Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2878. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer, stran 6189.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 35. seji dne 17. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Ljutomer.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje katerih listam, so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-4/2002
Ljutomer, dne 17. junija 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost