Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah, stran 4500.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrtega odstavka 1. člena, 408. in 581. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01 in 59/01), 11., 16. in 61. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01), 20. člena statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/99), 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/01), 18. člena statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99 in 4/00) ter 22. člena statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99 in 3/01) so Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 6. 2. 2002, Občinski svet občine Domžale na 35. seji dne 8. 5. 2002, Občinski svet občine Komenda na 27. seji dne 21. 2. 2002, Občinski svet občine Trzin na 37. seji dne 11. 3. 2002 in Občinski svet občine Mengeš na 35. seji dne 6. 2. 2002 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, št 14/94 ter Uradni list RS, št. 54/94) se spremeni 2. člen tako, da se za oklepajem postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšana firma: JP CČN Domžale–Kamnik, d.o.o.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene;
2. raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
3. tehnično preizkušanje in analiziranje;
4. druge dejavnosti, določene z družbeno pogodbo.
Dejavnost pod točko 1, ki se nanaša na čiščenje odpadnih vod, se za območje občin ustanoviteljic izvaja kot gospodarska javna služba.«
4. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 135,040.000 SIT, pri čemer je 129,640.000 SIT javnega kapitala, 5,400.000 SIT pa zasebnega.«
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovnem kapitalu družbe je vsak družbenik udeležen z enim poslovnim deležem, kot sledi:
a) Občina Domžale 52,834.010 SIT, kar predstavlja 39,13% celotnega kapitala,
b) Občina Kamnik 44,428.462 SIT, kar predstavlja 32,90% celotnega kapitala,
c) Občina Mengeš 19,445.000 SIT, kar predstavlja 14,40% celotnega kapitala,
d) Občina Komenda 7,431.538 SIT, kar predstavlja 5,50% celotnega kapitala,
e) Občina Trzin 5,500.990 SIT, kar predstavlja 4,07% celotnega kapitala,
f) družbeniki, ki so v osnovnem kapitalu udeleženi z zasebnim kapitalom 5,400.000 SIT, kar predstavlja 4,00% celotnega kapitala.
Pravice občin izvršujejo župani.«
6. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji odločajo na skupščini družbe, kjer predstavlja vsakih dopolnjenih 14.000 SIT poslovnega deleža 1 glas.«
Doda se nov drugi odstavek:
»Na skupščini izvršuje ustanoviteljske pravice občin župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji, pri čemer se v prvi alinei za besedno zvezo »uporabo javnih dobrin« doda besedilo »v skladu z veljavnimi občinskimi odloki;«, druga alinea se spremeni, tako da se glasi »potrjuje cenike za uporabo javnih dobrin;«, v tretji in zadnji alinei pa se besedilo »statut« oziroma »statut družbe« nadomesti z besedno zvezo »družbeno pogodbo«.
7. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »statut« nadomesti z besedno zvezo »družbeno pogodbo«.
8. člen
Člena 11. in 12. se črtata.
9. člen
Dosedanji 13. člen postane 11. člen. V njem se črtata drugi in tretji stavek.
10. člen
Dosedanji 14. člen postane 12. člen. Besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko infrastrukturne objekte in naprave s sklepom prenese v upravljanje na javno podjetje CČN. Na enak način odvzame pravico upravljanja.
V ta namen župan ter javno podjetje CČN skleneta pogodbo o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav.«
11. člen
Dosedanji 15. člen postane 13. člen. V prvem odstavku se za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– lastni viri, ki jih podjetje pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti na trgu;«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Viri iz prvega odstavka tega člena so v prvi vrsti namenjeni izvajanju gospodarske javne službe in šele nato ostalim dejavnostim podjetja.«
12. člen
Dosedanji 16. člen postane 14. člen. Besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje CČN odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte ter naprave in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturnih objektov ter naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v najem ali kako drugače odtujiti ali obremeniti oziroma jih vključevati v stečajno ali likvidacijsko maso.«
13. člen
Dosedanji 17. člen postane 15. člen. Besedna zveza »obeh občin ustanoviteljic« se nadomesti z besedo »skupščina«, beseda »in« v besedni zvezi »glede lastnih in tujih sredstev« se nadomesti z besedo »ali«.
14. člen
Dosedanji 18. člen postane 16. člen. V njem se črta drugi odstavek.
15. člen
Dosedanji 19. člen postane 17. člen. Besedna zveza »s statutom družbe« se nadomesti z besedno zvezo »z družbeno pogodbo«.
16. člen
Dosedanji 20. člen postane 18. člen. Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: »DRUŽBENA POGODBA«.
Beseda »statuta« se v dosedanjem 20. členu nadomesti z besedno zvezo »družbene pogodbe«.
17. člen
Dosedanji 21. člen postane 19. člen.
18. člen
Črtajo se členi od 23. do vključno 25.
19. člen
Doda se nov 20. člen, ki se glasi:
»Pravice zaposlenih v družbi se uredijo skladno z določbami zakona, ki ureja pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, zakona, ki ureja pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju ter skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.«
20. člen
Doda se nov 21. člen, ki se glasi:
»Družbeniki uskladijo družbeno pogodbo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Občinski sveti dajo soglasje k družbeni pogodbi najkasneje v osmih mesecih po uveljavitvi tega odloka.«
21. člen
Doda se nov 22. člen, ki se glasi:
»Vsi organi družbe nadaljujejo z delom do izteka mandata.«
22. člen
Doda se nov 23. člen, ki se glasi:
»Sklepi o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav ter pogodbe o upravljanju, ki so bile sklenjene med občinami in javnim podjetjem, ostanejo v veljavi do odpovedi.«
23. člen
Dosedanji 26. člen postane 24. člen.
24. člen
Dosedanji 27. člen postane 25. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Objava tega odloka se opravi po sprejemu na vseh občinskih svetih.«
Št. 35301-2/02-1/4
Kamnik, dne 15. maja 2002.
Župan
Anton Tone Smolnikar l. r.
Županja
Cveta Zalokar Oražem l. r.
Župan
Tomaž Drolec l. r.
Župan
Tone Peršak l. r.
Župan
mag. Tomaž Štebe l. r.