Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2833. Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C)
2834. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
2835. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1A)
2836. Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD)
2837. Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)
2838. Zakon o spremembi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1A)
2839. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A)
2840. Zakon o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A)
2841. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške infrastrukture (ZPSZZI-1)
2842. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (ZIDPP04)

Odloki

2843. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2001 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS2001)
2844. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2002 (OdFNBS2002)
2845. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2846. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
2847. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2848. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2882. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Drugi akti

2849. Odločba o imenovanju za državno pravobranilko v Zunanjem oddelku državnega pravobranilstva v Murski Soboti

MINISTRSTVA

2850. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
2851. Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
2852. Pravilnik o perutninskih mesnih izdelkih
2853. Navodilo o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili v uporabi
2854. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2855. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

USTAVNO SODIŠČE

2856. Odločba o razveljavitvi odločb o prekrških
2857. Odločba o razveljavitvi sklepov preiskovalnega sodnika in zunajobravnavnega senata v kazenskem postopku

BANKA SLOVENIJE

2858. Sklep o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok
2859. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev
2860. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 2002

SODNI SVET

2861. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2862. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2863. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
2864. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2865. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2866. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
2867. Poročilo o izidu volitev članov personalnih svetov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2868. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2869. Statut Socialne zbornice Slovenije
2870. Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

OBČINE

Brežice

2871. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za gramoznico "Desni breg Save" k.o. Krška vas in za gramoznico "Boršt" k.o. Krška vas - sprememba 2001/2

Dobrna

2872. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002

Lendava

2873. Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava
2874. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
2875. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
2876. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje KS Gaberje

Ljutomer

2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002
2878. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer
2879. Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava Ljutomer
2880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer

Vojnik

2881. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti