Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1352. Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi (PoPP-A), stran 3865.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
o parlamentarni preiskavi (PoPP-A)
1. člen
V poslovniku o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Vsak član preiskovalne komisije ima svojega namestnika, ki je član iste poslanske skupine. Poslanska skupina se lahko odpove članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji.“.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Državni zbor izmed članov imenuje predsednika in podpredsednika preiskovalne komisije.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjih tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta četrti in peti odstavek, se za besedo “članov“ dodajo besede “oziroma njihovih namestnikov“.
Dosedanji peti odstavek se črta.
2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Namestnik člana preiskovalne komisije je lahko prisoten na sejah preiskovalne komisije, pri opravljanju posameznih preiskovalnih dejanj in izvajanju dokazov v skladu s sklepom preiskovalne komisije ter ima pravico do vpogleda v dokazila in sprotne obveščenosti o postopku parlamentarne preiskave.
Kadar namestnik člana preiskovalne komisije nadomešča odsotnega predsednika oziroma podpredsednika preiskovalne komisije ali člana preiskovalne komisije ima pravice in dolžnosti člana preiskovalne komisije.
Za namestnika člana preiskovalne komisije veljajo smiselno določbe poslovnika in zakona o parlamentarni preiskavi, ki veljajo za člana preiskovalne komisije.
Vsak poslanec državnega zbora ima pravico do vpogleda v dokazila, zbrana v parlamentarni preiskavi.“.
3. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku besedi “njegov namestnik“ nadomestita z besedo “podpredsednik“.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedi “njegov namestnik“ nadomestita z besedo “podpredsednik“, pika se nadomesti z vejico in doda besedilo “ki ne opravljajo funkcije predsednika ali podpredsednika preiskovalne komisije.“.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Pri zagotavljanju sklepčnosti preiskovalne komisije se ne uporablja določba poslovnika državnega zbora o nadomeščanju poslanca, ki se iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa, katerega član je.
Zadržanost člana preiskovalne komisije, ki ga je nadomestil na seji namestnik člana, se šteje za opravičeno odsotnost.“.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
5. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku besedi “namestnika predsednika“ nadomestita z besedo “podpredsednika“.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Preiskovalne komisije, ki delujejo v času uveljavitve teh sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi, nadaljujejo z delom v nespremenjeni sestavi.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-24/15
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.