
Župan lahko pooblasti pomočnika župana za finance za izvajanje tretje alinee tega člena.
13. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo.
Župan je pooblaščen za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnostnih sredstev proračuna pri bankah in drugih finančnih institucijah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
14. člen
Vsi porabniki občinskega proračuna so dolžni službi za finance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do 20. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta in premoženjsko bilanco do 30. 3. tekočega leta za predhodno leto.
15. člen
Župan Občine Brda v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, predloži v potrditev zaključni račun. Občina predloži Ministrstvu za finance premoženjsko bilanco občine z vključenimi bilancami porabnikov proračuna preteklega leta do 30. 4. tekočega leta.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 403-02/03
Brda, dne 1. aprila 2003.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.

AAA Zlata odličnost