Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002

Kazalo

2275. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-C), stran 4737.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. maja 2002.
Št. 001-22-43/02
Ljubljana, dne 22. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPORABI SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZUKLPP-C)
1. člen
V zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96-ZSRR, 60/99, 22/2000-ZJS in 67/2001) se prva alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo”.
2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 7. člena se besedilo “Tehnološko razvojnemu skladu Republike Slovenije” nadomesti z besedilom “ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo,”.
3. člen
Sredstva, namenjena za Tehnološki razvojni sklad Republike Slovenije, katerega pravni naslednik je Slovenska razvojna družba, d.d., ki so ostala neporabljena, mora Slovenska razvojna družba, d.d., v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona oziroma po vplačilu na račun SRD vplačati v proračun Republike Slovenije, kot izredne nedavčne prihodke. Vplačana sredstva se namenijo za spodbujanje razvoja tehnologij, za kar se pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, odprejo nove proračunske postavke.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/94-2/14
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost