Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1023. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna, stran 3292.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 – odl. US; 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odl. US; 39/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in 70/00, 51/02), 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 4. seji dne 17. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Dobrna (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in določa način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– oddajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilska služba,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
-urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsegajo razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– javni medkrajevni promet, ki obsega javni prevoz v naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– urejanje parkirišč ter pokopališča in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve in oddajanje grobnih prostorov v najem,
– urejanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– krasitev trgov in naselij,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– komunalno informacijski sistem,
– plakatiranje in obveščanje,
– požarno preventivna služba,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– taksi služba,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in njihovi podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovano opravljanje službe po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg javnih dobrin in naprav, potrebnih za izvajanje javne gospodarske službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način javne posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje službe;
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Občina zagotavlja gospodarske javne službe skladno z 2. členom tega odloka v naslednjih oblikah.
4. člen
V režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo:
– za urejanje javnih parkirišč,
– za krasitev mesta in naselij,
– za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
ter druge gospodarske javne službe opredeljene v 7. členu tega odloka.
5. člen
V javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj:
– požarno-reševalna in tehnična služba.
6. člen
V javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje in odlaganje odpadkov z javno snago in čiščenjem javnih površin,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselji s toplotno energijo,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin.
7. člen
Koncesija se lahko razpisuje za naslednje gospodarske javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje lokalnih cest in javnih poti,
– taksi služba,
– javni mednarodni promet,
– urejanje pokopališč ter pokopališča in pogrebna dejavnost,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– monitoring varstva okolja in
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– za upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– za plakatiranje in nameščanje reklamnih panojev,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje in oddajanje prireditvenih prostorov v najem,
– urejanje in oddajanje športnih rekreacijskih objektov v najem,
– upravljanje in izgradnja kabelsko-razdelilnega sistema,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– izvajanje zimske službe, urejanje poti, površin za pešce, kolesarski poti, poti za konjenike in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Javne službe, ki se zagotavljajo z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava so:
– upravljanje tržnice in živilskih sejmov,
– komunalno informacijski sistem.
9. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Občine Dobrna primerno, se Občina Dobrna lahko povezuje z drugimi občinami v enotne funkcionalno in prostorno zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb. Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine.
10. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine, in sicer so naloge občine naslednje:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprava planskih dokumentov,
– vodenje postopkov, razpisovanje in oddajanje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– informiranje in vzdrževanje informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb,
– ustanavljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vodenje razvojnih projektov in
– financiranje ter investiranje na področju gospodarskih javnih služb.
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– z neposrednim zaračunavanjem storitev,
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa…),
– z lokalnim komunalnim davkom, požarnim davkom in takso,
– z izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z najemninami,
– iz prihodkov javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja, ali osebe zasebnega prava, ki zagotavljajo javno službo,
– iz proračunskih sredstev občine,
– iz posojila,
– iz ostalih sredstev.
III. VARSTVO UPORABNIKOV
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. Podrobnejšo sestavo in delovno področju določa akt o ustanovitvi sveta. Svet za varstvo uporabnikov šteje 5 članov.
Svet za varstvo uporabnikov deluje le na tistih območjih občine, kjer je občina predhodno uspela zagotoviti zakonske in druge pogoje za izvajanje gospodarske javne službe.
13. člen
Svet za varstvo uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov ter daje strokovnemu organu predloge s področja javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav, v razmerju do organov občine,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
14. člen
Strokovni organ občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju javnih gospodarskih služb iz 3. člen tega odloka le-te izvajajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalcem se uredijo s pogodbo.
16. člen
V primeru, da uporabniki gospodarske javne službe, organizirani v različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 2. člena tega odloka, lahko občinski svet s sklepom prenese izvajanje javne gospodarske službe na to organizacijsko obliko.
Razmerje med občino in organizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka glede izvajanja lokalne gospodarske javne službe se uredijo s pogodbo.
17. člen
Z dnem uveljavite tega odloka preneha na območju Občine Dobrna veljati odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 1/98).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0002/2003-6
Dobrna, dne 17. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost