Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1297. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2003, stran 3805.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01) je Občinski svet občine Kungota na 4. redni seji dne 19. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kungota za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kungota za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni Občine Kungota.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
-----------------------------------------------------------------
Vrsta prihodkov                     Plan 2003
-----------------------------------------------------------------
PRIHODKI PRIMERNE PORABE
PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
MED OBČINO IN DRŽAVO
DOHODNINA
Dohodnina – letni poračun                4,662.360
Akontacija dohodnine od plač             141,300.720
Akontacija dohodnine od pokojnin            1,850.040
Akontacija dohodnine od pogodb o delu          2,959.200
Akontacija dohodnine
iz naslova kmetijskih dejavnosti              3.760
Akontacija dohodnine od dohodka
iz dejavnosti                      5,947.560
Akontacija dohod. od drugih prejem.,
vključ. z nagrad.                     369.360
Akontacija dohod. od dejavnosti od vsak.
pos. prejemka                       335.880
Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala
neprem.                          45.360
Akon. dohod. od doh. iz premož.
pravic – avtorskih                   3,090.960
Akon. doh. od doh. iz premož.
- oddaja zeml., poslov. pr.               1,424.520
Zamudne obresti od dohodnine               954.720
Akont. doh. iz dobička iz kapitala vred.
papirjev in dr. deležev                  170.640
Akont. doh. od doh. dosež.
pri udeležbi pri dobičku                1,926.720
Akont. doh. od obresti na posojila, dana
fiz. in prav. os.                     38.880
Akont. doh. od doh. iz prem.
pr. - izumi, znaki, teh. izbolj.              52.920
SKUPAJ DOHODNINA                   165,133.600
PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI
Davek na dediščine in darila               266.760
Davek na dobitke od iger na srečo             285.120
Davek na promet nepremičnin od pravnih
in fizičnih oseb                    5,078.160
Upravne takse - od fizičnih oseb
in zasebn.                       2,735.640
Davek na prom. neprem. od prav.
in fiz. oseb izven RS
Zamudne obresti od davka na promet
nepremičnin                        39.960
SKUPAJ PRIHODKI,
KI PRIPADAJO OBČINI                   8,405.640
FINANČNA IZRAVNAVA
Finančna izravnava za leto 2003            191,100.000
SKUPAJ FINANČNA IZRAVNAVA               191,100.000
DAVKI IN DRUGE DAJATVE
Davek od premoženja                    307.800
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča                       15,120.000
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest          966.600
Odškodnina za spremembo
namembnosti kmet. zemljišč
Nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo prostora                   8.640
Prihodki uprave                     1,404.000
Požarna taksa                       909.360
Turistična taksa                     108.000
SKUPAJ DAVKI IN DRUGE DAJATVE             18,824.400
SKUPAJ PRIHODKI
ZA PRIMERNO PORABO                  383,463.640
PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE
Priključnine na vodovod                10,000.000
Priključnine na kanalizacijo              5,000.000
Drugi prihodki določeni z odloki,
druge dajatve, takse                  7,000.000
Komunalni prispevek pri grad. postopkih        15,000.000
Sofinanciranje obnove cest               6,000.000
Refundacija sredstev za javna dela           22,000.000
Prihodki od vodarine                  6,000.000
Prihodki od obresti                    500.000
Prihodki od koncesij                  3,000.000
Najemnine za grobove na pokopališčih          5,500.000
Vračilo anuitet za kredite trajnih nasadov
- Krekova banka                     4,660.000
Kanalščina                       4,000.000
Taksa za obremenjevanje voda              23,000.000
Refundacija sredstev – Hlade              5,000.000
Refundacija sredstev za otroško varstvo         7,000.000
Drugi prihodki uprave
(donat., sponz., storitve …)              4,000.000
Taksa za obremenjevanje okolja             7,000.000
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE            134,660.000
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
Najemnine za poslovne prostore             5,000.000
Najemnine za zemljišča                 1,500.000
Najemnine za neprofitna stanovanja           1,600.000
Kupnine od prodanih stanovanj              9,000.000
Prodaja premoženja – hiše                4,000.000
Prodaja premoženja – zemljišča             60,000.000
Prihodek od dobička javnih podjetij
- MB vodovod, Elektro, CP                1,500.000
SKUPAJ PRIHODKI OD PREMOŽENJA             82,600.000
PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ
Prispevek MKGP – natečaj
Prispevek MKGP-CRPOV – leto 2002            4,600.000
Prispevek MKGP-CRPOV JURIJ               7,000.000
Prispevek MKGP za gozdne ceste
iz l.00 in za l.02                   2,000.000
Prispevek MKGP-VTC                   10,000.000
Prispevek MG – REGIONALNI PROGRAMI           60,000.000
Prispevek MG – lokalni programi             3,000.000
Prispevek MGD- za turistične programe          1,500.000
Prispevek MOb-obramba                  3,000.000
Prispevek Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport – investicije                 15,000.000
Prispevek EU – PHARE Programi             12,000.000
Trženje razglednega stolpa PLAČKI VRH          1,000.000
Ministrstvo za kulturo                 2,000.000
Prispevek Ministrstva za zdravje            17,000.000
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA
SOFINANCIRANJ                     138,100.000
SKUPAJ PRIHODKI
ZA DRUGE NALOGE                    355,360.000
SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ
Sanacija po naravnih nesrečah l. 99,
2000
Komunalna infrastruktura
in cestno omrežje                    5,000.000
Sanacija plazov in usadov
na občinskih cestah                   5,000.000
Sanacija v kmetijstvu
Sanacija plazov in posledic
na stanovanjskih objektih                2,500.000
Sredstva za sanacijo naravnih nesreč          6,000.000
SKUPAJ SREDSTVA ZA ODPRAVO
pos. nar. nes.                     18,500.000
VSI PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4)             757,323.640
 
01 JAVNA UPRAVA
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Dejavnost občinskih organov            19,655.000
  Dejavnost občinske uprave             43,470.000
  Oblikovanje rezerv                 3,440.940
  SKUPAJ                       66,565.940
02 OBRAMBA
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Varstvo pred nar.
  in drug. nesrečami                  700.000
  SKUPAJ                        700.000
03 JAVNI RED IN MIR
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Var. p. nar. in drug. nesreč.
  gasilstvo                     24,500.000
  SKUPAJ                       24,500.000
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Razvojne naloge in projekti            43,000.000
  Gospodarske dejavnosti               12,600.000
  Turizem                       4,700.000
  Režijski obrat                   34,400.000
  Cestno gospodarstvo                131,000.000
  Komunalno gospodarstvo – KKP            50,200.000
  SKUPAJ                      275,900.000
05 VARSTVO OKOLJA
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  KG – odpadki, kanalizacija, vodotok        36,700.000
  Odprava posledic naravnih nesreč          15,000.000
  SKUPAJ                     51,700.000,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST
  IN PROSTORSKI RAZVOJ
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Stavbna zemljišča                 14,900.000
  Stanovanjsko gospodarstvo              5,350.000
  Poslovni prostori                 11,000.000
  KG – VODOVODI                   62,500.000
  Urejanje prostora                 10,500.000
  SKUPAJ                     104,250.000,00
07 ZDRAVSTVO
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  ZDRAVSTVO                     35,500.000
  SKUPAJ                       35,500.000
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST
  NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ,
  DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  KULTURA                       8,300.000
  ŠPORT                        7,040.000
  Druge javne potrebe                 4,400.000
  Plačila glavnic in obresti             6,216.000
  SKUPAJ                       25,956.000
09 IZOBRAŽEVANJE
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  Izobraževanje                   75,150.000
  Otroško varstvo                  84,700.000
  Druge javne potrebe – za mlade            200.000
  SKUPAJ                      160,050.000
10 SOCIALNA VARNOST
  POGLAVJE                      PLAN 2003
  SOCIALNO VARSTVO                  50,025.000
  SKUPAJ                       50,025.000
  SKUPAJ 1–10                    795,146.940
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Zap.  NAMEN                      PLAN 2003
št.
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
1.   ZADOLŽEVANJE                 41,920.000,00
    EKO sklad – vodovod Slatina          3,754.155,11
    EKO sklad – vodovod Zg. Kungota        1,065.844,89
    Kratkoročni kredit najet v letu
    2003 in 2004                 10,000.000,00
    Dolgoročni krediti v letu 2001
    – izplačilo prične v letu 2003        27,100.000,00
1.   Zadolževanje                 41,920.000,00
 
IX.  ODPLAČILA KREDITOV              4,096.700,00
1.   Odplačila kreditov
1.1.  Komunalno gospodarstvo
1.1.1. Vodovod Svečina-Slatina
    (20 let, obr.1%)- 2 anuiteti          400.000,00
1.1.2. Vodovodni sistem Zg. Kungota
    3 anuitete                   300.000,00
1.1.3. Odplačilo kredita Svečina-Ciringa-Plač
    – JS Ribnica                 3,396.000,00
    Odplačila kreditov              4,096.700,00
X.   NETO ZADOLŽEVANJE
    PRORAČUNA                  37.823.300,00
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razdeljeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je možno prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 3,440.940 SIT tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse
– prihodki iz takse za obremenjevanje voda
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
9. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2002 v občinski urad najkasneje do 28. 2. 2003.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– o uporabi sredstev rezerv,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
– o odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že bila odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
15. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
17. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/2003
Kungota, dne 19. marca 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost